สถิตินักศึกษาที่รับของ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 21 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 4 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 18 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 24 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 12 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 2 คน: เกม
  • 3 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 61181063 นายศราวุธ โศจิอรุณ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ประวัติศาสตร์เชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
2. 61181066 นายอิทธิภพ แสงปิน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ประวัติศาสตร์เชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
3. 61181044 นางสาวประภัสสร กันทะมา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
4. 61181018 นางสาวกาญจนา หาญใจ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
5. 61181007 นายกฤตนัย ใจธานี ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคใต้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
6. 61181046 นางสาวพาขวัญ อิ่นมะโน ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคใต้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
7. 61181038 นายปัญญกร ปัญญารัตน์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคตะวันออก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
8. 61181029 นายกตเวที ธรรมลังกา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
9. 61181031 นายจีราวุฒิ อุ่นกาศ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ภมูิศาสตร์ชาติไทย ภาคตะวันออก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
10. 61181008 นายเกียรติศักดิ์ ปันแก้ว บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
11. 61181027 นางสาวสุพิชฌาย์ ป่าตุ้ม บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่องวัฒนธรรมไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
12. 61181067 นายคณิศร อ่อนสุระทุม บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
13. 61181014 นายอัฐพงษ์ คำวัง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคเหนือ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
14. 61181034 นายธรณิศร ทิพยืปัญญา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
15. 61181021 นางสาวพิมพ์ลภัส ปินตาศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง วัฒนธรรมไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
16. 61181060 นายพชร ขันเงิน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคเหนือ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
17. 61181047 นางสาวมลฤดี คงคาพิสุทธิ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 ภูมิศาสตร์ชาติไทยภาคตะวันตก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
18. 61181017 นางสาวชลธาร ภาคภูมิอนันต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 ภูมิศาสตร์ชาติไทยภาคตะวันตก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
19. 61181002 นางสาวกัญญารัตน์ จะหาร การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคกลาง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
20. 61181005 นางสาวศรีสกุล ตั้งเพชรศักดิ์กุล การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคกลาง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
21. 57243311 นายฉัตรชัย สกุลชุ่มแสง มิตรภาพสีเลือด
เกม
สมบูรณ์ วค ก.ย. 65
22. 57243324 นายธนาดล วิลยะกูล มิตรภาพสีเลือด
เกม
สมบูรณ์ วค ก.ย. 65
23. 61143246 นายศุภกิตติ์ จุฑากาญจน์ แอปพลิเคชันนำเสนอพันธุ์พืชมีพิษด้วยโมเดลเสมือน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ค. 65
24. 61143266 นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์ ระบบจัดการหอพักทัศนีย์คอร์ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 65
25. 61143267 นายอัษฎา สิงห์สุภา ระบบบริหารจัดการร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 65
26. 56223437 นางสาวสุภัสสร สธรรม อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง รู้จักกับอาชีพบาริสต้า
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร เม.ย. 65
27. 56223440 นายธีรศักดิ์ รักจักรี แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 ด้วยเทคโนโลยี AR
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร ม.ค. 65
28. 57143627 นางสาวรัตนาภรณ์ ปิ่นแก้ว แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 ด้วยเทคโนโลยี AR
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร ม.ค. 65
29. 56223114 นายธนัฐกรณ์ ซาวจำปา ปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร ส.ค. 64
30. 60143222 นายนทีกานต์ จองแอ การพัฒนาแอปพลิเคชันนำเสนอพันธุ์พืชด้วยโมเดลเสมือนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 64
31. 60143215 นายชัชนนท์ ช่วยจันทร์ การพัฒนาแอปพลิเคชันนำเสนอพันธุ์พืชด้วยโมเดลเสมือนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 64
32. 54141301 นางสาวกนกวรรณ วงษา การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ดด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code)
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 64
33. 54141410 นางสาวเนตรนภา พงษ์ประเสริฐ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ด ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code)
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 64
34. 56143407 นายกรวิชญ์ จันทวี ระบบบริหารจัดการหอพัก บ้านสีชมพู
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ส.ค. 64
35. 56143405 นายพชร ทองจำปา ระบบบริหารจัดการหอพัก บ้านสีชมพู
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ส.ค. 64
36. 54141412 นางสาวพจมาน เด่นสิทธิ์คุณ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ดด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code)
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 64
37. 56223113 นายณัฐพงษ์ ศิริหิรัญกรณ์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 7 ขั้นตอนล้างมือป้องกันโควิด-19
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร เม.ย. 64
38. 56143448 นายรัชชานนท์ เต็มสวัสดิ์ หนังสือพูดได้ ประวัติศาสตร์อยุธยา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร เม.ย. 64
39. 56143428 นายฌัชวา บุญวุฒิ หนังสือพูดได้ประวัติศาสตร์อยุธยา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร เม.ย. 64
40. 56143461 นายอรรถพล สังข์เขป หนังสือพูดได้ประวัติศาสตร์อยุธยา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร เม.ย. 64
41. 57143547 นายปรเมศร์ บัวหลง ระบบขายส่งผ้าม่านและอุปกรณ์ร้านวณิชชาผ้าม่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 63
42. 55143113 นายกฤษฎา ใสสว่าง ระบบจัดการการขาย ร้านดั๊มพ์ & เดียร์หมูกะทะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 63
