สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.พิษณุ สุขเสริฐ

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 5 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 0 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 0 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 0 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 0 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 1 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.พิษณุ สุขเสริฐ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 55323123 นายชัยณรงค์ สุวรรณวงศ์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 60
2. 52323035 จ่าสิบเอกกิตติ์พิพัชญ์ ใจตาพงศ์ ระบบสนับสนุนร้านเดอการาจเชียงใหม่
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ วค มิ.ย. 60
3. 54141421 นางสาวศุภกานต์ ตาแอ ระบบจองห้องประชุมของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ มิ.ย. 60
4. 55223222 นายจำเนียร หัตถา ระบบสารสนเทศเพื่อการยืมคืนอุปกรณ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
5. 54223231 นายศุภรัตน์ ศิริธนาสรรค์ ระบบบริหารจัดการสถาบันอบรมอสังหาริมทรัพย์ เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค พ.ย. 59
6. 55323163 นายอัครพงษ์ ปุีดใจ ระบบบริหารจัดการร้านติณภพโน้ตบุ๊ค
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค ก.ย. 59