สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 25 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 4 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 1 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 7 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 36 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 3 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 3 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62143109 นายภัทรพงศ์ อินต๊ะ แอปพลิเคชันอวัยวะหรรษาในโลกเสมือน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค ก.ค. 66
2. 62143101 นางสาวภาณุมาศ ใจยศเส้า แอปพลิเคชันท่องอาณาจักรระบบสุริยะด้วย AR เสมือนจริง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค เม.ย. 66
3. 62143131 นางสาวณัชนก ถาเกี๋ยง เช็กหวาน แอปพลิเคชันเพื่อการควบคุมและดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค เม.ย. 66
4. 62143117 นางสาววธูสิริ ทองคำมั่น เช็กหวาน แอปพลิเคชันเพื่อการควบคุมและดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค มี.ค. 66
5. 62143130 นางสาวชญาณิศา คำมูลใจ เช็กหวาน แอปพลิเคชันเพื่อการควบคุมและดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค มี.ค. 66
6. 62143114 นางสาวนิรัชพร ศักดิ์สอ แอปพลิเคชันอวัยวะหรรษาในโลกเสมือน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค มี.ค. 66
7. 62143135 นายจตุพิชญ์ รวมสุข แอปพลิเคชันอวัยวะหรรษาในโลกเสมือน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค มี.ค. 66
8. 62143116 นางสาวพัชรินทร์ ขัดเรือน แอปพลิเคชันท่องอาณาจักรระบบสุริยะด้วย AR เสมือนจริง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค มี.ค. 66
9. 62143121 นายชัยธัช มาลัย แอปพลิเคชันท่องอาณาจักรระบบสุริยะด้วย AR เสมือนจริง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค มี.ค. 66
10. 61143212 นายศุภกร ทองตีฆา แอปพลิเคชันจัดการขายสินค้าร้าน Crepesso cafe
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 65
11. 61143206 นายกิตตินันท์ คำภีระ แอปพลิเคชันจัดการขายสินค้าร้าน Crepesso cafe
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 65
12. 61143208 นายธีรภัทร์ คำเมืองใช เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ พิชิตโควิด-19
เกม
สมบูรณ์ วค ก.ค. 65
13. 61143211 นายอดิศร นำเปี้ย การพัฒนาแอปพลิเคชันหนังสือพูดได้เพื่อคนพิการทางสายตา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 65
14. 61143217 นายเจษฎา มาทัง การพัฒนาแอปพลิเคชันหนังสือพูดได้เพื่อคนพิการทางสายตา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 65
15. 61143205 นายกฤษณะ ระกา การพัฒนาแอปพลิเคชันหนังสือพูดได้เพื่อคนพิการทางสายตา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 65
16. 61143214 นางสาวปิยเรศ แก้วอุ๊ด ส่องเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศ์หรรษาด้วย AR เสมือนจริง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 65
17. 61143215 นางสาวอุบลวรรณ แก้วเต๋จ๊ะ ส่องเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์หรรษาด้วย AR เสมือนจริง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 65
18. 55223635 นายไกรคีรี พรถนอมวงศ์ ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ K.A.O. Computer
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ส.ค. 64
19. 55223637 นายธราพงษ์ ไชยมงคล ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ K.A.O. Computer
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ค. 64
20. 60143418 นายรัฐการณ์ นพณัฐชัยนันท์ แอปพลิเคชันจัดการการขายสินค้าเครื่องดื่ม บริษัทคลังชลทิพย์จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
21. 60143431 นายณรงค์ฤทธิ์ ใจจันทร์ แอปพลิเคชันจัดการการขายสินค้าเครื่องดื่ม บริษัทคลังชลทิพย์จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
22. 60143234 นายสถิตย์ วรรณมงคล การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 64
23. 60143217 นายชัชวาล ผ่องใสย์ การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 64
