สถิตินักศึกษาที่รับของ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 16 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 3 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 6 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 19 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 4 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 1 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 3 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62141076 นายพีระพงษ์ ศรีเที่ยง สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
2. 62141057 นางสาวน้ำผึ้ง ลุงวิ แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
3. 62141028 นายสุกฤษฏิ์ แก้วกองบุญ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง การทำชุดอุปกรณ์ปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
4. 61181020 นางสาวพิมพ์พิบุญ วงษ์ปัน สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
5. 61181057 นายกิตติธัช เหล่าสิงห์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชา การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
6. 61181033 นายตนุภัทร คำปา สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชา การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 65
7. 61123803 นายบริสุทธิ์ สุทธิวงค์ ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนกิ่วประชาวิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 65
8. 61181043 นางสาวธัญญารัตน์ ปันดี สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 65
9. 59143441 นายญาณกร พินิจอักษร เว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์ค
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
10. 56243217 นายรณภพ หาญจริง เกมศึกยุทธศาสตร์
เกม
สมบูรณ์ วค มี.ค. 65
11. 56243216 นายเจษฎา เอกวรรณ เกมศึกยุทธศาสตร์
เกม
สมบูรณ์ วค มี.ค. 65
12. 56243214 นายจักราวุฒิ งามตา สมุนไพรช่วยได้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 65
13. 59143446 นายชนวีร์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ ระบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์รวมมิตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
14. 59143403 นายอรรณพ ขาวพนัต แอปพลิเคชันคุณแม่มือใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 64
15. 56143133 นายสุเทพ มิ่งเมือง เกมผจญภัยแดนลับเขาวงกตแหล่งความรู้สมุนไพรพื้นบ้าน
เกม
สมบูรณ์ วค เม.ย. 64
16. 59143455 นายวงศธร ศศิธร แอพพลิเคชั่นระบบจัดการร้านอาหารพิซซ่าในสวน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 64
17. 58143326 นางสาววนิดา โฉมเกิด แอพพลิเคชั่นเตรียมความพร้อมก่อนวิ่งมาราธอน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 64
18. 59141329 นางสาวปุณยนุช สุขรอด การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง โครงสร้างภายในโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
19. 59141308 นางสาวนภาพร ไชยชะนะ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง โครงสร้างภายในโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
20. 59141315 นางสาวขวัญจิรา สันใจ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ดิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
21. 59141330 นายณัฐภูมิ ขวัญอยู่ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
22. 59141310 นายนราวิชญ์ สิทธินอก การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
23. 59141303 นายอภิสิทธิ์ แก้วชัยยา การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
24. 59143216 นายบุญเลิศ แก้วคำหน้อย แอพพลิเคชั่นโลกเสมือนผสานโลกจริงแสดงข้อมูลพันธุ์ไม้ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 63
25. 58143312 นายกิตติพัฒน์ มูลคำ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคจากกอาการปวดศรีษะเบื้องต้น
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 62
26. 58141329 นายพงศกร ดีคำ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
27. 58141311 นายปวีณ สิทธิวะ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
28. 58143958 นายชัยนรินท์ หลีเพิ่มสุข การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 62
29. 58141367 นายสุวัฒน์ อารี การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
30. 58141326 นายนพรัตน์ คำแดง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
31. 58141304 นายชนะศักดิ์ ธรรมปัญญา การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
32. 54123731 นายเจษฎา ชาเทพ ระบบจัดการบริษัทสมายพูลแอนด์สปา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 62
33. 58143213 นางสาวธนัตชนก แก้วยศ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ค. 62
34. 55143538 นายสุชาติ หยกวุฒิรัตน์ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องรู้ทันไวรัสซิก้า ภัยร้ายจากยุงลาย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร เม.ย. 62
35. 56143339 นายเกียรติศักดิ์ อุดแคว ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวและข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 62
36. 56143320 นายทรงเกียรติ คำภีระ ต้นแบบเครื่องวัดคุณภาพน้ำทางไกล
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 61
37. 54123744 นายธนากร จันทร์สายบัว ระบบการขายสินค้าออนไลน์ของร้าน ตติระ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 60
38. 54123784 นายอรรถพล ชัยสวัสดิ์ ระบบจัดการห้องสมุดโรงเรียน ลำพูนพัฒนา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 60
39. 55143215 นายชัยวัฒน์ อินต๊ะนำ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 60
40. 56143358 นางสาวอุษา ปาชะนา ระบบฐานข้อมูลรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าเต็งรัง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 60
41. 54123782 นายหม่อง อินต่า ระบบบริหารจัดการสถานที่พักรองรับพระภิกษุสามเณรอาพาธศูนย์ปฏิบัติธรรมวัด ปันเสาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 59
42. 52123912 นายธนาคาร จินดาวงศ์ ระบบบริหารจัดการร้านป.ปลางามอาหารสัตว์&แก๊ส
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 59
43. 53173036 นางสาวณัฐภรณ์ เจริญ ระบบบริหารจัดการและซ่อมบำรุง บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัดบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 59
44. 53171634 นางสาวพรวนัช มณีวัฒนพร การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง 7 การละเล่นพื้นบ้านของไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
45. 54123709 นางสาวพัชราพร เสาร์คำ ระบบจัดการสินค้าคงคลังร้านศรีพรรณ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 59
46. 54323342 นายศตวรรษ จำปาวัน ระบบจัดการห้องพักโรงแรมอินสไปร์เฮาส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 58
47. 54123737 นายณัฐวุฒิ วงศ์หนังสือ ระบบการขายสินค้าเกษตรออนไลน์ร้านศรีพรรณการเกษตร
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
48. 54123754 นายปิติภัทร ใจกันทา ระบบจัดการร้านกาแฟ Coffee of Baan Bung - coffee & Food
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
49. 54123746 นายธีรภัทร กันทา ระบบจองโต๊ะอาหารและห้องVIP ร้านอาหารเฮือนสลุงคำ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 58
50. 53171628 นางสาวชิดชนก จันทร์จรัส การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง 10 วิธีลดภาวะโลกร้อน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 58
51. 53123710 นายณัฏชา ตาเที่ยง ระบบสารสนเทศโรงเรียนณัทชวิทย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 58
52. 53123703 นายกุลวัฒน์ พรมเมือง ระบบบริหารจัดการ ร้านต๋องอาหารพื้นเมือง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 57