สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ประธาน คำจินะ

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 11 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 5 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 4 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 22 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 8 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 9 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 1 คน: เกม
  • 16 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ประธาน คำจินะ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62141018 นายณัฐธฌาน วรรณคำ ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน วินเวย์)
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
2. 61181012 นายวรวุฒิ จันทิมา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ต.ค. 65
3. 61181010 นายณัฐพงษ์ จันทร์แสง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ต.ค. 65
4. 61181040 นายสุทธิพจน์ สถานปัน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ต.ค. 65
5. 61143237 นายชวัลวิทย์ จงเจริญ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านบีเคคอม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ต.ค. 65
6. 61181051 นางสาวสุพิชญา ทุนกาศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 รายวิชา วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 65
7. 61181004 นางสาววรินยา ป้ออินทร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 รายวิชา วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 65
8. 61181019 นางสาวพิจิตรา สิทธิคำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 65
9. 61181036 นายนิพนธ์ เพาพาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 65
10. 57143637 นายธีรพงศ์ ปินนารักษ์ การพัฒนาระบบซื้อขายภาพถ่ายออนไลน์ DOIPIC
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ ปร มิ.ย. 65
11. 57143622 นางสาวสาริกา ตรีเดชา การพัฒนาระบบซื้อขายภาพถ่ายออนไลน์ DOIPIC
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ ปร มิ.ย. 65
12. 59223202 นายธนายุทธ ขันทะนา แอปพลิเคชันแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในอำเถอเชียงดาว
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ทส พ.ค. 65
13. 61181009 นายณัฐพงษ์ คนอยู่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 65
14. 61181006 นางสาวสุพิชฌาย์ ขัทมาร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 65
15. 61181035 นายนัทธกานต์ คตวงฆ้อง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 65
16. 58141321 นายนลธวัช วรรณวงศ์ สื่อดิจิตอลแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ ประกอบแผนการสอนที่ 16 และ 29
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 64
17. 58141308 นายรัฐการ แ้ก้วกาบคำ สื่อดิจิตอลแอนิเมชั่น 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ ประกอบแผนการสอนที่ 16 และ 29
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 64
18. 58141314 นายภาคภูมิ กาเหล็ก สื่อดิจิตอลแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ ประกอบแผนการสอนที่ 16 และ 29
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 63
19. 59141312 นายภัครพงษ์ สุยะ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องระบบหายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 63
20. 59141316 นายทวีเกียรติ กวีวัฒน์ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องระบบหายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 63
21. 59141317 นายชัยพร ทรายนิล การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องระบบหายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 63
22. 59143242 นายศุภวิชญ์ จอมมณี การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 63
23. 58141317 นางสาวอรอมล มูลรังษี การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
24. 58141323 นางสาวอารีรัตน์ สมศรี การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
25. 58141301 นางสาวปนัดดา กลิ้งทะเล การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
26. 58141352 นายเทพพิทักษ์ เทียมยศ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
27. 58141369 นางสาวจิราวรรณ แสนอ่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
28. 58141361 นายนคเรศ สมโรย การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
29. 58141310 นายปริญญา สุขา การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องระบบหายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
30. 58141320 นายอาชัญ ทรงสวัสดิ์วงศ์ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องระบบหายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
31. 58141312 นายสุขไพรศาล ดารี การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องระบบหายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
32. 58141356 นางสาวอนุรดี วงศ์เทพ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
33. 58141345 นางสาวอนุธิดา กันธิมา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
34. 58141372 นางสาวอัญชลี จันทร์เพ็ญ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
35. 58141331 นางสาวพรภิรัต กองมา แอปพลิเคชั่นแต้มบุญ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ มิ.ย. 62
36. 58141330 นางสาวพรพิมล ตุ่นกุณา แอปพลิเคชั่นแต้มบุญ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ มิ.ย. 62
37. 58141347 นางสาวสุดารัตน์ ปุ๊ดแค แอปพลิเคชั่นแต้มบุญ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ มิ.ย. 62
38. 54123781 นายสาม ลุงทุน ระบบสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 62
39. 53323261 นายพรเทพ หิรัญรัตน์ แอพพลิเคชันแอนดรอย เพื่อรายงานข้อมูลนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มะขุนหวาน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 62
