หมวดหัวข้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ที่ปรึกษา เรื่อง สถานะ หลักสูตร
1. 60143608 นายณัฐนนท์ สุทธะวะนา อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ปร
2. 60143609 นายสิทธิกร จันคำ อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ปร
3. 62143136 นายจีราธิวัฒน์ เครือใจ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการข้อมูลโรงเรียนอูตูม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
4. 62143153 นายสรวิศ กิจประภากร อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบการจัดการของมนาสาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
5. 62143111 นายวัชรินทร์ สะเดิม อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบกำกับติดตามการส่งงาน สำหรับรายวิชาการศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
6. 58223187 นายโยธิน ลัทธิกุล อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบบริหารจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส
7. 58223126 นายธวัชชัย ใจหมั้น อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส
8. 62143141 นายอธิษฐ์ ศรีพงษ์รัตนกุล อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบจองคิวออนไลน์ร้านเสริมสวยปลื้ม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
9. 62123814 นายณัฏฐวี อดิศัยรุจิรากูล ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขายสินค้าร้านขวัญบิวตี้มินิมาร์ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติหัวข้อ ทส
10. 62123820 นายนันท์นภัส คเนจร ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบการขายสินค้าร้านขวัญบิวตี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติหัวข้อ ทส
11. 61123856 นายอลงกรณ์ ขันวิชัย อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบจัดการประชุมมหา่วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส
12. 61123835 นายภูบดี อินก๋วน อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบจัดการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส
13. 61123862 กฤษฎา ชัยสิทธิ์ อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบจัดการร้านสถานีฝากท้อง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 วค
14. 62123806 นางสาวธีรนาฏ เป็นใย อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบงานการจัดตารางเวรพยาบาลแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลปิ่นเกล้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติหัวข้อ ทส
15. 62123807 นางสาวนิชานันท์ ปัญญา อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการสั่งซื้อสินค้าของร้าน First Coffee at Lamphun
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
16. 62123804 นายอภิสิทธิ์ ชัยจันทร์ อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบฐานข้อมูลร้านกาแฟ Koi Cafe
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
17. 62123808 นางสาวลักขิกา อรุณสิทธิ์ อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการขายสินค้าร้านสามพี่น้อง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
18. 58143525 นายวรากร ชัยชนะ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบการขายร้านหม่าล่าชามุก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส
19. 58143511 นายนันทพงศ์ ลิ้นฤๅษี อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบจองห้องพักออนไลน์ดอยช้างหลวงรีสอร์ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส
20. 61143262 นายสิรวิชญ์ สุภะการ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบการยืม-คืนอุปกรณ์ของบ้านทุ่งปู่แดง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 วค
21. 61223231 นายวีระศักดิ์ เหล่ากอ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล การสร้างเว็บไซต์สารสนเทศงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
22. 58143415 นายวุฒิชัย สะอาด ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบจัดการการขายสินค้าของร้านเอื้องฟ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส
23. 62143127 นายสุชาครีย์ ทูลทองเพ็ชร อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านโดกิคุกกี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
24. 62143118 นางสาวสุวันณี เต๋จา อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านโดกิคุกกี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
25. 61223216 นายชลธี อินต๊ะปัญญา ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ผ่านระบบออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
26. 61123839 นายสุธินันท์ ดอกเกตุ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบบริหารจัดการหอพักบ้านสุขใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส
27. 57243305 นายณัฐดนัย หล้าดี อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ของบริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
28. 61223228 นายรัชพล ศรีวิลัย อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 วค
29. 61223242 สิบเอกชัชวาล กุมภิโร อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบการเบิก - คืนอาวุธปืน แผนกคลังอาวุธ ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 วค
30. 61223201 จ่าโทอริยวัฒน์ สุขแยง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบการเบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์ออนไลน์ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 วค
31. 57243843 นายธีระพงษ์ กันสิน ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบจัดการร้านอาหารฮิมฮ้วยคาเฟ่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
32. 61123851 นายนินนี่ - อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ เว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพแบบออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
33. 61123827 นายณัฐนันท์ ประเสริฐศรี อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบขายวัสดุก่อสร้าง ร้านพลอยวัสดุ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
34. 61123809 นายชาคริต สุขประเสริฐ อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่บ้านโล๊ะป่าตอง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
35. 60143422 นายกฤษณะ ไชยวุฒิ อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบบริหารจัดการการขายน้ำดื่มชุมชนบ้านหนองบัว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
36. 58223153 นายสามารถ ไคร้จักร์ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบการจองพื้นที่ขายสินค้า ตลาดนัดคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
37. 58223142 นายฤทธิไกร นันธิ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบสารสนเทศการจัดการบุคคลากรเทศบาลตำบลขัวมุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส
38. 62141011 นายกฤษฎา คะวงษา อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลน้ำ สำหรับเขื่อนแม่กวง อุดมธารา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ
39. 62141045 นายธนพล จอมหล้า อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลน้ำ สำหรับเขื่อนแม่กวง อุดมธารา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ
40. 62141016 นายชนัยชนม์ ก้อนทอง อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลน้ำ สำหรับเขื่อนแม่กวง อุดมธารา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ
41. 57143541 นายวรวินท์ นิลจันทร์ ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบบริหารจัดการการขายอาหารตามสั่งของร้านป้าวิไล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
42. 57243558 นายณัฐพงษ์ อภิวงค์งาม อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบจัดการโปรโมชั่นร้านกาแฟ Top Coffee & Beer
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
43. 57243550 นายสุรเชษฐ์ ระวังศรี อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู เว็บไซต์จองคำ เพลส
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส
44. 60223102 นางสาวผกามาศ หลวงบาน อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบประมวลผลรายการขายร้านนิวคอฟฟี่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
45. 60223130 นายพีรชัย ตาละคำ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบประมวลผลรายวันร้านขายผักสดนายโอ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
46. 61123807 นายศุภชัย ดวงสุวรรณ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบรายการสั่งเครื่องดื่มและเบเกอร์รี่ร้านเพลินนะ เพลินนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
47. 61123831 นายปรินทร มุกดาภิรมย์ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบจัดการการจองคิวร้านเจียงแฮร์คัตคัลเลอร์แอนด์บาร์เบอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
48. 61123803 นายบริสุทธิ์ สุทธิวงค์ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนกิ่วประชาวิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
49. 61143212 นายศุภกร ทองตีฆา อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอปพลิเคชันจัดการขายสินค้าร้าน Crepesso cafe
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
50. 58143206 นายพิษณุ แก้วคำ อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
51. 61123855 นายสุรเชษฐ ศิริ อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบบริหารจัดการร้านถ่ายรูปเจดีย์โฟโต้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
52. 60223104 นางสาวภัทรศรี อิกำเหนิด อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบการจัดการงานโคนมของอัมพรฟาร์ม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
53. 61123829 นายนพกานต์ สุภา ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบการจัดการสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์ ด.ร.จักรพงษ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
54. 61123817 นางสาวเสาวนีย์ ทาปุ๊ด อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขายสินค้าของร้าน ๙ การค้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
55. 61123838 นายสิรวิชญ์ เสลาคุณ อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบขายของหน้าร้าน สิริ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
56. 61143206 นายกิตตินันท์ คำภีระ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอปพลิเคชันจัดการขายสินค้าร้าน Crepesso cafe
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
