สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 10 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 2 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 2 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 2 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 0 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 17 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62123817 นายธนากร บุญโนนแต้ ระบบการขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส ก.ย. 66
2. 61123856 นายอลงกรณ์ ขันวิชัย ระบบจัดการประชุมมหา่วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส ก.ค. 66
3. 61123835 นายภูบดี อินก๋วน ระบบจัดการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส ก.ค. 66
4. 61123862 กฤษฎา ชัยสิทธิ์ ระบบจัดการร้านสถานีฝากท้อง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 วค ก.ค. 66
5. 62123812 นายกฤตเมธ มณีรัตน์ เว็บร้านกระดุม
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส มิ.ย. 66
6. 62123830 นายสรวิศ รัตนโชติกุล การพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดค่าความยากง่ายในการเข้าถึงสถานที่
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส มิ.ย. 66
7. 62123805 นางสาวจริญญา คำมูล ระบบจองคิวร้านเสริมสวยวรัญญาออนไลน์
อื่นๆ
อนุมัติหัวข้อ ทส มิ.ย. 66
8. 62123831 นางสาววิวิศนา จันทร์ทนุพงศ์ ระบบการรับรายการอาหารของร้าน แฮปปี้ กิน-ไก่
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส มิ.ย. 66
9. 62123815 นายณัฐพล ศรีดาวเรือง การพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดค่าความยากง่ายในการเข้าถึงสถานที่
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส มิ.ย. 66
10. 62123803 นายวชิรวิทย์ ก๋าเร็ว การพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดค่าความยากง่ายในการเข้าถึงสถานที่
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส มิ.ย. 66
11. 61123826 นายณัฏฐ์ ประสิทธิ์วรากูล แอปพลิเคชั่นระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส มี.ค. 66
12. 62141003 นางสาวชรินทร์ทิพย์ จีนหลี การ์ตูนอนิเมชั่น2d เกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
13. 62141038 นางสาวอชิรญา อมรรัตน์ไพศาล การ์ตูนแอนิเมชั่น2d เกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
14. 62141062 นางสาวภูริชญา อินต๊ะ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
15. 62141029 นายอรรถพล คำนวล บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
16. 62141075 นายชนกานต์ ทรงวัย ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านกนกพลการไฟฟ้า
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
17. 61123855 นายสุรเชษฐ ศิริ ระบบบริหารจัดการร้านถ่ายรูปเจดีย์โฟโต้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 65
18. 61123828 นายธนัชฐิติภัทร ธนสิทธิ์ภูวนาท การพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดค่าความยากง่ายในการเดินทาง
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 65
19. 61123852 นายประเวช แซ่เจ๊า ระบบจองคิวสนามฟุตบอลหญ้าเทียมทรายตะวัน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
20. 61123854 นายศุภฤกษ์ บุตตะโส ระบบการสั่งอาหารและเครื่องดื่มร้านหมูยิ้มจิ้มจุ่มผ่านคิวอาร์โค้ด
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
21. 59143259 นางสาวบุษราวัลย์ นันทะโส ระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวเชิงลึก ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 64
22. 59143263 นางสาวศิรภัสสร อารามแก้ว ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 64
23. 59143265 นางสาวเกษฎาพร แก้วสุใจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน ในพื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 64
24. 54123717 นางสาวอธิษฐาน มหาวัน ระบบการจองทัวร์ของ บริษัท ฟ้าใส 2006ไทยแลนด์ ทราเวล
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 58
25. 54123789 นายทรงพล วงศ์รักษ์ ระบบฐานข้อมูลเห็ด
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 58
26. 54123762 นายภาณุพงค์ ใจยะสุ ระบบจัดการฐานข้อมูลข้าว
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 58
27. 52223043 นายสุวิทย์ มณีทอง ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 58
28. 53123841 นางสาวกานต์พิชชา บุญศิริ ระบบจัดการฐานข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลป่าซาง
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 58
29. 53123706 นายจตุพล คำคง ระบบบริหารจัดการงานซ่อมครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลปางมะผ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 58
30. 53123719 นายประวิทย์ อภินันท์ทิพยกุล ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์โรงพยาบาลปางมะผ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 58
31. 53171705 นายณัฐพงศ์ ยองจา ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านมณีจันทร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ต.ค. 57
32. 51183114 นางสาววารีรัตน์ แก้วกี่ ระบบการจัดเก็บข้อมูลกองทุนหมู่บ้านสันช้างมูบ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 57
33. 52173018 นายมงคล อ้ายก้อน ระบบจัดการสินค้าคงคลังของร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีสาขาโลตัสคำเที่ยง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 57