สถิตินักศึกษาที่รับของ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 9 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 19 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 5 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 2 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 2 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62143107 นายธนากร เสริมเจริญศิลป์ ระบบการขายสินค้าสหกรณ์การเกษตรชาวม้งโครงการหลวงแม่แฮ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 1-3 วค ส.ค. 66
2. 62143156 นายธีรภัทร ใจโต ระบบการจัดการขายอุปกรณ์ของร้านมีทรัพไล้ท์ เชียงใหม่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 1-3 วค ส.ค. 66
3. 62123814 นายณัฏฐวี อดิศัยรุจิรากูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขายสินค้าร้านขวัญบิวตี้มินิมาร์ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติหัวข้อ ทส ส.ค. 66
4. 62123820 นายนันท์นภัส คเนจร ระบบการขายสินค้าร้านขวัญบิวตี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติหัวข้อ ทส ส.ค. 66
5. 62141059 นายจิรโชติ สุขวรรณา สื่อเเอนิเมชัน 2 มิติอินโฟกราฟิก เรื่องไขรหัสปัญหาความเลื่อมล้ำทางการศึกษาสังคมไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 66
6. 62141066 นายอัษฎา ดวงทิพย์ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ อินโฟกราฟฟิก เรื่อง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 66
7. 62141053 นายสุวรรณวุฒิ หายโศรก ประเพณีสำคัญของภาคเหนือ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 66
8. 59143266 นางสาวณัฐวรา ดวงสุวรรณ แอปพลิเคชันการซื้อขายสินค้าผ้าทอกะเหรี่ยงของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 64
9. 59143264 นางสาวพุนศรี ประจักษ์วิไล ระบบการซื้อขายสินค้าผ้าทอกะเหรี่ยงของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ย. 64
10. 59143214 นางสาวสุธิณี ใจตา เว็บแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชาเมี่ยงในเขตตำบลป่าแป๋
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 64
11. 59143262 นายวรวิช ศรีวรรณ์ ระบบบริหารจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ สำนักสงฆ์บ้านวังตวง ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 64
12. 59143226 นางสาวเมธาวี ส่องสี ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงในเขตตำบลป่าแป๋
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค มี.ค. 64
13. 55223639 นายจักรี ปวนกาศ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน โฮง แบตเตอรี่ ลำพูน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 63
14. 55143301 นางสาวกนกกาญ ปันเต ระบบการขายสินค้าออนไลน์สุเทพโอทอป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 63
15. 58143229 นางสาวจีราภรณ์ มูลสุข ระบบจองห้องประชุมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 63
16. 55143444 นายเสกสรร นาวาสุวรรณ ระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 62
17. 53171653 นายจิรอนันต์ ปินอินต๊ะ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง "ไวรัสอันตราย"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 62
18. 56153003 นายกิตติภณ สุจาดึก ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านศิริโชคเฟอร์นิเจอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 61
19. 56143336 นายพีระพงษ์ อภัยรุณ ระบบบริหารการขายร้านป่าอ้อยกาแฟสด อ.สันติสุข จ.น่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 61
20. 55323161 นายสุริยา วงษ์พิมสร ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านหนุ่มโมบาย
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 60
21. 55143415 นางสาวศิริภา ไชยวุฒิ ระบบพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ร้านเคที.คอมพิวเตอร์&เซอร์วิส
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 60
22. 52173109 นายณัฐพงษ์ ยี่เรือง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที-เฟอร์นิเจอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร ก.ค. 60
23. 55143430 นายพงศกร อุดธรรมชัย ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านหน่องอิเล็กทรอนิกส์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 60
24. 53123940 นางสาวภัทราวดี อุ่นบ้าน ระบบพาณชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านแคบหมูน้องมอส
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 59
25. 53171642 นางสาวศุภรัตน์ คำมุงเมือง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Scrate สร้างสรรค์ สำหรับชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 59
26. 53173041 นางสาววนิดา ไทยเจริญ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านถักม่วนแฮนด์เมด
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 59
27. 53123913 นายธนากร ญาณะก๋อง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาและการใช้ภาษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 59
28. 53123942 นางสาววนิดา ประติกา ระบบเช่าหนังสือการ์ตูนร้านซันเดย์บุ๊ค
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 59
29. 53173044 นางสาวสุภาวดี ไชยแก้วเมร์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านฟาร์มผึ้งจิรภา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ทส ก.พ. 59
30. 53123941 นางสาวอริศรา นาเหมือง ระบบคลังสินค้าร้านหิรัญ พริ้นท์ช็อป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส ส.ค. 58
31. 52173146 นายสาโรจน์ หลุยบุญเป็ง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้าน ด.จักสาน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร ส.ค. 58
32. 53173035 นางสาวจุฬาลักษณ์ กันทะคำ ระบบการจองห้องพักออนไลน์ ไวท์แซนด์บีชรีสอร์ท เกาะช้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 58
33. 53173038 นางสาวพรพิมล ประทุม ระบบพาณิชย์ิอิเล็กทรอนิกส์ร้านจอมซนกิ๊ฟช็อป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 58
34. 53173007 นายชโลธร สุริยะวงศ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านไหมไทย ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 58
35. 52123851 นางสาววิจิตรา แก้วกำเนิด ระบบบริหารจัดการร้านขายยา บ้านหมอยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค เม.ย. 58
36. 53123934 นางสาวกัณฐ์มณี ฉัตรกุล ณอยุธยา ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านแม่โจ้อาหารสัตว์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 58