ข้อมูลที่ปรึกษา

# อาจารย์ จำนวนที่รับแล้ว ต้องรับเพิ่ม จำนวนที่ต้องรับ
1. อ.กฤษณา เขียวมั่ง 26 4 30
2. อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ 44 -4 40
3. อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค 37 3 40
4. อ.คชพันธ์ บุญคง 34 6 40
5. อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 32 8 40
6. อ.จุฬาวลี มณีเลิศ 56 -16 40
7. ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย 69 -29 40
8. อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล 22 18 40
9. อ.ทัศนันท์ จันทร 57 -17 40
10. อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 45 -5 40
11. อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ 19 21 40
12. อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 27 -12 15
13. อ.ประธาน คำจินะ 76 -36 40
14. ผศ.พรวนา รัตนชูโชค 54 -14 40
15. อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู 88 -48 40
16. ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี 91 -51 40
17. อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี 98 -83 15
18. อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน 79 -39 40
19. อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล 60 -20 40
20. อ.ดร.รสลิน เพตะกร 75 -55 20
21. อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล 28 12 40
22. ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ 36 4 40
23. อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ 38 -3 35
24. อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ 47 -17 30
25. อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ 37 3 40
26. ผศ.สมรวี อร่ามกุล 47 -7 40
27. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล 18 22 40
28. ผศ.ดร.อรนุช พันโท 33 7 40
29. อ.อำนาจ โกวรรณ 23 17 40
30. ผศ.เกษรา ปัญญา 6 34 40
31. ผศ.ดร.เสรี ปานซาง 26 14 40