หมวดหัวข้ออื่นๆ

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ที่ปรึกษา เรื่อง สถานะ หลักสูตร
1. 62141015 นายธนภัทร นะวะแก้ว อ.กฤษณา เขียวมั่ง การพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนคำศัพท์ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนกลุ่มออทิสติก ของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อื่นๆ
อนุมัติหัวข้อ คพ
2. 62141074 นายชนวีร์ แซ่ว่าง อ.กฤษณา เขียวมั่ง วีดิทัศน์แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
อื่นๆ
อนุมัติหัวข้อ คพ
3. 61123826 นายณัฏฐ์ ประสิทธิ์วรากูล อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ แอปพลิเคชั่นระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
4. 61123832 นายปัณณวิชญ์ เฉลิมภูมิพัฒน์ อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบช่วยเหลือนักศึกษาและอาจารย์ในการเรียนการสอนเขียนโปรแกรมแบบออนไลน์
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
5. 61123828 นายธนัชฐิติภัทร ธนสิทธิ์ภูวนาท อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ การพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดค่าความยากง่ายในการเดินทาง
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
6. 61123820 นายกิตติธาดา สุภาคุณ อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบขายวัสดุก่อสร้างของร้านเมืองไทย พระสิงห์ก่อสร้าง
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
7. 61143228 นายภูวดล กันธิยะ อ.ดร.รสลิน เพตะกร การพัฒนาบอตสำหรับการซื้อขายคริปโตคอเรนซี่โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
8. 61123854 นายศุภฤกษ์ บุตตะโส อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบการสั่งอาหารและเครื่องดื่มร้านหมูยิ้มจิ้มจุ่มผ่านคิวอาร์โค้ด
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
9. 57143637 นายธีรพงศ์ ปินนารักษ์ อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาระบบซื้อขายภาพถ่ายออนไลน์ DOIPIC
อื่นๆ
อนุมัติหัวข้อ ปร
10. 57143622 นางสาวสาริกา ตรีเดชา อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาระบบซื้อขายภาพถ่ายออนไลน์ DOIPIC
อื่นๆ
อนุมัติหัวข้อ ปร
11. 60223116 จ่าอากาศตรีชาญณรงค์ ปัญญาเทพ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์เครือข่ายบุคคลองค์กร NGO จ.เชียงใหม่
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส
12. 59143483 นายธนัตถ์ เมืองเมา อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบธนาคารข้าว หมู่บ้านนาปาแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮองสอน
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
13. 58143616 นายชัยธวัช เจริญสิทธิ์ อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบสร้างเรสูเม่และใบประกาศณียบัตรออนไลน์
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 4-5 ปร
14. 60143451 นายภาณุวัฒน์ สาลี อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ กองบิน41 กองทัพอากาศ
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส
15. 58143534 นายศุภกฤช นากาซุ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล เว็บแอพพลิเคชันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือขั้นเทพ
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส
16. 59143448 นายสุทธิพงษ์ ประละคำ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล ระบบรับฝากดูแลเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กน้องแตน
อื่นๆ
ขอสอบ 4-5 ทส
17. 59143263 นางสาวศิรภัสสร อารามแก้ว อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค
18. 59143265 นางสาวเกษฎาพร แก้วสุใจ อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน ในพื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค
19. 54141430 นายณรงค์ อินถา อ.ทัศนันท์ จันทร โปรแกรมควบคุมระยะไกลในห้องปฏิบัติการทางการศึกษา ม ราชภัฎเชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
20. 56143349 นายเอกภาพ แก้วหน้อย ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย การพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส
21. 54141343 นายศุภชัย สิงหเสนี อ.ทัศนันท์ จันทร ระบบประมวลผลข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
22. 54141301 นางสาวกนกวรรณ วงษา ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ดด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code)
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
23. 54141410 นางสาวเนตรนภา พงษ์ประเสริฐ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ด ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code)
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
24. 54141412 นางสาวพจมาน เด่นสิทธิ์คุณ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ดด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code)
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
25. 60143428 นายชนสรณ์ ทรัพย์กิตติสุข อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ แอปพลิเคชันระบบจัดการประปาหมู่บ้านน้ำบุ่น ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส
26. 60143424 นายเกียรติศักดิ์ คำไชยเทพ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ แอปพลิเคชันระบบจัดการประปาหมู่บ้านน้ำบุ่น ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส
27. 56143418 นางสาวมินตรา อินถาบุตร ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบจองห้องพัก ของ ฟาร์มเมอร์ ฮัท รีสอร์ท
อื่นๆ
สมบูรณ์ ปร
28. 55243638 นายสิปปนนท์ ยุบลพันธุ์ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบจองห้องพัก ของ ฟาร์มเมอร์ ฮัท รีสอร์ท
อื่นๆ
สมบูรณ์ ปร
29. 58143413 นายณรสันต์ สงวนไพรวัลย์ อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบแจ้งซ่อมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ออร์ไลน์ ผ่านเว็บเเอพพลิเคชั่น (กรณีศึกษา บริษัท อาร์ เอส ที เวิร์ด จำกัด)
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส
30. 58223169 นายธีรวัฒน์ กิจการ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู เว็บแอพพลิเคชันหางานสำหรับพรีแลนซ์เซอร์
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส
31. 49000000 นายทดสอบ ระบบเอกเทศ อ.คชพันธ์ บุญคง Test
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ คพ
32. 54223562 นายประภาส ยั่งสันติวงศ์ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบจัดการฐานข้อมูลกลุ่มสมุนไพรตำบลห้วยแก้ว
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค
33. 58141317 นางสาวอรอมล มูลรังษี อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
