การขอใช้ VPN

การขอสิทธิ์ใช้ Virtual Private Network (VPN) 

1. ขอสิทธิ์ใช้ VPN ที่ งานเทคโนโลยีห้องสมุด ชั้น 8 อาคารหอสมุด โทร 053-885909
- แบบฟอร์มขอใช้ VPN http://www.lib.cmru.ac.th/web59/core/File/1050.pdf
- วิธีติดตั้ง VPN ดูได้ที่ http://www.lib.cmru.ac.th/web59/core/File/1051.pdf
- Login VPN = รหัสนศ. วัน/เดือน/ปีเกิด (เช่น User: 56xxxxxx Pw: 99/99/99)
2. มีปัญหาใช้งานใดๆ ติดต่อที่คุณวิวัฒน์ชัย ขำประไพ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั้น3