40. 57121719 นายธีรพล สพประสงค์ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง ระบบสุริยะ
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 62
41. 57121703 นายเสกสรร ตุนจริตจริยา ประตูระบายน้ำ 4.0 ผ่านระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 62
42. 57143223 นางสาวกิตตินาถ สอนบาลี ซีเอ็มอาร์ยู เซฟตี้บอร์ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 62
43. 56153037 นายภานุพงษ์ สีทา การพัฒนาเกมตะลุยโลกเก่ากับภาษาเหนือยุคโบราญ
เกม
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 62
44. 57121763 นายธราพงษ์ นุ่มมีศรี ประตูระบายนํ้า 4.0 ผ่านระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 62
45. 57121701 นายทิชา ปริกเพชร ประตูระบายน้ำ 4.0 ผ่านระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 62
46. 53323151 นายอัครชล หล่อธาร ระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ บริษัท ซีรี่ย์ โซลูชั่น จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 62
47. 53123847 นางสาวปิลันธนา ทิพย์บำรุง ระบบบริหารจัดการ กรณีศึกษา ร้านสุปราณี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 61
48. 57121707 นางสาววรัญญา อินชัย การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง ระบบสุริยะ
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
49. 57121721 นางสาวรัชนีกร แก้วเป๋า สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สนุกคิด คณิตศาสตร์ ตอนตะลุยสวนสัตว์
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
50. 57121709 นางสาวบุษบา ตาทิตย์ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง ระบบสุริยะ
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
51. 57143240 นายทศพล แสงศรีจันทร์ ซีเอ็มอาร์ยู เซฟตี้บอร์ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 61
52. 57143507 นายอภิสิทธิ์ อะกะเรือน ซีเอ็มอาร์ยู เซฟตี้บอร์ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 61
53. 57121704 นางสาวเรวดี ศรีอำภา สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
54. 57121761 นางสาวชนิดา จันต๊ะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
55. 57121730 นางสาวกรกนก บัววัง สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง สุภาษิตไทยในโลกนิทาน
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
56. 57121728 นางสาวอมรรัตน์ เกติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
57. 57121720 นางสาวเมธินี อินทร สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง สุภาษิตไทยในโลกนิทาน
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
58. 57121746 นายยุทธวีร์ มนกลม สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง วัดพระธาตุดอยสุเทพ
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
59. 56323038 นายสนธยา อินแปง แบบจำลองการพยากรณ์น้ำหนักสลัดคอสอติเกียโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 61
60. 56153034 นายพชธนะ สิงห์แก้ว ต้นแบบการจัดการดูแลบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามแดงด้วยราสเบอร์รี่พาย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 61
61. 56143311 นายจิตรภณ แซ่พ่าน ระบบสารสนเทศโรคและแมลงศัตรูพืช กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 61
62. 57143302 นายปรียาภัฒน์ ศรีผึ้ง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทำเบาะนวดรองนั่งเพื่อสุขภาพ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 61
63. 52123817 นายนคร กันทะวงศ์ ระบบการจัดการข้อมูลผู้ป่วยคลินิคเทคนิคการแพทย์สุไหงโกลก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 61
64. 53323079 นางสาววันวิสาข์ ไชยวัณ ระบบจองแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์ บริษัทเชียงใหม่ทีทัวร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค เม.ย. 61
65. 56323039 นายอนุพงศ์ ใจสุยะ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซีเอ็มโมบายฟิก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 60
66. 55323148 นายพีรพล ยามาอุจิ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านป้าจุกผลิตภัณฑ์อยู่ไฟหลังคลอด
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ย. 60
67. 54323114 นายโชติพงศ์ กิตติสุนทโรภาศ แอนิเมชั่นส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เรื่อง ตารางเก้าช่อง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
68. 53223044 นายอุดร ชัยเกตุ ระบบส่ง SMS บนเครือข่ายอินเตอร์เนต โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
69. 53123922 นายวิกรม เขื่อนแก้ว ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลตำบลสันกำแพง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 60
70. 55323139 สิบเอกนพดล ปั้นนพศรี ระบบบริหารจัดการบ้านพักข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 33
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 60
71. 54323352 นายอิศราพงษ์ สุยะ ระบบรับซ่อม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีบิสซิเนส โซลูชั่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 60
72. 53173013 นายธีรยุทธ เขียวแก้ว ระบบบริหารจัดการคลินิกรักษาสัตว์ กรณีศึกษา คลินิก บ้านเพื่อนตูบรักษาสัตว์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 60
73. 53323070 นายเอกฉันท์ ณ วรรณไทย อุปกรณ์ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยหลักการของตารางเก้าช่อง
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค มี.ค. 60
74. 55143445 นายอภิสิทธิ์ แก้วสระแสน แอพพลิเคชั่นบอกตำแหน่งภายในสวนสัตว์เชียงใหม่บนระบบปัฏิบัติการไอโอเอส
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 59
75. 55143443 นายสุชาติ แซ่เฒ่า แอพพลิเคชั่นบอกตำแหน่งภายในสวนสัตว์เชียงใหม่บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 59
76. 53123824 นายรณชัย จันทร์เรือน ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์วิธีการป้องกันโรคและแมลงศัตรูลำไย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 58