สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 6 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 4 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 7 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 1 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 0 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 1 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62141005 นางสาวปิยะธิดา แรงเขตการณ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง เทคโนโลยีแห่งอนาคต
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
อนุมัติสอบ 1-3 คพ พ.ย. 65
2. 54123776 นายวีระพงษ์ ถามา ระบบบริหารการขาย ร้าน Retro Steak Cafe'
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 62
3. 53223779 นายณัฐวิทย์ ชัยพรหมมา การ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง กว่าจะเป็นอักษรไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 61
4. 52223144 นางสาวศิริรัตน์ โลราช การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง คำสอนของพ่อ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 61
5. 52123741 นายอุนากูล บรรเลงประดิษฐ์ เว็บไซท์จอง-เช่า เครื่องเสียง เครื่องดนตรี มิว-มีน กรุ๊ป บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค ก.พ. 61
6. 55143314 นางสาวศิวนาถ ใจเร่ง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ศูนย์หัตถกรรมผ้าซิ่นตีนจกบ้านท้องฝาย
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 60
7. 55143309 นางสาวพัชณีกร คำปัญโญ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าหัตถกรรมผ้าพื้นเมืองบ้านดอนหลวง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 60
8. 52123838 นายอธิราช คำกลาง ระบบบริหารจัดการอะไหล่ร้านโค้ชยานยนต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
9. 53173028 นายสิริวัฒนา สมบัติ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านสิริไทยฮอบบี้ช็อป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ทส มิ.ย. 60
10. 52123710 นายดนุพล หาญสมุทร ระบบจัดการฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์เสริมความงามนุชบิวตี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 60
11. 55143413 นางสาวภาระวี คงสุข ระบบจองห้องพักบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพลินโฮม รีสอร์ท
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ ทส มี.ค. 60
12. 53173061 นายณัฐวุฒิ อวดผล การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไงให้ปลอดภัย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร ก.พ. 60
13. 55143310 นางสาวพิรัญญา มูลป้อม ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของกลุ่มสตรีแม่บ้านห้วยรากไม้
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 59
14. 53123945 นางสาวณิรัชญา แสนใจ การบริหารจัดการระบบสินค้าคงคลัง ร้านใบบัวช็อป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส ก.ค. 59
15. 53171621 นายอรรถกานต์ สมณีวรรณ สงครามโลกครั้งที่2
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 59
16. 53171641 นางสาวศิวาพร ยอดเมือง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 59
17. 53171711 นายปฏิพล หาญยุทธ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ การรณรงค์พฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อค
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
18. 53171606 นายณัฐพงศ์ สีโอะ การ์ตูนแอนิเมชั่น รณรงค์เลิกใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
19. 50123028 นางสาวนันท์นภัส สว่างโชติพัฒน์ ระบบฐานข้อมูลสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 58