57. 59143441 นายญาณกร พินิจอักษร ผศ.พรวนา รัตนชูโชค เว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์ค
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
58. 61123825 นายชาคริต เชื้อกฐิน อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านกาแฟ แคคตัส คาเฟ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
59. 58143210 นายสหรัส มณีวรรณ์ อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบการขายผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ในยุคโควิด19 ออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
60. 61143011 นายสหจร เทพบรรจง ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล เว็บไซต์ระบบการจัดการสำหรับร้านโพธิ์เงินนวดแผนไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
61. 61123819 นายกันต์กวี สุทธหลวง ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบจองโต๊ะในร้านชีวิตชีวาโครงการนิ่มซิตี้เดลี่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
62. 59223128 นายธนวัฒน์ ศรีแก้ว อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบจองบ้านพักออนไลน์บ้านบานาน่าเฮาส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
63. 61123812 นายพสิษฐ์ บุญปวน อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบสารสนเทศการสั่งอาหารและงานบัญชีของร้านส้มปากคาเฟ่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
64. 61123852 นายประเวช แซ่เจ๊า อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบจองคิวสนามฟุตบอลหญ้าเทียมทรายตะวัน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
65. 61123810 นายนนธวัช วุฒิเฟย อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบงานส่งเสริมอาชีพพัฒนาชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
66. 61123811 นายปณิธิ ศิริชัย อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบสั่งอาหารร้านสมอลบาร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
67. 61143266 นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบจัดการหอพักทัศนีย์คอร์ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
68. 61143267 นายอัษฎา สิงห์สุภา ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบบริหารจัดการร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
69. 61123814 นายอนุกุล ตันใจ อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบการบริหารจัดการของโรงสีข้าวเพื่อนชาวนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
70. 61143226 นายพงษ์ศิริ กันทะโล ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบการจองคิวถ่ายภาพของเพจ PorPaTuaKlom
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
71. 59223105 นางสาวรุ่งอรุณ โสระสิงห์ อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่แอร์รถยนต์ของร้านอ้วนแอร์บริการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
72. 61123836 นายภูมิวิวัฒน์ กาอุทัย ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบซื้อ-ขายสินค้าร้านเกิร์ลสเตชั่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
73. 60223144 นายพิยดา จุ่มใจ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบประมวลผลรายวัน ร้านไก่ทอดแม่เพ็ญ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
74. 58143674 นางสาวเกศสุดาพร สุภารักษ์ ผศ.สมรวี อร่ามกุล ระบบจัดการคลังสินค้าของโรงแรมเดอะโดม เรสซิเด้นท์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ปร
75. 60223106 จ่าสิบเอกกิตติ์พิพัชญ์ ใจตาพงศ์ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติกำลังพล สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
76. 61123813 นายภูมินทร์ เอกจันทร์ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบการขายร้านระเบียงนาคอฟฟี่ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
77. 56223441 นายนเรนทร์ฤทธิ์ ภูสีดิน ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการหอพักศรีทองอพาร์ทเม้นท์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
78. 56243134 นายอลงกรณ์ คำตุ้ย อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบจัดเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียน สุนัข-แมว ในเทศบาลตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
79. 60143406 นางสาวพิมพ์ธนากร ปัญญาเดิม ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบขายหนังสือกัลยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
80. 59143606 นายรัฐภูมิ จันทร์เช้า อ.ดร.รสลิน เพตะกร เว็บแอปพลิเคชันและแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน ร้านปังเย็นฮักอ่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
81. 59143604 นายณัฐชัย กอบแก้ว อ.ดร.รสลิน เพตะกร เว็บแอปพลิเคชันและแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน ร้านปังเย็นฮักอ่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
82. 60143238 นายอรรถสิทธิ์ นาคพรหมมินทร์ อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบบริหารการขายคอร์สออกกำลังกายของร้านยิมมวย Kick Fit
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
83. 57143655 นายบัณฑิต คำมูล อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบจัดการการขายน้ำแข็งและน้ำดื่มของร้าน ICE Best & Beam
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
84. 58143654 นายติณณภพ วิรัตนชัยวรรณ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล พัฒนาระบบรับเอกสารของร้านลัคกี้ ซีอาร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
85. 56143150 นายมาพร ปานหลู่ อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรพื้นบ้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
86. 58143227 นายอรรถชัย อารีย์เจริญกุล อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบจองรถยนต์สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
87. 57143427 นายศรันย์ คำนันตา ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาบ้านแม่ป้อก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
88. 56153002 นายกิตติพงศ์ พรหมนนท์ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคคลากรด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือโรงเรียนวัดร้องอ้อ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
89. 59143432 นายบัณฑิต คนเที่ยง อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบจัดการลงชื่อเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนื่องในสถานการณ์โควิด-19
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
90. 59143262 นายวรวิช ศรีวรรณ์ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบบริหารจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ สำนักสงฆ์บ้านวังตวง ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
91. 59143259 นางสาวบุษราวัลย์ นันทะโส อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวเชิงลึก ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
92. 56143353 นางสาววรุณทิพย์ เงินประมวล ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
93. 58143609 นางสาวฉัฐธยาน์ ธีรปัญญาสิทธิ์ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบจองที่พัก มี ยูทู โฮสเทล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
94. 57143317 นายธัชพงศ์พัชร์ ฝั้นหล่อ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบจองโต๊ะและสั่งอาหารล่วงหน้าของร้าน Lism Restaurant
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
95. 58143429 นายวรลภย์ มาชาตรี อ.ทัศนันท์ จันทร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้สมุนไพรรักษาโรคตามอาการ ตามหลักสาธารณสุขมูลฐาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
96. 58223175 นายกิตติชัย อินต๊ะนัย อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบยืมคืนอุปกรณ์ ของ หจก.เอส.เอ็น.โอเอ. มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
97. 57143511 นายบัณฑิต ดีมาก อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบจัดการหอพัก Music House
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
98. 56143407 นายกรวิชญ์ จันทวี ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบบริหารจัดการหอพัก บ้านสีชมพู
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
99. 56143405 นายพชร ทองจำปา ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบบริหารจัดการหอพัก บ้านสีชมพู
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
100. 59143486 นายปิติกร ศรีวุฒิภัทรบวร ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
101. 60143418 นายรัฐการณ์ นพณัฐชัยนันท์ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอปพลิเคชันจัดการการขายสินค้าเครื่องดื่ม บริษัทคลังชลทิพย์จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
102. 60143431 นายณรงค์ฤทธิ์ ใจจันทร์ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอปพลิเคชันจัดการการขายสินค้าเครื่องดื่ม บริษัทคลังชลทิพย์จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
103. 59143446 นายชนวีร์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์รวมมิตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
104. 60143461 นายสหรัฐ วงศ์ใหญ่ อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบทะเบียนประวัติและ ระบบนัดหมายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลริมปิง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
105. 60143463 นายสุธินันท์ กันทะลา อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบทะเบียนประวัติและระบบนัดหมายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลริมปิง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
106. 60143467 นายอภิสิทธิ์ มณีจักร อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบสั่งทำตาลปัตรออนไลน์ร้านบัวไหลงานปัก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
107. 60143414 นายนิติกรณ์ จันทร์หมื่น อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบจองคิวบริการร้าน Beauty House By Yim ออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
108. 60143458 นายศุภชัย ใจตุ้ย อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบรับซื้อมะเขือเทศของร้านบ้านทุ่งมะเขือเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
109. 59143458 นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองขาว อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบการขายสินค้ามือสองร้าน T.Tarvel
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
