สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.กฤษณา เขียวมั่ง

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 9 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 2 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 8 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 4 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 0 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 1 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 2 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.กฤษณา เขียวมั่ง

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62141060 นายธนกฤต คำลือเกียรติ์ มาตราตัวสะกดภาษาไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 66
2. 62141001 นางสาวเกวลิน ขันธะ แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ช้อปปิ้งออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
3. 62141055 นายอนุชา ศรีจันทร์พรม บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
4. 62141015 นายธนภัทร นะวะแก้ว การพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนคำศัพท์ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนกลุ่มออทิสติก ของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
5. 62141026 นายศุภกร ลาวะ แอนิเมชัน เรื่อง ชาวม้งตระกูล "แซ่ย่าง"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
6. 62141074 นายชนวีร์ แซ่ว่าง วีดิทัศน์แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
7. 62141034 นางสาวพรชิตา ค่าซื้อ การพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
8. 53171682 นางสาวปฏิมาภรณ์ วังมณี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสังคม เรื่องภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 60
9. 50223137 นายเอกอาทิตย์ กล้าหาญ ระบบจองบ้านพักออนไลน์ พริ้วปายเกตเฮาท์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค เม.ย. 60
10. 53323169 จ่าอากาศโทสุทธิจักร ไชยมงคล ระบบบันทึกบัตรรักษาความปลอดภัย กองบิน 41
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 60
11. 53223121 นายปริญญา เทพผสม การพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 60
12. 52173025 นายศรัณยู พันเดช ระบบสารสนเทศร้านเวียงกุมกาม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 59
13. 53223103 นายกฤษฏิ์ กิตติภัฏสกุล ระบบควบคุมไฟฟ้าด้วยเว็บบราวเซอร์
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 59
14. 53171603 นายจิรวัฒน์ กิจสว่าง การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ป่อง กับไบโอดีเซล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 59
15. 54323338 จ่าอากาศเอกวรดิศ ตาธงรส ระบบบันทึกใบสั่งงานแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน 41
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส มิ.ย. 59
16. 53173034 นางสาวกุลิสรา โกลากุล ระบบคลังสินค้าคงคลังร้าน LoliRuri
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 59
17. 53173022 นายวิสินทร สามหงษ์ ระบบจัดการและยืม-คืนอุปกรณ์ของหมู่บ้านสันต้นม่วงใต้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส เม.ย. 59
18. 53171702 นายจิรพงศ์ ธรรมไชย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพอลิเมอร์น่ารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 59
19. 53171659 นายธนาคาร บ่อคำ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ "เรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
20. 53323176 นายชัยยา หมื่นศรีวงศ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง สำนวนไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 59
21. 54141413 นางสาวพัชรี กิติวงศ์ แอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง แรง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 58
22. 53173057 นายชิตพงษ์ ประเสริฐศรี ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านนิ่มเครื่องเขิน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร ก.พ. 58
23. 50223228 นายภาณุมาส รูปโฉม ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านคลินิกปืน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.พ. 58
24. 53123938 นางสาวปัทมพร รอดสันเทียะ ระบบสินค้าคงคลังร้าน IE Racing
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 58
25. 53171655 นายณัฐดนัย ทองข่าย แอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง อาเซียนของหนู
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 57
26. 53173026 นายศุภโชค จันทร์ถา ร้าน บ.บริการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 57