43. 54323005 นางสาวนภเกตน์ จุ้ยศรีแก้ว การพัฒนาเว็บไซต์ขายเครื่องปรับอากาศห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่บูรณ์พันธ์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 62
44. 56143230 นายศาศวัตร ปัญญาดี ระบบจองสถานที่โรงเรียนแม่แตง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค พ.ย. 62
45. 56143456 นายสรวิชญ์ ณีระพันธ์ แอพพลิเคชั่น AR พฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร พ.ย. 62
46. 56143437 นายนันทวิท แสงโรจน์ ระบบการจองห้องเรียนออนไลน์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ปร เม.ย. 62
47. 57143546 นายสุรดิษ จันทร์สว่าง แอปพลิเคชั่นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภายในเขตคูเมืองชั้นใน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 62
48. 56143312 นางสาวสุรีพร บุญอ้วน ระบบสารสนเทศพืชสมุนไพร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 62
49. 54323011 นายกริชณทัต ชัยวัง แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 61
50. 52173048 นางสาวยุวดี ตางาม ระบบรับสมัครนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 61
51. 52123730 นายวิเชียร เนียมสันเทียะ ระบบเช่าแผงตลาดสวนเจ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 61
52. 56153030 นายปฏิภาณพัฒน์ เพชรอินทร์ สารสนเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 60
53. 56143116 นายเจนภพ คนทน ระบบสารสนเทศโรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 60
54. 56121728 นายศุภณัฐ มะโนเรือง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 5 พระอารามหลวงในเขตเมืองเชียงใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ต.ค. 60
55. 52123856 นายบัญชา พรมเศษ การศึกษาวิธีสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นสื่อผสมสามมิติ เรื่อง นกกระยางกับปู พกชาดก ว่าด้วยผู้ฉลาดแกมโกง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 60
56. 52171244 นางสาวรัตน์กุล ต้นสี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยมืดจากอินเทอร์เน็ต
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 60
57. 55143222 นายธีระพันธุ์ ปราบภัย ระบบติดตามผลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
58. 51223160 นายกรัชกร วงศ์ปาลีย์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านอินเตอร์ไอที
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
59. 54141317 นางสาวเมลาณี บังคมเนตร การพัฒนาสื่อผสมนำเสนอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 60
60. 51223105 นางสาวปัทมา ศิริวงศ์ ระบบการยื่นคำร้องขอใช้บริการทดสอบมาตรฐานและความปลอดภัยเครื่องเอกซเรย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 60
61. 53171725 นางสาวจีรนันต์ ฝั้นเอก การ์ตูนแอนิเมชั่น2มิติ เรื่องเทคนิคการตัดเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
62. 53171645 นางสาวสุภาวดี รสเข้ม การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องสารคดีภูมิปัญญาผ้าหม้อห้อม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
63. 55323168 นายสุรัตน์ ชรินทร์ภรณ์(ยจ ปกติ) การพัฒนาโปรแกรมจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าโดยวิธีฮิวริสติกส์แบบ Nearest Neighbor
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 60
64. 54141406 นางสาวณัฐธิดา ศรีทอง แอนิเมชัน 2 มิติ "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกลือ"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
65. 54141420 นางสาววิภาวรรณ สมเทศ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน เรื่อง "ไข่เจียวตะลุยอาเซียน"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
66. 55143333 นายธีรภัทร ทวยหาญรักษา นำเสนอเเหล่งท่องเที่ยว เมือนเเกน บนปฏิบัติการแอนดรอย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 59
67. 55143351 นางสาวมยุรี ยืนยงคีรีมาศ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านวัชราภรณ์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 59
68. 53173001 นายกฤษฎา ปิยะจันทร์ โปรแกรมช่วยคำนวณและสรุปรายงานประจำวันของร้านแมคโดนัลค์สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 59
69. 54323109 นางสาววรรณภา ชาวเหนือ การพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าโดยใช้วิธีฮิวริสติกส์แบบ Nearest Neighbor โดยพิจารณาช่วงเวลาในการขนส่งสินค้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 58
70. 54323018 นายณัฐวุฒิ อัครอังกูร การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าจากจุดเดียวด้วยวิธีการเชิงพันธุกรรม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 58
71. 54323013 นายฉลอง ซาวคง แอพพลิเคชั่นติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
72. 54123723 นายกิตติศักดิ์ สำเร็จ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา โครงสร้างข้อมูล เรื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
73. 54123766 นายเมธาสิทธิ์ อุดดง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาโครงสร้างข้อมูล เรื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อน และแบบ แถวคอย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
74. 54141334 นายทณัฐ วรรณภิระ การ์ตูนแอนิเมชันสื่อผสมสองมิติสำหรับเด็ก เรื่อง คำสัญญาของกระต่ายน้อย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 58
75. 54141415 นางสาวภัทรวรรณ วงศ์อารินทร์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการช่วยเหลือ เรื่องเงือกน้อยผจญภัยใต้ท้องทะเล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 58
76. 53171744 นางสาวสุพัตรา จี้ตะนัน การพัฒนาการ์ตูนแนิเมชั่น2มิติเรื่องมหัศจรรย์ร่างกายเราชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 58
77. 53171633 นางสาวประกายดาว ผลจำเริญ พัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เรื่อง สองพี่น้องออมเงิน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 58
78. 53171647 นางสาวอังคณา ยากรณ์ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง คำสอนของพ่อ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 58
79. 53171609 นายธนรักษ์ คำมาลา การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง แม่พระของปอแก้ว
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 58
80. 53171745 นางสาวเสาวลักษณ์ สุกาละ การ์ตูนแอนนิเมชั่น2มิติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเรื่องช้างน้อยนักสะสม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 58
81. 52123938 นางสาวกาญจนา วังเป็ง ระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ร้านLookgoodshop
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 58
82. 53123935 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์ทา การสร้างระบบสารสนเทศจัดการทรัพยากรน้ำ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 58
83. 53123925 นายศรัณยู วิใจคำ ระบบจัดการข้อมูล กรณีหอพัก พีพีแมนชั่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 57
84. 53123928 นายสัมฤทธิ์ ชมภูทัน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอาหารกับสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 57