110. 58223138 นายภูมรินทร์ ท้าวบุญเรือง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานของแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
111. 58223113 นายกอบเกียรติ สมเพาะ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบสารสนเทศทะเบียนนักเรียนโรงเรียนวัดช่อแล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
112. 60143404 นางสาวชาลิสา ใจมุข อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ้าฝ้าย ร้านพริบพรี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
113. 60143433 นายณัฐนนท์ งามเมืองตึง อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบคู่มือการปลูกพืชผักสวนครัว (สำหรับมือใหม่)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
114. 60143437 นายทรงศักดิ์ เชื้ออ้วน อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนของนักเรียนโรงเรียนเวียงเทพวิทยา อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
115. 60143459 นายศุภวิชญ์ ยั่งยืน อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบบริหารจัดการวัสดุ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
116. 60143413 นายทัชชา วงศาปัน อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบจองคิวออนไลน์ของร้านเสริมสวยก้อยบิวตี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
117. 58143532 นายชัยธวัช ทะลา อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล ระบบการขายร้านกาแฟ Ab’Petite Cafe
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
118. 60143403 นางสาวนิจฉรา จันธิมา ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการสั่งซื้อสินค้าของร้านหอมหอม เบเกอรี่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
119. 60143402 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิรสิทธิ์ดำรงกุล ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการสั่งซื้อสินค้าของร้านหอมหอม เบเกอรี่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
120. 58223148 นายวัชรพงษ์ อินทร์แสง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบจัดการฐานข้อมูลพรรณไม้ป่าลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
121. 58223188 นายเอกพันธ์ ปัญญาแก้ว อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามัน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
122. 57143430 นายเอกพงษ์ หมอยาดี อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค ระบบจัดการหอพักออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
123. 57143241 นายณัฐวุฒิ โปทา ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบจัดการร้านอาหารซี่โครงหมูบ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
124. 59223203 นายภานุพงศ์ ไชยกันทะ อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบสารสนเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
125. 56153017 นายธนวัฒน์ ยะกิจ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบจองห้องพักโรงแรม G2 Boutique Hotel
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
126. 59143601 นายกฤติพงษ์ ฤทัยกริ่ม อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบและโมบายแอปพลิเคชันประกาศของหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
127. 59143614 นายณรงค์ชัย อินทะนนท์ อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบและโมบายแอปพลิเคชันประกาศของหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
128. 58143652 นายลัทธพล แสงศรีจันทร์ ผศ.สมรวี อร่ามกุล ระบบจองรถเช่าของร้านแม่ปิงคาร์เร้นท์แอนท์ทราเวล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
129. 59223107 นางสาวสิริวิมล ลาภจิตร อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบจองห้องพักรายวัน YOJI House & Cafe
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
130. 56143121 นายธเนศ สายวรรณ์ อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
131. 56143322 นายปัณณวิช มะศักดิ์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบการจัดการร้าน พ.พน รับเหมาก่อสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
132. 57243562 นายธนวัฒน์ มาแสงตา อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบสารสนเทศจัดการบทเรียนออนไลน์ เรื่อง "กล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์" ประจำศูนย์แม่ฮ่องสอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
133. 58143432 นายภาคภูมิ บุญธิฟอง อ.ทัศนันท์ จันทร เว็บแอปพลิเคชันจัดการฐานข้อมูล มคอ. 3-4
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
134. 57143639 นางสาวสุภาพร โพทัง ผศ.สมรวี อร่ามกุล ระบบจัดการร้านแดง การช่าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
135. 59223135 นายพร้อมพงษ์ ไชยวงค์ อ.ทัศนันท์ จันทร ระบบการจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
136. 55223638 นายเกรียงไกร ใจมา อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบจองห้องพักออนไลน์โรงแรมเดอะริเวอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
137. 56143205 นางสาวผกาวรรณ กันทะวงค์ ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบจัดการร้านเบียร์เทอร์มินอลซีเอ็นเอ็กซ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
138. 57143402 นายสหรัฐ พันธุ์เกษม อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบการจัดการ 103 คอนโดมิเนียมโครงการ 2
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
139. 57143604 นายสันดุษิต อินทร์ไชย อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบการจัดการซ่อมมือถือร้านพีที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
140. 55143402 นางสาวคนึงนิตย์ ปันติบุ่ง ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบการขายร้าน เทเจ การค้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
141. 57143426 นายพิษณุ อูทอง ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย การพัฒนาระบบ Easy pass สำหรับร้านอาหาร All about crepes
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
142. 56153013 นายณัฐสกล แก้วดี ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบจัดการงานอุทกวิทยา ภาคเหนือตอนบน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
143. 55143414 นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบการขายร้านเรือนวิวาห์เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
144. 58143215 นายณัฐวัชร์ ทองวิเชียร อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษาของโรงเรียนบ้านม่วงโตน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
145. 55143239 นายอนันต์ เอมวิวัฒน์ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล เว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟ 88 Rustic Coffee Green
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
146. 55143234 นายสนธิชัย แดนคีรีราษฎร์ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล ระบบจัดการข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยขมิ้นหมู่ที่ 17
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
147. 57143547 นายปรเมศร์ บัวหลง ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบขายส่งผ้าม่านและอุปกรณ์ร้านวณิชชาผ้าม่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
148. 56143321 นายฤทธิเกียรติ ภูวลานนท์ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย บริหารจัดการร้าน รีลีฟ สปา แอนด์ มาสซาจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
149. 55143449 นายอาทิตย์ แก้วเกิดก่อน ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการจองบ้านพักออนไลน์ บริษัทติ๊งค์บุ๊คติ๊งค์มี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
150. 53123946 นางสาวอรนุช ลอยเมฆ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบเบิกจ่ายวัสดุของห้างหุ้นส่วนสามัญ เคพี อลูมิเนียม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
151. 59143225 นายอนุพนธ์ สุริวรรณ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน กิ๋นฮิมตาง : แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการสารสนเทศและค้นหาพิกัดร้านอาหารริมบาทวิถีบริเวณคูเมืองเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
152. 55143525 นายปราโมทย์ บารมีรัตนชัย ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบจัดการหอพักตีฆ้องเรสซิเดนท์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
153. 59143428 นางสาวพิชญาดา เมืองมูล อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบจัดการจองที่พักปางงุ้นโฮมสเตย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
154. 54323030 นายไมตรี พรหมเมตจิต อ.อำนาจ โกวรรณ ระบบจัดการร้านค้า You & Me Cosmetic
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
155. 58223189 นายนพพร หว่าหลิ่งต๊ะ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบจองห้องพักเฮือนกิ่งกะหร่า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
156. 58223146 นายวรากร กาวิละ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู เว็บไซต์ยืม-คืนอุปกรณ์ บ้านร้องสัก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
157. 53171738 นางสาววรางคณา นรินทร์ อ.ทัศนันท์ จันทร ระบบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ
158. 59143459 นายณัฐพล ชัยอะกะ อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ของโรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
159. 59143409 นายณัฐพงศ์ หมื่นศรี อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบจัดการฐานข้อมูลร้านหจก. ลำพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
160. 59143461 นายศราวุธ เชียงพันธ์ อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบการจัดห้องสมุดออนไลน์ของโรงเรียนป่าซาง ลำพูน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
161. 59143416 นายวิทยาธร สมป้อ อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบจองที่พักของโฮมสเตย์หมู่บ้านป๊อกแบบออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
162. 59143413 นายณัฐพล พุทธวงค์ อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบจัดการผ่อนชำระเงิน รถจักรยานยนต์ บริษัท รุ่งโรจน์ 59 จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
163. 59143434 นายวิชานาถ บุญหมั้น อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบขายวัสดุก่อสร้างของร้านพรรณีค้าวัสดุ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
164. 58223109 นางสาวสิรินทร์รัตน์ สุทธาวรรณ์ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบสารสนเทศการสำรวจข้อมูลสุขภาพประจำปี ของข้าราชการ กองบิน 41