24. 60143218 นายชิษณุพงษ์ ทาระจีน แอพพลิเคชันความจริงเสมือนพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 64
25. 60143229 นายพชรภวิศ มุกดาภิรมย์ แอพพลิเคชันความจริงเสมือนพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 64
26. 60143216 นายธันวา ศักดิ์สูง แอพพลิเคชันความจริงเสมือนพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 64
27. 56153017 นายธนวัฒน์ ยะกิจ ระบบจองห้องพักโรงแรม G2 Boutique Hotel
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 64
28. 58141344 นางสาวเบญจมาศ จักขุเรือง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
29. 53123946 นางสาวอรนุช ลอยเมฆ ระบบเบิกจ่ายวัสดุของห้างหุ้นส่วนสามัญ เคพี อลูมิเนียม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 63
30. 59143249 นายธนายุทธ สุวรรณศิลป์ กิ๋นฮิมตาง : แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการสารสนเทศและค้นหาพิกัดร้านอาหารริมบาทวิถีบริเวณคูเมืองเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 63
31. 59143225 นายอนุพนธ์ สุริวรรณ กิ๋นฮิมตาง : แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการสารสนเทศและค้นหาพิกัดร้านอาหารริมบาทวิถีบริเวณคูเมืองเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 63
32. 59143257 นายศรัณญ์ หาญโสดา การออกแบบระบบควบคุมการปลูกผักออร์แกนิคอัตโนมัติโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 63
33. 59143227 นายธนวัฒน์ ถนอม การออกแบบระบบควบคุมการปลูกผักออร์แกนิคอัตโนมัติโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 63
34. 55223271 นายเอกสิทธิ์ บุญหนู เกมป้องกันยุงตัวร้าย
เกม
สมบูรณ์ วค มี.ค. 63
35. 58141363 นางสาวปัญญาพร สุวรรณทา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ต.ค. 62
36. 58143319 นางสาวสิริรัตน์ สีสุวรรณ ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค ก.ย. 62
37. 58143231 นางสาวภัทรพร วงศ์หาญ ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค ก.ย. 62
38. 58143327 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลุบลไพบูลย์ แอพพลิเคชั่นเตรียมสอบนายสิบตำรวจบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 62
39. 55223253 นายฤชากร ขันทปราบ ระบบเช่าจักรยานของร้าน NK Bike Rental
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 62
40. 58143403 นายทิวากร ชิวปรีชา แอพพลิเคชั่นบันทึกสุขภาพและแจ้งเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 62
41. 56143403 นางสาวพรสวรรค์ ตนะเผ่าทิพย์ ระบบบริหารจัดการคะแนนพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ม.ค. 62
42. 55223228 นายณัฐดนัย ไทยแท้ ระบบจัดการรายการส่งเสริมการขาย
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ต.ค. 61
43. 52223009 นายชิงชัย จินาอิ ระบบสารสนเทศบุคลากรเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 61
44. 57143413 นายยูเซฟ อาร์เอ็มแอลโอมาร์ แอพพลิเคชั่นหมอสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 61
45. 54123727 นายเกียรติจารุพัฒน์ สมศรี ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 61
46. 57143440 นายรัฐพงศ์ ภูสีโสม แอปพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 61
47. 57143405 นายณัฐดนัย บุญเขียว แอปพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 61
48. 57143403 นายสุทัศน์ เผ่าตุ้ย แอปพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 61
49. 57143502 นายเทิดพงศ์ งานนันไชย แอพพลิเคชั่นบันทึกตำแหน่งสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยว บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 61
50. 56143402 นางสาวณัฐธิดา เครือวงศ์ ระบบบริหารจัดการโรงงานน้ำดื่มบรรจุขวดโนอาห์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร พ.ค. 61
51. 57143339 นางสาวสุปวีณ์ วันมหาชัย ระบบบริหารจัดการงานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 61
52. 57143332 นายศุภชัย ใบพร้าว ระบบบริหารจัดการงานห้องพยาบาลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 61
