สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.คชพันธ์ บุญคง

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 17 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 0 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 4 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 1 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 9 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 1 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 1 คน: เกม
  • 2 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.คชพันธ์ บุญคง

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 55143602 นางสาวขวัญฤทัย บุญยิ่งมา ระบบติดตามอุณหภูมิและความชื้นห้องเซิร์ฟเวอร์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร เม.ย. 63
2. 57143606 นายปวเรศ บวรภัทรวดี เว็บไซต์ภาควิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร มิ.ย. 62
3. 58143412 นายพิสิษฐ์ ยืนยงคีรีมาศ ระบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ด้านภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 62
4. 58143235 นางสาวศศิประภา วงค์คำวัง แอปพลิเคชันสำหรับสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิล
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 62
5. 53223034 นายศักดา สุมนวัฒนกุล การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท โทรคมนาคม แม่ฮ่องสอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 62
6. 56143342 นายวุฒิชัย หว่างไม ระบบงานบุคลากร เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 61
7. 56153010 นายณัฐพงศ์ จันทร์รัตน์ เว็บแอพพลิเคชันสำหรับการจองห้องพักโรงแรมนครพิงค์ลอดจ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 61
8. 53223042 นายอมรเทพ สุวรรณคำ ระบบจัดการข้อมูลสถานพยาบาลขนาดเล็ก กรณีศึกษา นิ่มคลินิก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 61
9. 56153049 นายเศรษฐชัย เตชะใจ ระบบสั่งซื้อสินค้าร้านขนมไทยบ้านไทยร่มเย็นโดยเว็บแอพพลิเคชั่น
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 61
10. 56143225 นายพงศ์ธนา อุ่นจิรศักดิ์ ระบบจัดการเว็บไซต์ของสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 61
11. 55143506 นางสาวรัตนาพร ชมชื่น ระบบจัดการขายร้านเอเคกิ๊ฟช็อป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ต.ค. 61
12. 55143521 นายธีระวัฒน์ จันทาพูน ระบบรับงานซ่อมมือถือ ร้านหนึ่งเก้าหนึ่งโฟนช็อป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ก.ย. 61
13. 56153015 นายทินกร จุมปี ระบบใบสั่งงาน กองบิน 41 แผนกสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 61
14. 57143442 นายนพเก้า มายรรยงค์ แอปพลิเคชันสำหรับสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิล
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 61
15. 57143327 นายเจษฎา ลือชัย แอปพลิเคชันสำหรับสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 61
16. 55143214 นายชัยวัฒน์ วรรณสุ เกมผจญภัยในแดนลี้ลับ
เกม
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
17. 55223259 นายสวกฤต จิตตสุข แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน้าถัง เออาร์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
18. 53123838 นายเอกราช รัตนพยอม ระบบสั่งซื้อน้ำดื่มชุมชน ของหมู่บ้านฮ่องกอม่วง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 60
19. 54123736 นายณัฐพงษ์ จ่อแก้ว พจนานุกรมภาษามือไทยบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 59
20. 55143201 นางสาวแคทรียา แก้วตาติ๊บ ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 59
21. 54123740 นายทศพล จิตตะ แอพพลิเคชันแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชัยงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 59
22. 53223145 นางสาวศุภลักษณ์ แสงคำจันทร์ การ์ตูนแอนิเมชั่น2มิติเรื่องดวงดาวและอวกาศของนายฮับเบิ้ล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 59
23. 54141305 นางสาวฐิติมา จิ๋วทา การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ออกซิเจนจอมวุ่นวาย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 59
24. 54141304 นางสาวชิดชนก ผาลาภ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ผืนแผ่นดินนักเดินทาง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 59
25. 54141419 นางสาววัชโรบล วุฒิ การ์ตูนแอนิเมชัน2มิติ เรื่อง การนำศีล5ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 59
26. 53123754 นางสาวศิริขวัญ ทิพย์คำ ระบบสารสนเทศของบริษัทเอชดีมีเดีย สตูดีโอ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 59
27. 54123786 นายเอนกพงศ์ เสมอใจ ระบบจัดการห้องพักออนไลน์ สำหรับกล้วยไม้อพาร์ตเม้นต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 58
28. 54123719 นางสาวอัญชลี ก๋าสม ระบบลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
29. 54123728 นายคุณัชญ์ กันทาดง แอพพลิเคชั่นภาษาไทยล้านนาบนระบบปฎิบัติการเอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
30. 54123721 นายกิตติพงษ์ รังสิโยภาส ระบบแสดงข้อมูลผลการศึกษาและคะแนนพฤติกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
31. 54123767 นายรังสิวุฒิ ดาษดาวัลย์ ระบบฐานข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
32. 53123709 นายชาญวิทย์ สุวรรณ แอพพลิเคชั่นบันทึกสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
33. 54123722 นายกิตติรัตน์ อินทรักษ์ โปรแกรมทำรายรับ-รายจ่าย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 58
34. 53223004 นายนพเก้า ปัญญาเพชฐ์ ระบบการจองห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลสารภี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 58