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
165. 57243561 นายธนยง ไชยวงค์ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบจองคิวเอกซเรย์ฟัน ของศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
166. 58223143 นายวงศธร ปิลกศิริ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู แอพพลิเคชั่น และ ระบบสารสนเทศ คำร้องขอใช้ไฟฟ้า แผนกบริการลูกค้าการไฟฟ้า่ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
167. 58223179 นายพิชญธิดา โกมาศ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบบริหารจัดการงานของบริษัทสตาร์ทบ๊อกซ์ซ๊อฟแวร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
168. 58223152 นายวีรยุทธ ศรีคำ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบอนุมัติเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าแผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
169. 55143113 นายกฤษฎา ใสสว่าง ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบจัดการการขาย ร้านดั๊มพ์ & เดียร์หมูกะทะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
170. 58143229 นางสาวจีราภรณ์ มูลสุข ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบจองห้องประชุมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
171. 58143434 นางสาวพัชร โปชัยคุปต์ อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบบริหารจัดการของอาร์เอ็มซี เมดิคอล คลินิก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
172. 57143653 นางสาวกัลยกร ไชยมงคล อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบบริหารจัดการร้านตะวันอาหารสด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
173. 56143306 นางสาวภัทราพร สวนมนิล ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องน้ำ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
174. 56143338 นางสาวปภาวดี อินต๊ะแก้ว อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบจัดการคลินิกทันตกรรมอารมณ์ดี (ทั่วไป)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
175. 54223564 นายกรกต รอดคล้ายขลิบ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลดารารัศมี บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
176. 54223566 นายกรภัทร์ สามเจ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล ระบบจัดการร้านทรัพย์รุ่งเรื่องรับฝากรถ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
177. 57143509 นายตะวัน ครินชัย อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบบริหารจัดการร้านม่อนสวน 188
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
178. 57243509 นายพิทักษ์ ทรายเพชร อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนไชยปราการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
179. 55143305 นางสาวนิตยา แก้วสุยะ ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบบริหารจัดการสถาบันการเงินหมู่บ้านห้วยทราย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
180. 56143230 นายศาศวัตร ปัญญาดี ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบจองสถานที่โรงเรียนแม่แตง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
181. 56153040 นายรัตกรานต์ รัตนารมย์ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบจองคิวร้านเสริมสวยฟาร์ร่า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
182. 58143222 นายพงษ์อนันต์ กันทา อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์สำหรับโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
183. 58143339 นางสาวปาลิตา แตงทอง อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบบริหารจัดการร้านสหกรณ์โรงเรียนบ้านปากวัง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
184. 55143232 นายวิษณุ คาระมาศ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล ระบบจัดการฐานข้อมูลคดีความลูกหนี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
185. 54223565 นายปณต บุญญานุพันธ์ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย เว็ปเเอพพลิเคชั่นพิกัดจุดร้านค้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
186. 54223123 นายปฎิวัติ แสนไชยรัง อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านกาแฟ นุ นุ นินิ คาเฟ่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
187. 54223102 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิกุล อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบการจัดการสารสนเทศ เอสพี คลินิก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
188. 54123731 นายเจษฎา ชาเทพ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบจัดการบริษัทสมายพูลแอนด์สปา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
189. 57143211 นายสรรเพชญ หารศรี ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับร้านอาหารอูโนพิซซ่า อิตาลี แอนด์ ไทยฟู้ดส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
190. 57143313 นายศุภฤกษ์ งอกงาม อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบบริหารการขาย ร้านอรทัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
191. 57143239 นายจักริน ค้าสม อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบบริหารจัดการหอพักบ้านพักต้นซอย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
192. 57143504 นายสำราญ พัฒนเกียรติชีวิน อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบแจ้งซ่อมศรีทองอพาร์ทเม้นท์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
193. 58143304 นายศรัญญู มณีจักร อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบจัดการสารสนเทศหอพัก เจ.วี. แมนชั่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
194. 57143529 นายจักรกฤษณ์ โชติวงค์ อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์บริษัท Aisbuddy Aisfiber by 3G Mobile
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
195. 57143338 นายภานุวัฒน์ มโนวรรณา อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบบริหารจัดการโรงเรียนพจนศึกษาสอนภาษาต่างประเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
196. 57143221 นายชลธิศ มันห้วย อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการและการบริการศูนย์เพาว์เวอร์เฮาส์ ฟิตเนส
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
197. 54223130 นายวีรพล ขันวิชัย อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านแช่ช้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
198. 54223125 นายเปรมศักดิ์ เสนใหม่ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการพื้นที่ ที่ก่อให้เกิดรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
199. 58143409 นายยุทธศาสตร์ บุญกว้าง อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบจัดการสินค้าคงคลังร้านเจษฎา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
200. 56143106 นางสาวพัชรา รินฤทธิ์ อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบบริหารจัดการงานซ่อมร้านภมรซาวด์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
201. 54123776 นายวีระพงษ์ ถามา อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ ระบบบริหารการขาย ร้าน Retro Steak Cafe'
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
202. 54223563 นายชาญณรงค์ นันทะเสน อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบรับซ่อมคอมพิวเตอร์ของร้านทีแอนด์ทีคอมพิวเตอร์ (T&T Computer)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
203. 58143334 นางสาวอัจฉรา เงินฤทธิ์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบเบิกจ่ายวัสดุหมวดทางหลวงพร้าว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
204. 58143226 นายพีรพงษ์ สายดวงแก้ว อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านกองลม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
205. 58143220 นายวีรพงษ์ ทองกก อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบสารสนเทศอุทยานแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
206. 57143322 นายณัฐพล นวลยานัส อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
207. 57143431 นายพงษ์ศักดิ์ เหล็กดี อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบบันทึกประวัติพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยาผ่านระบบออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
208. 58143233 นางสาวดิศราพร สุปินนะ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบสารสนเทศสำหรับโครงการน้ำดื่มสภาองค์กรชุมชน บ้านรวมน้ำใจข่วงเปา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
209. 58143211 นางสาวนภารัตน์ เปอะปิน อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบบริหารการจัดการขายสินค้า ร้านแอ๊ดการไฟฟ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
210. 57143325 นายสุกฤษฎิ์ คนเที่ยง อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค ระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านสันทราย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
211. 57143644 นางสาวณัฐฐินันท์ อิ่นน้อง อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบบริหารจัดการร้านอาหารบ้านฮอมฮัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
212. 55143523 นายนเรศ คันทะ อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบบริหารการจัดการจองสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
213. 56143301 นางสาวชนิกานต์ หน่อท้าว ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านส้อเด่นพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
214. 57143606 นายปวเรศ บวรภัทรวดี อ.คชพันธ์ บุญคง เว็บไซต์ภาควิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
215. 54323112 นายจักรกฤษณ์ ชิณทวรรณ อ.อำนาจ โกวรรณ ระบบการจัดการร้าน นิว เอส เค อลูมิเนียม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
216. 58143503 นายวรสิงห์ แซ่ลื่อ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบสารสนเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
217. 58143402 นายจารุเวศ ปาต๊ะ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบจัดการสัญญาโครงการรับเหมาของ หจก.เค๊กเกอร์คอนสตรัคชั่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
218. 55223253 นายฤชากร ขันทปราบ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบเช่าจักรยานของร้าน NK Bike Rental
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
219. 56143429 นายณธโศภน คำเดชศักดิ์ ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบบริหารจัดการร้านขายเสื้อผ้ามือสอง กรณีศึกษา ร้านไบรท์เจแปน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