34. 58141323 นางสาวอารีรัตน์ สมศรี อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
35. 58141301 นางสาวปนัดดา กลิ้งทะเล อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
36. 54223221 นายนิติ เถินบุรินทร์ อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบการจองคิวลูกค้าร้านอาหาร Something Lampang
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ วค
37. 56121722 นายบดีศร ชูไว อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่อหนังสือภาพความจริงเสมือน เรื่อง “เครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือ 3 มิติ”
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
38. 57143227 นางสาวพิมพกานต์ กันปันสืบ อ.ดร.รสลิน เพตะกร เว็บแอพพลิเคชั่นการจองรถยนต์มือสอง ร้านสิริวัฒน์ ออโต้
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส
39. 57121719 นายธีรพล สพประสงค์ อ.ประธาน คำจินะ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง ระบบสุริยะ
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
40. 57121750 นางสาวณัฐการณ์ สารทอง อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง สายพันธ์ุกล้วยไม้รองเท้านารีในประเทศไทย
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
41. 57121768 นางสาวธันพิชชา สุขสันต์ อ.พงศธร ฟองตา เครื่องให้อาหารไก่
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
42. 57121740 นางสาวพิมพ์ภกานต์ อ้ายคนโต อ.พงศธร ฟองตา เครื่องให้อาหารไก่
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
43. 57121718 นางสาวศศินิภา ดวงอานา อ.พงศธร ฟองตา เครื่องให้อาหารไก่
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
44. 56153049 นายเศรษฐชัย เตชะใจ อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบสั่งซื้อสินค้าร้านขนมไทยบ้านไทยร่มเย็นโดยเว็บแอพพลิเคชั่น
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส
45. 57121707 นางสาววรัญญา อินชัย อ.ประธาน คำจินะ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง ระบบสุริยะ
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
46. 57121721 นางสาวรัชนีกร แก้วเป๋า อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สนุกคิด คณิตศาสตร์ ตอนตะลุยสวนสัตว์
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
47. 57121709 นางสาวบุษบา ตาทิตย์ อ.ประธาน คำจินะ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง ระบบสุริยะ
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
48. 57121704 นางสาวเรวดี ศรีอำภา อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
49. 57121761 นางสาวชนิดา จันต๊ะ อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
50. 57121730 นางสาวกรกนก บัววัง อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง สุภาษิตไทยในโลกนิทาน
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
51. 57121728 นางสาวอมรรัตน์ เกติ อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
52. 57121720 นางสาวเมธินี อินทร อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง สุภาษิตไทยในโลกนิทาน
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
53. 57121746 นายยุทธวีร์ มนกลม อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง วัดพระธาตุดอยสุเทพ
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ
54. 58143615 นายสุภัทรชัย ชมสวนมั่งมี อ.พงศธร ฟองตา ระบบสังเกตการณ์การทำงานของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
อื่นๆ
สมบูรณ์ ปร
55. 58143634 นายณัฐชนนท์ อินจันต๊ะ อ.พงศธร ฟองตา ระบบสังเกตการณ์การทำงานของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
อื่นๆ
สมบูรณ์ ปร
56. 58143607 นายภัทร์ศรุต วงศ์หล้า อ.พงศธร ฟองตา ระบบสังเกตการณ์การทำงานของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
อื่นๆ
สมบูรณ์ ปร
57. 56223118 นายยอด พรมคำ อ.พงศธร ฟองตา เว็บแอปพลิเคชันสำนวน สุภาษิต คำพังเพย และคำคมไทย
อื่นๆ
สมบูรณ์ ปร
58. 56323038 นายสนธยา อินแปง อ.ประธาน คำจินะ แบบจำลองการพยากรณ์น้ำหนักสลัดคอสอติเกียโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส
59. 57143230 นายธาราศักดิ์ ดอกสุข อ.ดร.รสลิน เพตะกร การนัดหมายแบบกลุ่มผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส
60. 57143333 นายชุติพงศ์ ภูผิวขำ อ.ดร.รสลิน เพตะกร เว็บแอปพลิเคชันร้านลาบนัวอุดร สาขาเชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค
61. 52323035 จ่าสิบเอกกิตติ์พิพัชญ์ ใจตาพงศ์ อ.พิษณุ สุขเสริฐ ระบบสนับสนุนร้านเดอการาจเชียงใหม่
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ วค
62. 55143413 นางสาวภาระวี คงสุข อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ ระบบจองห้องพักบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพลินโฮม รีสอร์ท
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ ทส
63. 53323174 นายบุญเยี่ยม ขัดผาบ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย บุญเยี่ยมดอทคอม
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส
64. 54123717 นางสาวอธิษฐาน มหาวัน อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบการจองทัวร์ของ บริษัท ฟ้าใส 2006ไทยแลนด์ ทราเวล
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค
65. 54123789 นายทรงพล วงศ์รักษ์ อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบฐานข้อมูลเห็ด
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค
66. 54123762 นายภาณุพงค์ ใจยะสุ อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบจัดการฐานข้อมูลข้าว
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค
67. 53323016 นายทรัพย์ กลิ่นสนิท อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ การพัฒนาฐานข้อมูลระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนภาษาและกวดวิชาลำพูน
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ วค
68. 52223043 นายสุวิทย์ มณีทอง อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค
69. 53123841 นางสาวกานต์พิชชา บุญศิริ อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบจัดการฐานข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลป่าซาง
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค
70. 52171207 นายทีป์เทพ ใจน้อย อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ สารานุกรมสมุนไพรในท้องถิ่น เรื่องส้มป่อย
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ คพ
71. 53323020 นายทิวากร จันทร์ปิง อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบตรวจสอบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ วค