สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 15 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 4 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 31 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 15 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 9 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 18 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 2 คน: เกม
  • 2 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62143136 นายจีราธิวัฒน์ เครือใจ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการข้อมูลโรงเรียนอูตูม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 วค ก.ย. 66
2. 62143142 นายธีระศักดิ์ กระเศียร เครื่องปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 1-3 วค ก.ย. 66
3. 62143105 นายณัฐพงษ์ กรชูโชค เครื่องปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 1-3 วค ก.ย. 66
4. 62143111 นายวัชรินทร์ สะเดิม ระบบกำกับติดตามการส่งงาน สำหรับรายวิชาการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 วค ก.ย. 66
5. 62143122 นายณัฐพล ตันติพัฒนา เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการสั่งอาหารเเละการจัดการอาหารในครัวสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวต๋าหลิ่ง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค ก.ย. 66
6. 62143147 นายณัฐวิทย์ กิตติธีรนันท์ แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 1-3 วค ส.ค. 66
7. 62143140 นายวีระศักดิ์ ภัคพลธนวินท์ แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 1-3 วค ส.ค. 66
8. 62143112 นายศรันต์ ปวงคำคง ระบบการสั่งซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ร้านวินเทจช้อป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 1-3 วค ส.ค. 66
9. 61143262 นายสิรวิชญ์ สุภะการ ระบบการยืม-คืนอุปกรณ์ของบ้านทุ่งปู่แดง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 วค มี.ค. 66
10. 62143127 นายสุชาครีย์ ทูลทองเพ็ชร ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านโดกิคุกกี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 วค มี.ค. 66
11. 62143118 นางสาวสุวันณี เต๋จา ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านโดกิคุกกี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 วค มี.ค. 66
12. 61143242 นายภราดร ชุ่มใจ แอปพลิเคชั่นแนะนำโรงพยาบาลสัตว์ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 4-5 วค มี.ค. 66
13. 57243305 นายณัฐดนัย หล้าดี ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ของบริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 66
14. 61143207 นายจักรกฤษณ์ ใจแก้ว การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกต้นกระบองเพชรด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 4-5 วค ก.พ. 66
15. 61143221 นายณัฐพล จินพละ การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกต้นกระบองเพชรด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 4-5 วค ก.พ. 66
16. 62141024 นายภูวเนศ อิทธิสิริศักดิ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง สารอาหารและระบบย่อยอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
17. 62141006 นางสาวปุณยวีร์ ทองคำ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
18. 62141011 นายกฤษฎา คะวงษา การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลน้ำ สำหรับเขื่อนแม่กวง อุดมธารา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
19. 62141045 นายธนพล จอมหล้า การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลน้ำ สำหรับเขื่อนแม่กวง อุดมธารา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
20. 62141017 นายโชคชัย ไชยอักษร ระบบตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะสำหรับนักศึกษาที่เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
21. 62141019 นายณัฐวุฒิ มาอุด ระบบตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะสำหรับนักศึกษาที่เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
22. 62141016 นายชนัยชนม์ ก้อนทอง การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลน้ำ สำหรับเขื่อนแม่กวง อุดมธารา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
23. 62141035 นางสาวพิชญาภา กาศวิราช การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ภัยร้ายจากโควิด 19
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
24. 62141058 นางสาวอนุสรา ฉลอม การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ออฟฟิศซินโดรม ภัยร้ายใกล้ตัว
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
25. 62141027 นายสิทธิศักดิ์ บัวขำ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาในการเกษตร ผ่านระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
26. 62141052 นายสุรเวศม์ สุวรรณดำรงผล การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาในการเกษตร ผ่านระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
27. 62141039 นางสาวอรรัมภา ปันอิ่น การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
28. 62141042 นายกิตติพงษ์ หน่อแก้ว แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง แนะนำหลักสูตรในภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
29. 62141022 นายนันทวัฒน์ ขุนชุ่ม บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
30. 61181062 นายวิทวัส หล้าตัน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
31. 61181039 นายศิลปานันท์ บุญอุ้ม บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