220. 57143236 นายจารุวัฒน์ เฟื่องฟู อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบการจองห้องพักห้วยแก้ว รีสอร์ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
221. 54123781 นายสาม ลุงทุน อ.ประธาน คำจินะ ระบบสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
222. 57243522 นายวีระยุทธ ฟองศรี อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบบริหารจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ของวัดดงป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
223. 57243511 นางสาวสิริพร มูลปัญญา อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงเรียนบ้านคุณครูเนิสเซอรี่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
224. 57243520 นายอรรถพล ตุ้ยดง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบรับรายการสั่งอาหารและเครื่่องดื่มร้านอาหารบ้านชวนชม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
225. 57243560 นายวัชรากร อูปแก้ว อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบประมวลผลรายวันรับซื้อผลผลิตตามฤดูกาลร้านคุณแม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
226. 49121601 อ.พงศธร ฟองตา Test
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ
227. 56153001 นายกฤษฎา ม้ายอง ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบจัดการฐานข้อมูลบุญเต็มแมนชั่น จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
228. 55143634 นายศราวุฒิ อุดนัน อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการข้อมูลศิษย์เก่า โรงเรียนปัว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
229. 55143608 นายจักรพันธ์ จินา อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการข้อมูล โรงเรียนป่าซาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
230. 55143112 นายกณวรรธน์ มณีนวล ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ระบบบริหารจัดการร้านครูพรรวมช่างเชียงดาว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
231. 57143253 นายปรพล ทับประยูร ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบบริหารจัดการคลินิก เดนทัลมี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
232. 56143339 นายเกียรติศักดิ์ อุดแคว ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวและข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
233. 55143509 นายกิตติศักดิ์ อุ่นเรือน อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบบริหารจัดการหอพักมกรา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
234. 56143437 นายนันทวิท แสงโรจน์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบการจองห้องเรียนออนไลน์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ปร
235. 55223239 นายธิมงคล ละไพ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย เว็บไซต์ฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดป่าแดด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
236. 57143550 นายพิสิษฐ์ บัวบาน อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบสารสนเทศเพือการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
237. 57143617 นายธนวัฒน์ ตายุ อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
238. 55143128 นายนรภัทร์ ศรีสุวรรณ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบยืม-คืนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
239. 56121701 นายชยุตพงศ์ ชัยแก้ว อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบบริหารจัดการงานสารบรรณของโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ
240. 57143226 นายวุฒิชัย ศรีฉัตรใจ ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบบริหารจัดการหอพักเอื้อวิพรเรสสิเดชช์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
241. 57143323 นายมนทนัฐ แก้วยะ อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค ระบบการจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำดื่มเน็ตต้าร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
242. 57143519 นายกนิษฐภาดา พึ่งผล อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบยื่นคำร้องขอหน่วยกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
243. 57143215 นายกิจติโสภณ รุจิเลิศ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบสารสนเทศการแจ้งซ่อมเหตุเสียสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของศูนย์ปฏิบัติการตอนนอกและโทรศัพท์สาธารณะที่2
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
244. 57243502 จ่าอากาศโทศิระ บูรณะอำนวย อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบขอเทียบหน่วยกิตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
245. 57243549 จ่าสิบเอกไกรวุฒิ มงคลประเสริฐ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบการจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียมน่านอารีน่า ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
246. 57143603 นายวิศวะ วงศ์แก้ว อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบการจัดการบริษัท มุนโด้ไทยแลนด์ทัวร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
247. 57143533 นายปรมินทร์ ปานแย้ม อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบสารสนเทศแผนกกลั่นกรองศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
248. 57143531 นายทวีศักดิ์ วรรณศาสตร์ อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบการจัดการร้านก๋วยเตี๋ยวเรือย่าภา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
249. 57143626 นายอาณาจักร วงศ์ไชย อ.พงศธร ฟองตา ระบบบริหารจัดการร้านอาหารส้มตำอุดร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
250. 56143303 นายเอกวรพัทธ์ ไชยปัญญา ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการพนักงานร้านรุ่งเรืองทรัพย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
251. 56143315 นายณรงค์ฤทธิ์ ตาเบ้า ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบจองรถตู้VIP บริษัทธีรพงษ์ จำกัด บนหลายแพลตฟอร์ม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
252. 56143312 นางสาวสุรีพร บุญอ้วน ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบสารสนเทศพืชสมุนไพร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
253. 56143130 นายธนกานต์ คำฟู อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบสารสนเทศงานวัดผลประเมินผล โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
254. 53223034 นายศักดา สุมนวัฒนกุล อ.คชพันธ์ บุญคง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท โทรคมนาคม แม่ฮ่องสอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
255. 53223119 นายปรเมษฐ์ เพ็ชรกลัด อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบรับงานและติดตั้งผ้าม่าน กรณีศึกษาร้านม่านดีไซน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
256. 53323151 นายอัครชล หล่อธาร อ.ประธาน คำจินะ ระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ บริษัท ซีรี่ย์ โซลูชั่น จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
257. 53323082 นางสาวชลธิชา ธนทรัพย์ไพบูลย์ อ.อำนาจ โกวรรณ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง ร้านกูโรตี & ชาชัก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
258. 53323031 นายประลองพล ศุกระมูล อ.อำนาจ โกวรรณ ระบบสารสนเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเเม่เมาะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
259. 53223017 นายตุลา ไชยวงค์ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสนับสนุนระบบบริหารการเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านสมหวัง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
260. 56143403 นางสาวพรสวรรค์ ตนะเผ่าทิพย์ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบบริหารจัดการคะแนนพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
261. 53123847 นางสาวปิลันธนา ทิพย์บำรุง อ.ประธาน คำจินะ ระบบบริหารจัดการ กรณีศึกษา ร้านสุปราณี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
262. 56143342 นายวุฒิชัย หว่างไม อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบงานบุคลากร เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
263. 56153010 นายณัฐพงศ์ จันทร์รัตน์ อ.คชพันธ์ บุญคง เว็บแอพพลิเคชันสำหรับการจองห้องพักโรงแรมนครพิงค์ลอดจ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
264. 53223042 นายอมรเทพ สุวรรณคำ อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบจัดการข้อมูลสถานพยาบาลขนาดเล็ก กรณีศึกษา นิ่มคลินิก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
265. 53223780 นางสาวธนวันต์ ปัญญาเรือง อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบเบิกจ่ายคลังวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันกำแพง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
266. 53223778 นายจีรศักดิ์ บุญมาสม อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบบริหารการขายชุดพื้นเมืองของร้านธัญญาผ้าฝ้าย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
267. 56143225 นายพงศ์ธนา อุ่นจิรศักดิ์ อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบจัดการเว็บไซต์ของสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
268. 57143614 นายสิริวัฒน์ ทิพยกมลพันธ์ อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบการบริหารการจัดการเว็บไซต์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
269. 57243538 สิบโทกฤษกร มาปลูก อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบการจองบ้านพักออนไลน์มณฑลทหารบกที่ 32
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
270. 56153055 นางสาวอารียา เพ็ญจิตต์ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบการจัดการข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอำเภอสบเมย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
271. 56153032 นายปรเมษฐ์ ตังเซ่งกี้ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
272. 53223008 นายชนะชนม์ ศรีวิชัย อ.อำนาจ โกวรรณ ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โรงพยาบาลสารภี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
273. 56323025 นายพงศ์พนา เมืองสุวรรณ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
274. 57143503 นางสาวอาทิตย์พร เกษตรสุขใจ ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบขายสินค้าร้านประเสริฐการเกษตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