53. 57143330 นางสาวอรุโณทัย ตันถาง แอพพลิเคชั่นหมอสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 61
54. 57143349 นายทนง ปงกันคำ แอพพลิเคชั่นหมอสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 61
55. 54323141 นายพงศ์พัศ ปันฟอง ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมตู้เลี้ยงปลาหมอสีด้วยราสเบอร์รี่พาย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค ก.พ. 61
56. 55143510 นายเกียรติตระกูล ทองหมื่น แอพพลิเคชั่น ปฏิทินการศึกษา CMRU บนระบบปฏิบิติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร พ.ย. 60
57. 53123916 นายนิสิทธิ์ ขัตธิ ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้านม่วงเขียว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 60
58. 56153018 นายธเนศ ชลชวลิต ระบบจัดการสารสนเทศหอพัก Pearl House จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 60
59. 56121720 นายธีรพันธ์ ขันธิกุล แอพพลิเคชั่นประเมินคะแนนความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 60
60. 53173125 นายเมธา แสงเพชร์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านขนมบ้านอาจารย์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร ก.ค. 60
61. 55143354 นายพุทธินันท์ จันทร์เข็ม ระบบรับรายการอาหาร ร้านมะลิร้อย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 60
62. 55223233 นายทศพล รู้ทำนอง ระบบบริหารจัดการห้องพักสำหรับโรงแรมตรีญาณรส โคโลเนียล เฮ้าส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 60
63. 56143359 นางสาวไอรดา จารึก ระบบการจัดการห้องพักโรงแรมมิตรอารีย์เกรสเฮ้าท์และการ์เด้นท์เฮ้าท์รีสอร์ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 60
64. 55143115 นายไกรวิชญ์ ทันวัน สมุดโทรศัพท์อัฉริยะสำหรับติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 59
65. 55143503 นางสาวณัฐกานต์ อร่ามวิทย์ แอพพลิเคชั่นแบบประเมินคะแนนความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร ส.ค. 59
66. 55143133 นายเพรียวพันธ์ ลังกากาศ ระบบส่งข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างโรงพยาบาลแม่ทากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 59
67. 53171639 นางสาววราพร ทิประมูล บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โรคอ้วน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 59
68. 54123701 นางสาวกัญญารัตน์ โชติพรหม ระบบสารสนเทศโรคหลอดเลือดสมองตีบ โรงพยาบาลนครพิงค์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 59
69. 53191505 นางสาววรัญญา ใฝ่ไพโรจน์(ยจ ฮ่องสอน บทรเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รู้เท่าทัน...อันตรายจากโรคเบาหวาน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 59
70. 54323010 นางสาวสิริพร ทะลาบุญ การพัฒนาการ์ตูนแอนิแมชั่น 2 มิติแนะนำอักษรล้านนา เรื่อง พื้นบ้านล้านนา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 58
71. 54223220 จ่าอากาศโทนฤเบศร์ แสนญาติสมุทร ระบบแจ้งซ่อมเคเบิลทีวีภายในออนไลน์สำหรับกองบิน41
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
72. 54123788 นายอรรถชัย อ้วนคำ ระบบจัดการหนังสือราชการและบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
73. 53123919 นายภาณุพงศ์ ทาแดง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" สำหรับนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงรียนบ้านแม่โป่ง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 58
74. 53123936 นางสาวณัฐญา ใจมาตุ่น ระบบจัดเก็บหนังสือราชการของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 58
75. 53173040 นางสาวภารดี เหล่าตระกูลไพร ระบบจัดการลูกค้าบริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 58
76. 53171619 นายสันตวัตร โพธิ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เลขยกกำลังหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 58
77. 49171029 นายภุชพงษ์ ภิญโญ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 57
78. 52323110 นายฐากูร รอดพูล ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านถาวรกิจอะไหล่ยนต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 57