32. 61181011 นายปฏิญญา วงค์งาม บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
33. 62141065 นายอนุพร วงษ์หนู การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อัลกอริทึม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
34. 62141013 นายเกรียงชัย ฤทธิ์เนติกุล ต้นแบบระบบ IOT ควบคุมการเปลี่ยนน้ำด้วยวิธีการดันน้ำปลากัดผ่าน NETPIE
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 4-5 คพ พ.ย. 65
35. 60143410 นางสาวปิยธิดา วิลาวรรณ การพัฒนา​ระบบ​พาณิชย์​อิเล็กทรอนิกส์​สำหรับร้าน​I'am Foremost​ Bake&House​
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 4-5 ทส ต.ค. 65
36. 58143309 นายเกริกพล หนุนแปง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านกมลพาณิชย์ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 65
37. 61143227 นายภราดร แสงแจ่ม การพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะ บนแพลตฟอร์ม NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 65
38. 61143224 นายปราชญ์พงศ์ เมืองวงศ์ การพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะ บนแพลตฟอร์ม NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค เม.ย. 65
39. 61143220 นายณัฐพงศ์ ชินรักษ์ การพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะ บนแพลตฟอร์ม NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค เม.ย. 65
40. 60143605 นายธัญพิสิษฐ์ จันทราช การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานตัวนับเวลาถอยหลัง 24 วินาที สำหรับบาสเกตบอลแบบไร้สาย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร มี.ค. 65
41. 56143239 นายชาญวิทย์ วงศ์ปรีชาธรรม แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาช่างในเขตตัวเมืองเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 64
42. 60143610 นายณัฐวุฒิ ไชยงาม การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานตัวนับเวลาถอยหลัง 24 วินาที สำหรับบาสเกตบอลแบบไร้สาย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร ก.ย. 64
43. 54141432 นายณัฐวุฒิ อินทะชัย การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยจากมลพิษและการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 64
44. 54141340 นายวรรณศิลป์ มโนวงศ์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อันตรายของ "ชานมไข่มุก"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 64
45. 58143512 นายศราวุฒิ ขาวงาม แอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการข้อมูลร้านโกลเดนเรย์บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 64
46. 56143322 นายปัณณวิช มะศักดิ์ ระบบการจัดการร้าน พ.พน รับเหมาก่อสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 64
47. 56121756 นายวชิระ อุทธวัง แอปพลิเคชันควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพาะปลูกฮอปส์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 63
48. 59141302 นายธนวัต กาวีระ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง และหยาดน้ำฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
49. 59141334 นางสาวรุ่งทิวา เปลี่ยนวอน การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
50. 59141325 นางสาวชิดตะวัน เตอะอ้าย การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
51. 59141321 นายศศวัต ทรัพย์เหม การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง และหยาดน้ำฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
52. 59141314 นางสาวกุลนันท์ มีเพ็งจันทร์ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง และหยาดน้ำฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
53. 59141326 นางสาวพรรณธิดา สามปิมปา สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 20 และ 23
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
54. 59141324 นายณัฐวัฒน์ พันธ์สนิท สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 20 และ 23
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
55. 59141332 นายนรินทร์ นันทศิริ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 20 และ 23
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
56. 59143641 นายวัชรพงศ์ แก้วเมืองมูล แอปพลิเคชันแนะนำบุฟเฟต์ร้านหมูกระทะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร ก.ย. 63
57. 58143208 นายศุภชัย มลคลไพรพันธุ์ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 18 และ 25
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 63
58. 58143315 นายศศิพงษ์ กันทะเนตร สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 18 และ 25
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 63
59. 59143220 นายภาคีนัย คำแหลง LoRaWAN สำหรับการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค ก.ค. 63
60. 58143636 นางสาวพันไมล์ กิติศักดิ์ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 14 และ 27
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร มิ.ย. 63
61. 58143633 นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยเทพ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 14 และ 27
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร มิ.ย. 63
62. 58143679 นางสาวพนิตนันท์ สุนันท์ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 14 และ 27
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร มิ.ย. 63
63. 58143313 นายวธัญญู สิงห์คำ แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อำเภอเชียงดาว บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 63
