สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ทัศนันท์ จันทร

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 9 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 1 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 24 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 5 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 11 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 5 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 2 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ทัศนันท์ จันทร

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 58143419 นายยสินทร อินราช แอปพลิเคชันจัดการข้อมูลการเพาะปลูกกาแฟ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและพ่อค้าคนกลาง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 64
2. 58143417 นายนฤพงษ์ ซาวพา แอปพลิเคชันจัดการข้อมูลการเพาะปลูกกาแฟ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและพ่อค้าคนกลาง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 64
3. 60143630 นางสาวนุชนาฎ ปันทรัตน์ รถเข็นติดตามบุคคลอัฉริยะ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร ก.ย. 64
4. 60143636 นางสาวมณีวรรณ เทพสุวรรณ รถเข็นติดตามบุคคลอัฉริยะ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร ก.ย. 64
5. 54141430 นายณรงค์ อินถา โปรแกรมควบคุมระยะไกลในห้องปฏิบัติการทางการศึกษา ม ราชภัฎเชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 64
6. 54141343 นายศุภชัย สิงหเสนี ระบบประมวลผลข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 64
7. 58143429 นายวรลภย์ มาชาตรี ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้สมุนไพรรักษาโรคตามอาการ ตามหลักสาธารณสุขมูลฐาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 64
8. 59223104 นางสาวปิยวรรณ คำอ้วน แอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการร้านแก๊สบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 64
9. 58143432 นายภาคภูมิ บุญธิฟอง เว็บแอปพลิเคชันจัดการฐานข้อมูล มคอ. 3-4
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส ก.พ. 64
10. 59223135 นายพร้อมพงษ์ ไชยวงค์ ระบบการจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 64
11. 58143660 นายปิยะพงษ์ มะโนราษฏร์ ชุดตรวจวัดค่าฝุ่น แจ้งเตือนผ่านระบบไลน์
ฮาร์ดแวร์
หัวข้อหมดอายุ ปร ม.ค. 64
12. 56143232 นางสาวธัญญาเรศ ถาปนา แอนดรอยด์แอปพลิเคชันแนะนำสินค้า OTOP จังหวัดแพร่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 63
13. 59143438 นางสาวเรวดี ดีใจ แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ออกกำลังกายในเขตตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 63
14. 59143419 นางสาวธิดารัตน์ แก้วลื้อ แอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 63
15. 58143536 นายพงศธร ฟองคำ ระบบบันทึกภาพผู้กระทำผิดในบริเวณที่ห้ามกลับรถ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 63
16. 58143535 นายพัชรพล หอมรส ระบบบันทึกภาพผู้กระทำผิดในบริเวณที่ห้ามกลับรถ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 63
17. 53171738 นางสาววรางคณา นรินทร์ ระบบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 63
18. 54141336 นายบุญทอง ไพรตระหง่าน แอพพลิเคชันคำศัพท์ภาษาลเวือะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 1,000 คำ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 63
19. 54141303 นางสาวจันทนี รุ้งประนมกร แอพพลิเคชันคำศัพท์ภาษาลเวือะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 1,000 คำ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 63
20. 54323106 นางสาวปรีดิ์กมล นึกอนันต์ นาฬิกาชีวิต
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 62
21. 53171704 นายชวัลวิทย์ นาแพร่ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยคุกคามยุคใหม่ Cyber Bullying
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 62
22. 58143430 นายเอกนรินทร์ มูลกาวิน แอพพลิเคชั่นจำลองเสียงระนาดเอกล้านนา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 62
23. 56143211 นายนันท์นิพัทธ์ สุธรรมยอง อินโฟกราฟิกแอนนิเมชั่น เรื่องการปลูกผักสลัดแบบพอเพียง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 62
24. 56143119 นางสาววิชุดา หงษ์ประสิทธิ์ แอพพลิเคชั่นแนะนำร้านกาแฟในเมืองเชียงใหม่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 62
25. 56143105 นางสาวธัญญารัตน์ ผัดก๋อง อินโฟกราฟิกแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 61
26. 56143203 นางสาวศิริรัตน์ กงแก้ว อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง พลังงานทดแทน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 61
27. 56143204 นางสาวธัญญารัตน์ เจ็นพนัสสัก ระบบประเมินความพึงพอใจของโรงพยาบาลนครพิงค์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 61
28. 56143231 นางสาวธดาพร ต้อนรับ ร้านอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 61