275. 57143247 นางสาวอุบลวรรณ สวนสุวรรณ ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบจองที่พักออนไลน์บังค์ บูติค โฮสเทล (Bunk boutique hostel)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
276. 57143218 นางสาวอัมฑิกา แสนแก้วกาศ ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบขายไม้แกะสลักออนไลน์ ร้านสงัดพรเพ็ญ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
277. 56143223 นายธีรภัทร วัฒนาวสุพันธุ์ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ ระบบสารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนสันกำแพง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
278. 56143458 นายสิทธิศักดิ์ ศรีกันยา ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบ ยืม-คืนอุปกรณ์ของคริสตจักรจิตไมตรี เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
279. 57143539 นายอภิชัย นาต๊ะ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
280. 55143126 นายธีรัช ชาวสวน อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบการจองห้องพักวิปัสสนากรรมฐานเขตศาลาธรรมภาวนา วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
281. 56143305 นายพัฒนา จิรสุนทรชัย อ.พงศธร ฟองตา ระบบจัดการหอพักทานตะวัน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
282. 56223105 นางสาวสุจิตรา จินตะนา อ.พงศธร ฟองตา ระบบสารสนเทศการขายร้านบ้านนมคาเฟ่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
283. 55143506 นางสาวรัตนาพร ชมชื่น อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบจัดการขายร้านเอเคกิ๊ฟช็อป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
284. 55143521 นายธีระวัฒน์ จันทาพูน อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบรับงานซ่อมมือถือ ร้านหนึ่งเก้าหนึ่งโฟนช็อป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
285. 56143336 นายพีระพงษ์ อภัยรุณ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบบริหารการขายร้านป่าอ้อยกาแฟสด อ.สันติสุข จ.น่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
286. 56153019 นายธเนศ แสนสุข ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการห้องพัก ณัชชาเพลส
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
287. 52123819 นายนาวิน บุญญา อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล เว็บแอพพลิเคชั่นร้านซ่อมมือถือ "ตูมตาม โมบาย"
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
288. 52223009 นายชิงชัย จินาอิ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบสารสนเทศบุคลากรเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
289. 57121759 นางสาวหทัยภัทร วงค์หนัก อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบการจัดการร้าน อ๊อดมอเตอร์-แอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ
290. 56143311 นายจิตรภณ แซ่พ่าน อ.ประธาน คำจินะ ระบบสารสนเทศโรคและแมลงศัตรูพืช กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
291. 56143328 นายธีระศักดิ์ สมยศ อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบจัดการขายผลิตภัณฑ์ศูนย์บริการหมอมวลชน สาขาจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
292. 56143313 นายนิชนันท์ วงษ์ยอด อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบสารสนเทศของ ร้าน ส.โชคเจริญกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
293. 55143512 นายจิระเดช แก้วป้อม อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบรับจำนำทองของร้านทองธนวัฒน์ออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
294. 55143522 นายนพดล ฉันทะอุดม อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบงานขายของชำของร้านแบงค์ช็อป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
295. 54323003 นางสาวณิชนันทน์ เมืองคำ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
296. 56143454 นายศราวุธ ดำริปัญญาดี อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบคลังข้อสอบ กรณีศึกษารายวิชา com4304 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
297. 56143218 นางสาวเบญญารัตน์ อุทร อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน โรงพยาบาลนครพิงค์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
298. 56143228 นายเรวัฒน์ วงศ์ชัย อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบสืบค้นข้อมูลแมลงน้ำด้วยเทคโนโลยีออนโทโลยี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
299. 52223142 นายวัฒนา เขียวคำปัน อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบจัดคิวขนส่งสินค้าร้านดวงใจแม่วัสดุก่อสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
300. 56153015 นายทินกร จุมปี อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบใบสั่งงาน กองบิน 41 แผนกสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
301. 57143327 นายเจษฎา ลือชัย อ.คชพันธ์ บุญคง แอปพลิเคชันสำหรับสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
302. 57143336 นางสาวรสริน คำเปียงใจ อ.ดร.รสลิน เพตะกร เว็บแอปพลิเคชันร้านอาหาร Eat on Earth
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
303. 54123574 นายสุภวัฒน์ แก้วมา อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบจองห้องพักรายวัน Cloud 9 Huaykaew - Nimman
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
304. 56143204 นางสาวธัญญารัตน์ เจ็นพนัสสัก อ.ทัศนันท์ จันทร ระบบประเมินความพึงพอใจของโรงพยาบาลนครพิงค์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
305. 57143310 นายวงศ์วาน แซ่โซ้ง อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบจองที่พักออนไลน์ม่อนวิวงาม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
306. 56143206 นายประวิณ จินะสุข อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบสินค้าคงคลังร้าน Art Furniture Decoration บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
307. 56143317 นายณัฐดนัย ใหม่ใจ อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบสารสนเทศนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจอมทอง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
308. 56143402 นางสาวณัฐธิดา เครือวงศ์ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบบริหารจัดการโรงงานน้ำดื่มบรรจุขวดโนอาห์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
309. 57143339 นางสาวสุปวีณ์ วันมหาชัย อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบบริหารจัดการงานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
310. 52123817 นายนคร กันทะวงศ์ อ.ประธาน คำจินะ ระบบการจัดการข้อมูลผู้ป่วยคลินิคเทคนิคการแพทย์สุไหงโกลก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
311. 52223108 นายธีรเวช วรรณเลิศ อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบการบริหารจัดการ หจก.บุญประสงค์ขนส่ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
312. 57143332 นายศุภชัย ใบพร้าว อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบบริหารจัดการงานห้องพยาบาลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
313. 52123701 นายกรีธากร แข็งแรง อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการแผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสันทราย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
314. 52123748 นางสาวภัสสร ช่วยแก้ไข ผศ.สมรวี อร่ามกุล ระบบจัดการข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
315. 57143510 นายจิรายุ กองทอง ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบการซื้อ-ขาย ร้านกิตติ แอน ไลท์ติ้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
316. 52223051 นางสาวธนิยา ถาวงศ์ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ระบบการให้บริการแรงงานต่างด้าวพาสปอร์ตของห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน แสนสยาม เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
317. 54323105 นางสาวนารถระพี เพ่งพิศ อ.อำนาจ โกวรรณ ระบบบริหารจัดการร้านสหกรณ์โรงเรียนปายวิทยาคาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
318. 57243553 นายปริญญา ปิงป้อ อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ทดสอบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
319. 54323219 นายณัฐพร เย็นใจ ผศ.สมรวี อร่ามกุล ระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านขายอุปกรณ์ป้าย Pc work
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
320. 52123741 นายอุนากูล บรรเลงประดิษฐ์ อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ เว็บไซท์จอง-เช่า เครื่องเสียง เครื่องดนตรี มิว-มีน กรุ๊ป บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
321. 52173048 นางสาวยุวดี ตางาม ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบรับสมัครนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
322. 52123730 นายวิเชียร เนียมสันเทียะ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบเช่าแผงตลาดสวนเจ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
323. 54123566 นายปราเมษฐ์ สนองนารถ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบสารสนเทศของร้านพิซซ่าเมเนีย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
324. 52123720 นายบุรินทร์ เกษม ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบจัดการร้านอิ่มเอมพิซซ่าแอนด์พาสต้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
325. 56143222 นายกฤษศักดา เกตุแก้ว อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ เว็บไซต์วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
326. 56323027 นายพร้อมพงษ์ สีเหล็ก ผศ.เกษรา ปัญญา ระบบสารสนเทศการจ้างเหมา ร้านวิโรจน์อลูมิเนียม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
327. 52173136 นายวนัส ใยนันตา ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ระบบสารสนเทศโครงการทอฝันปันรัก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
328. 52173107 นายณัฐพงษ์ พูลธวัช ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ระบบสารสนเทศของโรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
329. 52123806 นายชากริส บุญมี ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบสารสนเทศ ร้านขายอาหารสัตว์ เดชาร้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
330. 56153045 นางสาวณัฐกานต์ ชอบจิต ผศ.สมรวี อร่ามกุล ระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านดอกบัว อ.เมือง จ.พะเยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
