สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 18 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 6 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 1 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 5 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 11 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 4 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62123811 นางสาวอรกช ดังก้อง ระบบการจองห้องพักรีสอร์ทเรือนบัวตอง
อื่นๆ
อนุมัติหัวข้อ ทส ก.ค. 66
2. 62123813 นายจิรวิชญ์ ชื่นตา ระบบอีคอมเมิร์ชการขายไก่สดร้านป้าติ๋วไก่ไข่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติหัวข้อ ทส ก.ค. 66
3. 62123806 นางสาวธีรนาฏ เป็นใย ระบบงานการจัดตารางเวรพยาบาลแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลปิ่นเกล้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติหัวข้อ ทส มิ.ย. 66
4. 59143483 นายธนัตถ์ เมืองเมา ระบบธนาคารข้าว หมู่บ้านนาปาแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮองสอน
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส ต.ค. 65
5. 61123813 นายภูมินทร์ เอกจันทร์ ระบบการขายร้านระเบียงนาคอฟฟี่ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 65
6. 60143428 นายชนสรณ์ ทรัพย์กิตติสุข แอปพลิเคชันระบบจัดการประปาหมู่บ้านน้ำบุ่น ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 64
7. 60143424 นายเกียรติศักดิ์ คำไชยเทพ แอปพลิเคชันระบบจัดการประปาหมู่บ้านน้ำบุ่น ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 64
8. 60143437 นายทรงศักดิ์ เชื้ออ้วน ระบบการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนของนักเรียนโรงเรียนเวียงเทพวิทยา อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 64
9. 60143452 นายภานุวัฒน์ ฟองเมฆ แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 64
10. 60143459 นายศุภวิชญ์ ยั่งยืน ระบบบริหารจัดการวัสดุ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 64
11. 60143435 นายณัฐวุฒิ แย้มมาค ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของประเทศไทย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 64
12. 60143415 นายปริญญา ปิ่นทอง แอปพลิเคชันแนะนำการเลือกซื้อสุนัขพันธุ์เล็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 64
13. 60143413 นายทัชชา วงศาปัน ระบบจองคิวออนไลน์ของร้านเสริมสวยก้อยบิวตี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 64
14. 58143426 นายณฤทธิ์ สุทธิพงศ์ แอปพลิเคชั่นแนะนำและบอกตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยใน จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 63
15. 56143427 นายชวลิต ปวนลอง ระบบจัดการช่วงเวลาออกอากาศของฟ้ามุ่ยเรดิโอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร ก.ค. 63
16. 59143470 นางสาววรนาถ หน่อแก้ว แอพพลิเคชันแนะนำท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 63
17. 59143428 นางสาวพิชญาดา เมืองมูล ระบบจัดการจองที่พักปางงุ้นโฮมสเตย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 63
18. 59143450 นางสาวงามจิต หลุยจำวัน แอพพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 63
19. 59143464 นายวรวัฒน์ กวาวทอง ระบบรับคำสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของร้าน S.P ออนไลน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 63
20. 58143420 นายธรรมนูญ บุญใหม่ การพัฒนาแอปพลิเคชันสั่งซื้อสินค้าร้านบ้านนมคาเฟ่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 63
21. 58143331 นางสาวหทัยพันธน์ วีระปิน การพัฒนาแอปพลิเคชันดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 63
22. 57143322 นายณัฐพล นวลยานัส ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 62
23. 57143431 นายพงษ์ศักดิ์ เหล็กดี ระบบบันทึกประวัติพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยาผ่านระบบออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 62
24. 58143414 นางสาวอนงค์ลักษณ์ วงค์อ้าย ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านพีรพัฒน์เฟอร์นิเจอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 62
25. 58143427 นายศิวดล เตปิน โปรแกรมเพื่่อการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยที่่บ้าน ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 62
26. 58143502 นายสุทธิเกียรติ จรรยา การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นศูนย์รวมภาพวาดดิจิตอล และ การซื้อขายภาพวาดดิจิตอลออนไลน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 62
27. 58143538 นายเจตพล มณีวรรณ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นศูนย์รวมภาพวาดดิจิตอล และ การซื้อขายภาพวาดดิจิตอลออนไลน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 62
28. 58143503 นายวรสิงห์ แซ่ลื่อ ระบบสารสนเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 62
29. 58143402 นายจารุเวศ ปาต๊ะ ระบบจัดการสัญญาโครงการรับเหมาของ หจก.เค๊กเกอร์คอนสตรัคชั่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 62
30. 58143431 นายทวีศักดิ์ สุโรจน์ แอพพลิเคชันแนะนำวัดที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 62
31. 56143130 นายธนกานต์ คำฟู ระบบสารสนเทศงานวัดผลประเมินผล โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 62
32. 53223127 นายภูวไนย ทองน้อย การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนในการโดยสารเครื่องบิน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 61
33. 55143512 นายจิระเดช แก้วป้อม ระบบรับจำนำทองของร้านทองธนวัฒน์ออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ส.ค. 61
34. 55143522 นายนพดล ฉันทะอุดม ระบบงานขายของชำของร้านแบงค์ช็อป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ส.ค. 61
35. 57143310 นายวงศ์วาน แซ่โซ้ง ระบบจองที่พักออนไลน์ม่อนวิวงาม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 61
36. 56143206 นายประวิณ จินะสุข ระบบสินค้าคงคลังร้าน Art Furniture Decoration บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 61
37. 56143222 นายกฤษศักดา เกตุแก้ว เว็บไซต์วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 61
38. 56121714 นายเกรียงไกร เทพมา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การแปลงเลขฐาน 2 8 10 16 และรหัสแทนข้อมูล
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 60
39. 56121702 นางสาวกิตติยา บุญนาม บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 60
40. 56121773 นายรัฐพงศ์ ชุ่มใจ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ชั้นบรรยากาศน่ารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 60
41. 56121704 นางสาวณปภัช สุริยะชัย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 60
42. 56121742 นางสาวเปมิกา ประทุมทอง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สนุกกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 60
43. 55223262 นายสุภาษิต จะพือ ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 60
44. 55143547 นางสาวธิดาทิพย์ ยศบุญ ระบบรับคำสั่งซื้อและสต็อกสินค้าออนไลน์ ร้านบ้านนมเด็ก
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร ส.ค. 60
45. 55143604 นางสาวธนัชพร ชายครอง ระบบการจองห้องพักบ้านพิมเกสเฮาส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ส.ค. 60