สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 16 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 0 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 16 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 15 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 7 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 2 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 63141019 นางสาวธีราภรณ์ อุปละ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน (EPUB3) เรื่องฤดูบนโลก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 1-3 คพ ก.ย. 66
2. 62141032 นางสาวบุตรธิดา ใจปิง การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การรับมือกับดินโคลนถล่ม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
3. 62141010 นางสาวสุปรียา เมืองมา การ์ตูนแอนิเมชั่น 2D เรื่อง ระบบสุริยะและจักรวาล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
4. 62141033 นางสาวปฏิมากร คำเรือง การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจรอย่างปลอดภัย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
5. 62141043 นายณัชพล ปัญญาแก้ว การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการปลูกผักแบบไฮโดโปนิกส์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
6. 62141009 นางสาวสุธิดา วงศ์ดำรงวิวัฒน์ การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ขนมไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
7. 61181050 นางสาวสุธัญญา ผลไม้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาศาสตร์พระราชา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 65
8. 61181024 นางสาวรุจี สุขยิ่ง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาศาสตร์พระราชา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 65
9. 61181023 นางสาวภัสราภรณ์ ไร่นากิจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 65
10. 61181001 นางสาวกนกวรรณ กิจขุนทด สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 65
11. 55223638 นายเกรียงไกร ใจมา ระบบจองห้องพักออนไลน์โรงแรมเดอะริเวอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 63
12. 59141311 นายฐาปนันท์ ปัญญามี สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
13. 59141319 นางสาวณัฐธิดา สักคำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
14. 59141301 นางสาวรุ่งทิวา บุญถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
15. 59143229 นายณัฐพงศ์ อนุวงค์ ระบบขอนัดหมายแบบกลุ่มสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 63
16. 55223640 นางสาวนภัทร์ธมณฑ์ ปาละวัฒน์ แอพพลิเคชั่นวิเคราะห์กระดาษคำตอบแบบตัวเลืิอก
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 63
17. 59143224 นางสาวพัชราภรณ์ ประดิษฐ เกมชาร์ลอตต์กับปริศนาของมหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า
เกม
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 63
18. 59143252 นายกฤษกร พวงทอง เกมชาร์ลอตต์กับปริศนาของมหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า
เกม
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 63
19. 58141336 นายพิชชานนทร์ คำเสน การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องโครงสร้างโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
20. 58141318 นายกฤษฏ์ แดงต่อม การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องโครงสร้างโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
21. 58141307 นายปฏิภาณ ใจซื่อ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องโครงสร้างโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
22. 58141315 นายวัชรพล หมูปัญญา การพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แสงและเงา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
23. 58141335 นายปฏิภาณ สุนทร การพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แสงและเงา สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
24. 58141334 นายชัชพงศ์ ศรีปะนะ การพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แสงและเงา สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
25. 59143205 นายกิตติศักดิ์ ใคร้อุดม แอพพลิเคชันระบบAR เสริมสร้างทักษะการคิดและการตัดสินใจสำหรับเด็ก ด้วยปริศนาแทนแกรม
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 62
26. 55143330 นายธนดน แสงจันทร์ การใช้ AR เพื่อนำเสนอข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 62
27. 57143533 นายปรมินทร์ ปานแย้ม ระบบสารสนเทศแผนกกลั่นกรองศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส ก.พ. 62
28. 56323025 นายพงศ์พนา เมืองสุวรรณ ระบบติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส พ.ย. 61
29. 56143108 นางสาววราภรณ์ ตาแก้ว การ์ตูนแอนนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง การวัดคุณภาพของน้ำ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 61
30. 53323260 นางสาวอัญชลี ชมชื่น ระบบจัดเก็บสูตรเครื่องดื่มด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับร้าน 2 เฒ่า Coffee Bar
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 61
31. 57143321 นายพลากร นาจรัส แอพพลิเคชันคัดกรองการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตตามเกณฑ์ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 61
32. 56143129 นางสาววณิชญา นิลคำ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 61
33. 56143104 นางสาวธนาภรณ์ จินะการ การ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ เรื่อง การส่งเสริมด้านโภชนาการ ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 61
34. 56143218 นางสาวเบญญารัตน์ อุทร ระบบติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน โรงพยาบาลนครพิงค์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 61
35. 56143228 นายเรวัฒน์ วงศ์ชัย ระบบสืบค้นข้อมูลแมลงน้ำด้วยเทคโนโลยีออนโทโลยี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 61
36. 53123721 นายพรรษวุฒิ บุญรัตน์ คำศัพท์ภาษาอาเซียนเบื้องต้นสำหรับระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 61
37. 56323011 นายชัยนรินทร์ ศานติอาวรณ์ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แสดงคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ อำเภอแม่แตง เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 60
38. 56143209 นางสาวหัตถกานต์ พงษ์ปวง การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ตอน โภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 3
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 60
39. 55323225 นายนิชคุณ ไชยวุฒิ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น2มิติเรื่องหลักการเขียนโปรแกรมตอนการเขียนผังงาน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 60
40. 57143543 นายศิริพงษ์ หมูศรี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประวัติศาสตร์ล้านนายุคราชวงศ์มังราย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 60
41. 56153008 นายณฐพงศ์ ใจมัง การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อันตรายจากไวรัสคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 60
42. 56143347 นางสาวณิดา ขันปาลี ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจำแนกพันธุ์แมลงน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 60
43. 55143625 นายเพชรรัตน์ พรมนิมิตร ระบบบริหารจัดการร้านละเอียดการเกษร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร มิ.ย. 60
44. 55143535 นายศตวรรษ อรชุนเวคิน ระบบบริหารจัดการขาย ร้านบีเน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร เม.ย. 60
45. 53323003 นายกอบชัย ทาวงศ์ ระบบแจ้งซ่อมวัสดุครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 60
46. 52123843 นางสาวโชติกา จินดาหลวง ระบบฐานข้อมูลงานคดีของสำนักงานสมรรถชัยทนายความ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค ม.ค. 60
47. 54323307 นางสาววิกัญญา ปัญญาเกียรติ ระบบจัดการห้องซ้อมดนตรีร้าน Ear music
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 59
48. 53123832 นายสุรศักดิ์ วิวัฒน์รัตนกูล ระบบศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 59
49. 55143225 นายบุลากร สุวรรณเลิศ ระบบจัดการหอพักโฆษิตแมนชั่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค ก.ค. 59
50. 53171695 นางสาวเสาวลักษณ์ ยะมงคล การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ตะลุยป่าสมุนไพร
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 58
51. 52323239 นายพงษ์พิษณุ กุคง การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3D เรื่อง ชีวิตนอกกรอบ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 58
52. 53171685 นางสาวภาวิณี ศรีจันทร์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 58
53. 53171743 นางสาวสุธาสินี สมวัน การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ขยะมีคุณค่า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 58
54. 53171644 นางสาวสุนีย์ภรณ์ สะอาดถิ่น การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง มหัศจรรย์จากธรรมชาติ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 58
55. 53323058 นายสันทัด ทวีสินสุวรรณ ระบบฐานข้อมูลโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกและนิติบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 57
56. 53123704 นายคณิศร ลี ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บสารเคมีของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 57