สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.พงศธร ฟองตา

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 11 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 3 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 4 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 8 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 0 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 7 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.พงศธร ฟองตา

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 49121601 Test
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ พ.ค. 62
2. 57143626 นายอาณาจักร วงศ์ไชย ระบบบริหารจัดการร้านอาหารส้มตำอุดร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ก.พ. 62
3. 56223117 นายอานันตภัตร์ ขุนคงมี ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านกระเป๋าทำมือ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร ธ.ค. 61
4. 57121768 นางสาวธันพิชชา สุขสันต์ เครื่องให้อาหารไก่
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
5. 57121740 นางสาวพิมพ์ภกานต์ อ้ายคนโต เครื่องให้อาหารไก่
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
6. 57121718 นางสาวศศินิภา ดวงอานา เครื่องให้อาหารไก่
อื่นๆ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 61
7. 58143615 นายสุภัทรชัย ชมสวนมั่งมี ระบบสังเกตการณ์การทำงานของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
อื่นๆ
สมบูรณ์ ปร พ.ย. 61
8. 58143634 นายณัฐชนนท์ อินจันต๊ะ ระบบสังเกตการณ์การทำงานของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
อื่นๆ
สมบูรณ์ ปร พ.ย. 61
9. 58143607 นายภัทร์ศรุต วงศ์หล้า ระบบสังเกตการณ์การทำงานของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
อื่นๆ
สมบูรณ์ ปร พ.ย. 61
10. 56143305 นายพัฒนา จิรสุนทรชัย ระบบจัดการหอพักทานตะวัน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 61
11. 56223118 นายยอด พรมคำ เว็บแอปพลิเคชันสำนวน สุภาษิต คำพังเพย และคำคมไทย
อื่นๆ
สมบูรณ์ ปร ต.ค. 61
12. 56223105 นางสาวสุจิตรา จินตะนา ระบบสารสนเทศการขายร้านบ้านนมคาเฟ่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ต.ค. 61
13. 56223110 นายจักรภพ ว่างจิตเจริญ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านพีเอ็มบิ๊กไบค์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ปร ก.ค. 61
14. 57121714 นางสาววัชราภรณ์ วิกาหะ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การวัด การชั่ง การตวง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 61
15. 57121723 นางสาวลลิตา วงค์วิริยะ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 61
16. 57121725 นางสาวไพลิน พวงมาลา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคำราชาศัพท์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 61
17. 53171632 นางสาวพิมพ์พิศา จันทรคราส การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตอน ใบข้าวผู้มีจิตใจเข้มแข็ง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 61
18. 53123910 นายณฐนน นุชจำนงค์ การ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 61
19. 56223115 นายธนาวิทย์ นมฤทธิ์ ระบบสารสนเทศการจองแพ็คเก็จท่องเที่ยว ทีเอ็นทัวร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ต.ค. 60
20. 55143542 นางสาวจันจิรา สง่าพจนากุล ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ก.ย. 60
21. 55143212 นายคมกฤษณ์ โนราช ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการในชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 60
22. 53223115 นายธนสุ จุ้ยพุทธา ระบบบริหารจัดการร้านดอกไม้ออนไลน์ ร้านไม้เหมือน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 60
23. 54141422 นางสาวสราพร ปัญญาอนันตวงศ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โปรตีน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
24. 54323215 นายชวลิต ใบพร้าว ระบบบริหารจัดการการขายร้านจรัญการเกษตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 59
25. 55143127 นายนครินทร์ โนราช ระบบจัดการฐานข้อมูลกิจการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 59
26. 51183117 นางสาวศิริกุล ภาคีสุข ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส ส.ค. 59
27. 54141321 นางสาววิราวรรณ บุญทาวงศ์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ เรื่องตุ๊กติ๊กเป็นไข้หวัด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 59
28. 54141423 นางสาวสุภศรี ศรีเมือง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 58
29. 54141409 นางสาวนิภาภรณ์ ขายเครื่องเทศ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 58
30. 54141401 นางสาวกรรณิการ์ จอมแปง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รู้จักอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 58
31. 51183101 นางสาวกฤษณา กรุงศรี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน บ้านแม่หล่ายกาซ้อง ตำบลแม่หล่าย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
หัวข้อหมดอายุ ทส พ.ย. 58
32. 53323075 นางสาวไข่ ชัชญาพงศ์ ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการในชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค มิ.ย. 58