64. 58143504 นายสราวุฒิ ไทยใหม่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 63
65. 58141313 นางสาวศิรินทิพย์ แก้วมะลิวงค์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 9 สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 63
66. 58141305 นางสาวอำไพ ใจมา การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “ผ้าซิ่นน้ำท่วม”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 63
67. 58143307 นายสงกรานต์ เขื่อนมณี สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 18 และ 25
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 63
68. 58141339 นายเศรษฐการ วิรัศมี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เอกภพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
69. 58141366 นางสาวนรินทร์พร เรือนแก้ว บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
70. 58141368 นางสาวลัดดา มูลสา โปรแกรม เกมจำลองสถานการณ์ (เสมือนจริง) การเอาชีวิตรอดจากการติดถ้ำ
เกม
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
71. 58141362 นางสาวศิรินันท์ อรัญวาส โปรแกรม เกมจำลองสถานการณ์ (เสมือนจริง) การเอาชีวิตรอดจากการติดถ้ำ
เกม
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
72. 58143207 นายภาคภูมิ บุรี แอพพลิเคชันรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 62
73. 58143222 นายพงษ์อนันต์ กันทา ระบบรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์สำหรับโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 62
74. 58141371 นางสาววานิสสา สุนันต๊ะ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรู้จักกับทรัพยากร 5 ด้านและการใช้อย่างคุ้มค่า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 62
75. 58143322 นายศิริพงศ์ แสนพรม แอปพลิเคชันควบคุมการทำงานตัวนับเวลาถอยหลัง 24 วินาที สำหรับการแสดงผลบน 7 Segments แบบไร้สาย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค ก.ย. 62
76. 56121721 นายนัทธพงศ์ ยศแก้ว การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง Landmark อาเซียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 62
77. 56121727 นายวชิรพงษ์ ปาอ้าย ภัยร้ายจากสังคมออนไลน์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 62
78. 58143334 นางสาวอัจฉรา เงินฤทธิ์ ระบบเบิกจ่ายวัสดุหมวดทางหลวงพร้าว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 62
79. 58143223 นางสาวกรรณิการ์ สายจอมแปง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอรอุมาสังฆภัณฑ์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ส.ค. 62
80. 58143232 นางสาวกมลชนก ปัญญาเหล็ก แอปพลิเคชันขายสินค้า ร้านอรอุมาสังฆภัณฑ์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 62
81. 58143233 นางสาวดิศราพร สุปินนะ ระบบสารสนเทศสำหรับโครงการน้ำดื่มสภาองค์กรชุมชน บ้านรวมน้ำใจข่วงเปา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 62
82. 58143211 นางสาวนภารัตน์ เปอะปิน ระบบบริหารการจัดการขายสินค้า ร้านแอ๊ดการไฟฟ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 62
83. 56121764 นางสาวศิริวรรณ จุลเจือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 62
84. 53171746 นางสาวอรพรรณ ปันเดง การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ลูกเทวดา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 62
85. 56121722 นายบดีศร ชูไว สื่อหนังสือภาพความจริงเสมือน เรื่อง “เครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือ 3 มิติ”
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 62
86. 56121701 นายชยุตพงศ์ ชัยแก้ว ระบบบริหารจัดการงานสารบรรณของโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 62
87. 56121762 นางสาวเทียนทิพย์ กาวี การ์ตนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ระบบสุริยะ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 62
88. 56121717 นางสาวจุราเกศ ดวงอุต การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การทำงานของหัวใจและหลอดเลือด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 62
89. 56121707 นางสาวนิภาพร โพธา อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการรณรงค์ เรื่อง “เพชฌฆาตเงียบ ที่เรียกว่า ความดันโลหิตสูง”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 62
90. 56121757 นายวรวุธ เมธสกุลชัย การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “ภัยร้ายใกล้ตัวจากการนอนดึก”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 62
91. 56121730 นางสาวอรนิชา นามวงค์ สื่อผสมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง "ครีมผิวขาวใสกับอันตรายที่แอบแฝงอยู่"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 62
92. 56121729 นายอานนท์ นิวรัตน์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “การเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 62
93. 57121750 นางสาวณัฐการณ์ สารทอง สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง สายพันธ์ุกล้วยไม้รองเท้านารีในประเทศไทย
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
94. 57121722 นางสาวจันทร์จิรา คำภีระ สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
95. 51171754 นายวรเชษฐ์ เข็มวิชัย การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ลีลาไก่ชนสายพันธุ์พม่า
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 61
96. 51171730 นายจีรพันธ์ อริยา การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2D เรื่อง 10 สาเหตุที่ก่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 61