331. 55143135 นายโรมรัตน์ นิติการณ์สกุล อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบการจองโต๊ะอาหารร้านเดหลี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
332. 56153030 นายปฏิภาณพัฒน์ เพชรอินทร์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี สารสนเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
333. 54323254 นายเอกสิทธิ์ ตันยง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบประมวลผลรายวันร้านสะมะหมูจุ่มสาขาร้องกวางจังหวัดแพร่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
334. 54323216 นายชาคริต ปิงกุล อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบบริหารจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ของวัดป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
335. 56323039 นายอนุพงศ์ ใจสุยะ อ.ประธาน คำจินะ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซีเอ็มโมบายฟิก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
336. 52223008 นายชาตรี ปรีชา อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบการจองบ้านพักผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ ปุณฑริกวันวิลล่า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
337. 52173017 นายภานุวัฒน์ รินสินจ้อย อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ เว๊ปไซท์ บริษัท K-Group โลหะกิจ จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
338. 53123916 นายนิสิทธิ์ ขัตธิ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้านม่วงเขียว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
339. 55223262 นายสุภาษิต จะพือ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
340. 56323011 นายชัยนรินทร์ ศานติอาวรณ์ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แสดงคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ อำเภอแม่แตง เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
341. 54223115 นายจิรพันธ์ ศรีุบุญเรือง ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ระบบจัดการข้อมูลการจองคิวออนไลน์ ร้านชนะโฟโต้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
342. 56143116 นายเจนภพ คนทน ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบสารสนเทศโรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
343. 56223115 นายธนาวิทย์ นมฤทธิ์ อ.พงศธร ฟองตา ระบบสารสนเทศการจองแพ็คเก็จท่องเที่ยว ทีเอ็นทัวร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
344. 55223214 นายกฤษฎิ์ ใบแสด ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า การรับเข้าสินค้าและการเบิกสินค้าด้วยโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ กรณีศึกษา บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
345. 55143417 นางสาวอุษณีษ์ หมื่นแสวง อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล ระบบการจอง-เช่า ห้องพักรายวัน/รายเดือนออนไลน์หอพักอุ่นแสง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
346. 56153018 นายธเนศ ชลชวลิต อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบจัดการสารสนเทศหอพัก Pearl House จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
347. 55323306 นางสาวพรพิมล ประเสริฐ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบการจักการสินค้าคงคลังสำหรับ ร้าน ช.พาณิชย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
348. 55223301 นางสาวขวัญณภัทร พรานกวาง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบจัดการยอดขายร้านสาขาสำหรับผู้ช่วยผู้จัดการเขต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
349. 55143322 นายจุฬาพัฒน์ เสงี่ยมพันธุ์ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หอพัก เทศบาลตำบลสุเทพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
350. 54123784 นายอรรถพล ชัยสวัสดิ์ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบจัดการห้องสมุดโรงเรียน ลำพูนพัฒนา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
351. 55143125 นายธัญญเทพ สัปตา ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันกุโสดอเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
352. 52123948 นางสาวณัฏฐกานต์ ตันกูล ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ร้านพลอยบริการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
353. 53123907 นายชยธร ไชยคำ ผศ.สมรวี อร่ามกุล ระบบสารสนเทศยืม-คืนอุปกรณ์ บ้านป่าไผ่ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
354. 55143542 นางสาวจันจิรา สง่าพจนากุล อ.พงศธร ฟองตา ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
355. 55143326 นายณรงค์เดช ไชยเดช อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบจัดการน้ำประปาเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
356. 55323123 นายชัยณรงค์ สุวรรณวงศ์ อ.พิษณุ สุขเสริฐ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
357. 55143604 นางสาวธนัชพร ชายครอง อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบการจองห้องพักบ้านพิมเกสเฮาส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
358. 55143102 นางสาวนภัทร์ สุธรรมซาว ผศ.ดร.เสรี ปานซาง ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานระยะไกลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
359. 56143213 นายเกียรติชัย พิมสาร ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ ระบบจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสารภีพิทยาคมเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
360. 55143335 นายพีรศิษฐ์ วงค์อ้าย อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบฐานข้อมูลทะเบียนคุมทรัพย์สิน งานพัสดุ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
361. 56143347 นางสาวณิดา ขันปาลี อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจำแนกพันธุ์แมลงน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
362. 55143116 นายคณากร เชียงดี ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบจัดการฐานข้อมูลร้านจันทร์สุดาก่อสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
363. 55143202 นางสาวจริยา โพสี ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำแก่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
364. 55143110 นางสาวรัติยาภรณ์ โนฟู ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าน้าว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
365. 55143241 นายพงศกร แสงห้วยไชย ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบจัดการหอพัก บ้านอุดมพร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
366. 55143238 นายสุชาญ การณารักษ์ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบฐานข้อมูลสัตว์เลี้ยงกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
367. 55143219 นายณัฐพล เรือนทุ่ง อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบจัดการโครงงานวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
368. 55143212 นายคมกฤษณ์ โนราช อ.พงศธร ฟองตา ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการในชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
369. 56143139 นายกฤชภัทร ดาวประกายมงคล อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบยื่นคำร้องขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
370. 52223054 นางสาวรพีพรรณ เทพวงค์ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ระบบฐานข้อมูลออนไลน์สมาคมสืบสานตำนานปี่ซอจังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
371. 55223207 นางสาวรติรัตน์ รอดวินิจ อ.ทัศนันท์ จันทร ระบบร้านกาแฟเฟรนลี่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
372. 55143354 นายพุทธินันท์ จันทร์เข็ม อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบรับรายการอาหาร ร้านมะลิร้อย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
373. 55143101 นางสาวกรรณิการ์ ธาตุแก้ว อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
374. 55143105 นางสาวนุชนาถ ปันคำ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านกิ่วนาค อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
375. 55143109 นางสาวมณฑิตา สมสู่ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบจองห้องประชุมศาลแขวงเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
376. 55143222 นายธีระพันธุ์ ปราบภัย ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบติดตามผลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
377. 55143625 นายเพชรรัตน์ พรมนิมิตร อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบบริหารจัดการร้านละเอียดการเกษร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
378. 52123838 นายอธิราช คำกลาง อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ ระบบบริหารจัดการอะไหล่ร้านโค้ชยานยนต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
379. 54141421 นางสาวศุภกานต์ ตาแอ อ.พิษณุ สุขเสริฐ ระบบจองห้องประชุมของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ
380. 55223222 นายจำเนียร หัตถา อ.พิษณุ สุขเสริฐ ระบบสารสนเทศเพื่อการยืมคืนอุปกรณ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
381. 56143358 นางสาวอุษา ปาชะนา ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบฐานข้อมูลรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าเต็งรัง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
382. 53223044 นายอุดร ชัยเกตุ อ.ประธาน คำจินะ ระบบส่ง SMS บนเครือข่ายอินเตอร์เนต โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
383. 54141436 นายประยุทธ ศรีศักดิ์อุดมชัย อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ
384. 51323014 นางสาวอรุณรัตน์ หาญเกษมศักดิ์ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบสารสนเทศงานพระหฤทัยออมทรัพย์ โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
385. 54123761 นายภัคพงศ์ มุ่นอินต๊ะ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลฟาร์มโคนม "ธรรมดา ฟาร์ม"
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
386. 54141435 นายนิทวัตร มะโนแสน อ.ทัศนันท์ จันทร ระบบสินค้าคงคลัง ร้านเก่ง กราฟิก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ
387. 52123710 นายดนุพล หาญสมุทร อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ ระบบจัดการฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์เสริมความงามนุชบิวตี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
388. 54223132 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
