สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 9 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 2 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 2 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 2 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 0 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 13 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62141062 นางสาวภูริชญา อินต๊ะ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติหัวข้อ คพ พ.ย. 65
2. 62141029 นายอรรถพล คำนวล บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติหัวข้อ คพ พ.ย. 65
3. 62141075 นายชนกานต์ ทรงวัย ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านกนกพลการไฟฟ้า
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติหัวข้อ คพ พ.ย. 65
4. 61123826 นายณัฏฐ์ ประสิทธิ์วรากูล แอปพลิเคชั่นระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส ก.ย. 65
5. 61123834 นายภวัต อุตตะมะ ระบบจัดการเอกสารการประชุม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติหัวข้อ ทส ส.ค. 65
6. 61123855 นายสุรเชษฐ ศิริ ระบบบริหารจัดการร้านถ่ายรูปเจดีย์โฟโต้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส ส.ค. 65
7. 61123828 นายธนัชฐิติภัทร ธนสิทธิ์ภูวนาท การพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดค่าความยากง่ายในการเดินทาง
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส ส.ค. 65
8. 61123852 นายประเวช แซ่เจ๊า ระบบจองคิวสนามฟุตบอลหญ้าเทียมทรายตะวัน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส ก.ค. 65
9. 61123854 นายศุภฤกษ์ บุตตะโส ระบบการสั่งอาหารและเครื่องดื่มร้านหมูยิ้มจิ้มจุ่มผ่านคิวอาร์โค้ด
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส ก.ค. 65
10. 59143259 นางสาวบุษราวัลย์ นันทะโส ระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวเชิงลึก ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 64
11. 59143263 นางสาวศิรภัสสร อารามแก้ว ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 64
12. 59143265 นางสาวเกษฎาพร แก้วสุใจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน ในพื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 64
13. 54123717 นางสาวอธิษฐาน มหาวัน ระบบการจองทัวร์ของ บริษัท ฟ้าใส 2006ไทยแลนด์ ทราเวล
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 58
14. 54123789 นายทรงพล วงศ์รักษ์ ระบบฐานข้อมูลเห็ด
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 58
15. 54123762 นายภาณุพงค์ ใจยะสุ ระบบจัดการฐานข้อมูลข้าว
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 58
16. 53123711 นายณัฐพงศ์ ราชคม ระบบบริหารจัดการห้องพักของบริษัท คิวเอส เวิร์คกรุ๊ป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค ส.ค. 58
17. 53323016 นายทรัพย์ กลิ่นสนิท การพัฒนาฐานข้อมูลระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนภาษาและกวดวิชาลำพูน
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ วค เม.ย. 58
18. 52223043 นายสุวิทย์ มณีทอง ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 58
19. 53123841 นางสาวกานต์พิชชา บุญศิริ ระบบจัดการฐานข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลป่าซาง
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 58
20. 53123706 นายจตุพล คำคง ระบบบริหารจัดการงานซ่อมครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลปางมะผ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 58
21. 53123719 นายประวิทย์ อภินันท์ทิพยกุล ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์โรงพยาบาลปางมะผ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 58
22. 52171207 นายทีป์เทพ ใจน้อย สารานุกรมสมุนไพรในท้องถิ่น เรื่องส้มป่อย
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ คพ ก.พ. 58
23. 53323020 นายทิวากร จันทร์ปิง ระบบตรวจสอบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ วค ก.พ. 58
24. 53171705 นายณัฐพงศ์ ยองจา ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านมณีจันทร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ต.ค. 57
25. 51183114 นางสาววารีรัตน์ แก้วกี่ ระบบการจัดเก็บข้อมูลกองทุนหมู่บ้านสันช้างมูบ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 57
26. 52173018 นายมงคล อ้ายก้อน ระบบจัดการสินค้าคงคลังของร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีสาขาโลตัสคำเที่ยง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 57