สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 6 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 1 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 16 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 9 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 1 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62141023 นายปริญญา เวียงคำ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 1-3 คพ ม.ค. 66
2. 62141012 นายกิตติธัช หลวงนา แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการพัฒนาทักษะด้านศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
3. 62141031 นางสาวณัฐริกา พรมเสน การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เรียนรู้โครงสร้างเซลล์พืช
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
4. 62141049 นายยศกร ตีรณวิบูลย์ แอนนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เงา อุปราคาและเทคโนโลยีอวกาศ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
5. 61181037 นายปองพล สตางาม ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านเนเบอร์สโตร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติหัวข้อ คพ พ.ย. 65
6. 57143430 นายเอกพงษ์ หมอยาดี ระบบจัดการหอพักออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค เม.ย. 64
7. 53171712 นายปัญจพล เกิดดี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รอบรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 63
8. 57143409 นายศักดิภัท สวัสดิ์ไชย แอปพลิเคชั่นจองสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค พ.ค. 63
9. 57121727 นางสาวพรทิพย์ ยอดบุญเลิศ อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง โรคซึมเศร้าน่ากลัวแต่เราป้องกันได้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 63
10. 58141322 นางสาวชรินรัตน์ เจริญวงศ์เกียรติ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ดวงดาวและอวกาศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 62
11. 58141324 นางสาวสุทธิดา ดาวแสง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 62
12. 58141306 นายณัฐพงศ์ สุวรรณเลิศ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 62
13. 58141309 นางสาวธีราภรณ์ ใหม่บู้ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการแก้ปัญหาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 62
14. 55323241 นายอิศรา อุดตัน การ์ตูนแอนนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ตูมตามเด็กขี้เกียจ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 62
15. 57143325 นายสุกฤษฎิ์ คนเที่ยง ระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านสันทราย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 62
16. 57143323 นายมนทนัฐ แก้วยะ ระบบการจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำดื่มเน็ตต้าร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 62
17. 57121739 นางสาวแคทรียา เชื้อเย็น การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ผลไม้หรรษา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 62
18. 57121711 นายศุภกิจ ศรีบุญเรือง การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง คุณค่าของเวลา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 62
19. 57121702 นางสาวศิริลักษณ์ ปาลี การ์ตูนแอนิเมชัั่น 2 มิติ เรื่อง พันธุกรรมของหนู
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 62
20. 55323332 นายวุฒิไกร อุสุยะ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงการ “ แก้มลิง ” ทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 61
21. 54323223 นายธนวัฒน์ ปัดทุม การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง เจ้าขาวสุนัขผู้ถูกทอดทิ้ง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 61
22. 54323312 นายกิตติพงศ์ อุดมสม การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โลกของผีเสื้อ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 61
23. 54323240 นายวราพงศ์ ประดน เจ้าหญิงผู้เสียสละ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 60
24. 53171620 นายสุรชัย ใจเคร่ง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โครงสร้างแบบวนรอบ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ คพ ธ.ค. 59
25. 54323349 นายอธิรักษ์ วิจิตรวรรณ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง แบบอย่างจากพ่ออย่างพอเพียง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 59
26. 54323341 นายวันชนะ วงศ์ดาว การสร้างนิทานอนิเมชัน 2มิติ เรื่อง เจ้าลิงยอดกตัญญู
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 59
27. 53171617 นายศรุติ วงค์อินทร์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "แรงและการเคลื่อนที่" ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 59
28. 53171719 นายสุทธิพจน์ ดาวบนดอย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พลังงานแสงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 59
29. 54323309 นางสาวสุกานต์ตา หมื่นแก้ว การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตอน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 58
30. 54323306 นางสาวภัทรศยา พัฒนเสรีสกุล การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตอน มีศิลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 58
31. 53123734 นายอนุรักษ์ รุ่นไสว ระบบจัดการฐานข้อมูลร้านสมสมัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 58
32. 53123833 นายอนุพงษ์ มงคล ระบบจองห้องประชุมกรณีศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 57
33. 53123729 นายวัชรพล ไหวพริบ ระบบจองห้องประชุมกรณีศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 57