สถิตินักศึกษาที่รับของ ผศ.เกษรา ปัญญา

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 1 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 0 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 3 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 0 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 2 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ผศ.เกษรา ปัญญา

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 58143665 นางสาวเบญจมาศ อุดทาเศษ แอพพลิชันทดสอบความรู้ก่อนสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 4-5 ปร ม.ค. 66
2. 58143670 นายอภิวัฒน์ เที่ยงจันตา แอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 4-5 ปร ม.ค. 66
3. 54141322 นางสาวสไบทิพย์ วงค์อ่อน อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง การใช้ยาอย่างปลอดภัย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 62
4. 54141348 นายเจนวัฒน์ โพบาทะ อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 62
5. 56323001 นางสาวกัญญา สมอ๊อด โครงการพระราชดำริฝนหลวงเพื่อปวงประชา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 60
6. 56323027 นายพร้อมพงษ์ สีเหล็ก ระบบสารสนเทศการจ้างเหมา ร้านวิโรจน์อลูมิเนียม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 60