ข้อมูลที่ปรึกษา

# อาจารย์ จำนวนที่รับแล้ว ต้องรับเพิ่ม จำนวนที่ต้องรับ
1. อ.กฤษณา เขียวมั่ง 19 11 30
2. อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ 44 -4 40
3. อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค 28 12 40
4. อ.คชพันธ์ บุญคง 34 6 40
5. อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 33 7 40
6. อ.จุฬาวลี มณีเลิศ 50 -10 40
7. ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย 62 -22 40
8. อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล 17 23 40
9. อ.ทัศนันท์ จันทร 59 -19 40
10. อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 42 -2 40
11. อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ 18 22 40
12. อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 23 -8 15
13. อ.ประธาน คำจินะ 76 -36 40
14. ผศ.พรวนา รัตนชูโชค 49 -9 40
15. อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู 81 -41 40
16. ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี 80 -40 40
17. อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี 67 -52 15
18. อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน 69 -29 40
19. อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล 52 -12 40
20. อ.ดร.รสลิน เพตะกร 71 -51 20
21. อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล 29 11 40
22. ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ 29 11 40
23. อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ 23 12 35
24. อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ 37 3 40
25. ผศ.สมรวี อร่ามกุล 47 -7 40
26. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล 18 22 40
27. ผศ.ดร.อรนุช พันโท 28 12 40
28. อ.อำนาจ โกวรรณ 23 17 40
29. ผศ.เกษรา ปัญญา 4 36 40
30. ผศ.ดร.เสรี ปานซาง 26 14 40