29. 53171692 นางสาวสถาพร ยศบุตร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ มิ.ย. 61
30. 53171699 นางสาวจงรัก วงค์เขียว บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 61
31. 54141426 นายกฤติเดช ไพศาล สารคดีแอนิเมชันสองมิติในรูปแบบของโมชันอินโฟกราฟิก เรื่อง "อีโบลา โรคไร้พรมแดน"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 61
32. 54141320 นางสาววัลลภา ชัยวร การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง เที่ยวอย่างอนุรักษ์พิทักษ์ท้องทะเล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 60
33. 55223207 นางสาวรติรัตน์ รอดวินิจ ระบบร้านกาแฟเฟรนลี่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค มิ.ย. 60
34. 55223213 นายกฤตกร พรหมนิล แอนิเมชั่น 3 มิติ เพื่อรณรงค์ เมาไม่ขับ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
35. 54141347 นายอภิวัฒน์ เร่งเร็ว อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง โภชนาการและการออกกำลังกาย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มิ.ย. 60
36. 54141435 นายนิทวัตร มะโนแสน ระบบสินค้าคงคลัง ร้านเก่ง กราฟิก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 60
37. 54141439 นายวรภพ วงษ์จักร์ ระบบลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 60
38. 54141344 นายสมชาย เล็กเรืองฤทธิ์ เครื่องดื่มมรณะ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 60
39. 54141448 นายวีรพนธ์ พลเมฆ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 60
40. 54141335 นายนนทชัย พลหาญ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง มะพร้าว พืชประโยชน์รอบด้าน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 60
41. 54141350 นายวิทยา อุปรีย์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง มารู้จักว่าวจุฬากันเถอะ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 60
42. 54141417 นางสาวรัฐญา อิ่มจันทร์ อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง " อ้วนจ๋า...ข้าลาก่อน"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 60
43. 54141440 นายวาริน นิ่มนวน การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สร้างเสริมความรู้ เรื่องเด็กน้อยหัดถ่ายภาพ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 60
44. 54141405 นางสาวฐิติรัตน์ หลองทุ่ง แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความลับของน้ำตาล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 60
45. 54141345 นายสหภาพ กิตติพูนพงศ์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 60
46. 54141325 นางสาวอภิวรรณ อ่อนน้อม สารคดีแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง "มหัศจรรย์วัฏจักรการกำเนิดน้ำและการอนุรักษ์น้ำ"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 60
47. 55143340 นายวิริยะ วังสุนทร ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านแม่แก้ว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 59
48. 53171723 นางสาวกรวิกา การินทร์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง อันตรายจาก Social Network
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 59
49. 53171686 นางสาวรัชนี คิดธรรม การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง หนูนิดกับเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
50. 53171690 นางสาวศิริธร จรบูรณ์ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ถ้วยเก่ากับความกตัญญู
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
51. 53171733 นางสาวปัทมา แสนชัย การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ตะลุยดินแดนโฟโต้ชอป
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
52. 53171707 นายทวีศักดิ์ จิณะเสน การ์ตูนเเอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้ทันมลพิษ...พิชิตหมอกควัน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
53. 53171709 นายธราเทพ จะวรรณา ระบบพานิชอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับร้านตั๊กกี้ช็อป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
54. 53171687 นางสาวรัตนา ป่าธะนูคำ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้งานโปรแกรมAdobe Photoshop CS6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
55. 53171615 นายภูวดล สมตัว การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ปั่นสามล้อผ่อเมืองแป้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
56. 53191501 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยยม การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับเด็กประถมศึกษา เรื่อง...หนูบัวผู้รู้คุณและลุงแดงผู้ซื่อสัตย์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 58
57. 53171605 นายชาณวิทย์ จันผัด บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วิถีชีวิตการทำนาปลูกข้าวแบบโบราณ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 57