389. 54141439 นายวรภพ วงษ์จักร์ อ.ทัศนันท์ จันทร ระบบลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ
390. 53173002 นายกิตติภพ พันสถา อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบฐานข้อมูลการให้บริการเช่าพื้นที่จอดรถของร้าน K MY CAR
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
391. 51223105 นางสาวปัทมา ศิริวงศ์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบการยื่นคำร้องขอใช้บริการทดสอบมาตรฐานและความปลอดภัยเครื่องเอกซเรย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
392. 55223233 นายทศพล รู้ทำนอง อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบบริหารจัดการห้องพักสำหรับโรงแรมตรีญาณรส โคโลเนียล เฮ้าส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
393. 55143535 นายศตวรรษ อรชุนเวคิน อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบบริหารจัดการขาย ร้านบีเน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
394. 53323026 นายธีรยุทธ ทะอินทร์ อ.อำนาจ โกวรรณ ระบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านสันกอดู่-บวกบอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
395. 50223137 นายเอกอาทิตย์ กล้าหาญ อ.กฤษณา เขียวมั่ง ระบบจองบ้านพักออนไลน์ พริ้วปายเกตเฮาท์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
396. 54141431 นายณรงค์ฤทธิ์ ไผ่วนากรกุล อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบฐานข้อมูลร้าน Notebook Chiangmai
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ
397. 54141438 นายวธัญญู วิเศษคุณ ผศ.ดร.เสรี ปานซาง ระบบสินค้าคงคลัง สำหรับ อู่สุทัศน์บริการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ
398. 55323139 สิบเอกนพดล ปั้นนพศรี อ.ประธาน คำจินะ ระบบบริหารจัดการบ้านพักข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 33
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
399. 54323352 นายอิศราพงษ์ สุยะ อ.ประธาน คำจินะ ระบบรับซ่อม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีบิสซิเนส โซลูชั่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
400. 51323071 นายกู้เกียรติ ทิพย์จักร์ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบบริหารงานบุคลากรโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
401. 52123755 นางสาวอภัสนันท์ นองไซ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบออมทรัพย์หมู่บ้านท่าข้ามเหนือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
402. 53173013 นายธีรยุทธ เขียวแก้ว อ.ประธาน คำจินะ ระบบบริหารจัดการคลินิกรักษาสัตว์ กรณีศึกษา คลินิก บ้านเพื่อนตูบรักษาสัตว์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
403. 56153065 นายสีธา กี ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ ระบบสารสนเทศสมาคมนิสิตกัมพูชาจังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
404. 56143359 นางสาวไอรดา จารึก อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบการจัดการห้องพักโรงแรมมิตรอารีย์เกรสเฮ้าท์และการ์เด้นท์เฮ้าท์รีสอร์ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
405. 53323169 จ่าอากาศโทสุทธิจักร ไชยมงคล อ.กฤษณา เขียวมั่ง ระบบบันทึกบัตรรักษาความปลอดภัย กองบิน 41
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
406. 54123568 นายพันธวิศ ร่องพืช อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบบริหารจัดการสำหรับนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคแพร่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
407. 53173014 นายนพรัตน์ กาศเจริญ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาระบบจัดการร้านกาแฟวาวี สาขาแอดเคิฟ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
408. 55223203 นางสาวชลิษา ยอดจิตร์ อ.อำนาจ โกวรรณ ระบบจัดการคลังสินค้าของร้านคอมพิวเตอร์ศิริษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
409. 49121610 นายธนชิต โจทา อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบจัดการเอกสารงานธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ
410. 54123581 นายเชงเมียน สึม อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าออนไลน์ของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
411. 51183151 นายเอกสิทธิ์ ซื่อธานุวงศ์ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ เว็บไซต์จัดการโรงเรียนอิสลามจิตต์ภักดี เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
412. 54123561 นายชัชนันท์ สิรินันทกุล อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบบริการซ่อมรถยนต์ของ อู่ ช.ชัยยนต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
413. 51183139 นายวิสิทธิ์ หมื่นนามหน่อ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบจัดการร้านโอโซนคาร์แคร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
414. 53223121 นายปริญญา เทพผสม อ.กฤษณา เขียวมั่ง การพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
415. 54323302 นางสาวจิราพร กาบแก้ว ผศ.สมรวี อร่ามกุล ระบบบริหารจัดการข้อมูลพนักงานร้านกาแฟฝาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
416. 54323336 นายรัตนพงค์ บุญศิริ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านสะดวกซื้อยุรี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
417. 53123838 นายเอกราช รัตนพยอม อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบสั่งซื้อน้ำดื่มชุมชน ของหมู่บ้านฮ่องกอม่วง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
418. 55323168 นายสุรัตน์ ชรินทร์ภรณ์(ยจ ปกติ) ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาโปรแกรมจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าโดยวิธีฮิวริสติกส์แบบ Nearest Neighbor
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
419. 53323003 นายกอบชัย ทาวงศ์ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบแจ้งซ่อมวัสดุครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
420. 52123843 นางสาวโชติกา จินดาหลวง อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบฐานข้อมูลงานคดีของสำนักงานสมรรถชัยทนายความ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
421. 54323305 นางสาวพรพิมล มูลตา ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโกดังรับซื้อลำไยห้างหุ้นส่วนทรัพย์มณี จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
422. 54323215 นายชวลิต ใบพร้าว อ.พงศธร ฟองตา ระบบบริหารจัดการการขายร้านจรัญการเกษตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
423. 54223231 นายศุภรัตน์ ศิริธนาสรรค์ อ.พิษณุ สุขเสริฐ ระบบบริหารจัดการสถาบันอบรมอสังหาริมทรัพย์ เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
424. 54223109 นางสาวอรณี ลาภประสานยิ่ง อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบการจัดการฐานข้อมูลการให้บริการคลินิกทันตกรรมใบบัว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
425. 54323307 นางสาววิกัญญา ปัญญาเกียรติ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบจัดการห้องซ้อมดนตรีร้าน Ear music
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
426. 55143103 นางสาวจินตนา ปัญญาเรือง ผศ.ดร.เสรี ปานซาง ระบบฐานข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
427. 54123576 นายอภินันท์ ปูใฝ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าออนไลน์โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
428. 52173025 นายศรัณยู พันเดช อ.กฤษณา เขียวมั่ง ระบบสารสนเทศร้านเวียงกุมกาม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
429. 55143127 นายนครินทร์ โนราช อ.พงศธร ฟองตา ระบบจัดการฐานข้อมูลกิจการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
430. 53323156 นางสาวจีราภรณ์ พรประสาท ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบสินค้าคงคลังของร้านพรเทพวัสดุ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
431. 53323108 นายจิรพันธ์ คำมะยอม ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย บริหารจัดการร้านหัตถ์เงิน-หัตถ์ทอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
432. 53123745 นางสาวธิดารัตน์ ยังเฉลิมวงศ์ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยจากดินฮิวมัสตรานัมเบอร์วัน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
433. 55143129 นายนฤเบศ เหง้าน้อย ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ระบบจองโต๊ะอาหารร้านอาหารผาลาดตะวันรอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
434. 54123552 นางสาวธันยมัย กันไชยา อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบจัดการหอพักทองธาราเพลสออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
435. 55323163 นายอัครพงษ์ ปุีดใจ อ.พิษณุ สุขเสริฐ ระบบบริหารจัดการร้านติณภพโน้ตบุ๊ค
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
436. 54123578 นายเอกรินทร์ อินต๊ะเขื่อน อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบจองห้องพักออนไลน์โรงแรมดิโอเปี่ยม เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ แอนด์ โฮเท็ล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
437. 53123832 นายสุรศักดิ์ วิวัฒน์รัตนกูล อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
438. 54123782 นายหม่อง อินต่า ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบบริหารจัดการสถานที่พักรองรับพระภิกษุสามเณรอาพาธศูนย์ปฏิบัติธรรมวัด ปันเสาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
439. 55143427 นายธนะพงศ์ ยศธิ อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบสารสนเทศ อาสาสมัคร กองสาธารณสุข เทศบาลสุเทพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
440. 52123912 นายธนาคาร จินดาวงศ์ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบบริหารจัดการร้านป.ปลางามอาหารสัตว์&แก๊ส
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
441. 51183117 นางสาวศิริกุล ภาคีสุข อ.พงศธร ฟองตา ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
442. 54123573 นายเศรษฐโชติ สุดธนู อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ เว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
443. 53323162 นางสาวพูนศรี ณ มาตคำ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบการบริหารจัดการเช่าบ้านวีซีดี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
444. 53323143 นายศุภฤกษ์ เสนีวงษ์ ณ อยุธยา อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล การพัฒนาเว็บไซต์และการสำรองที่นั่งร้านซานตาเฟ่สเต็กใน จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
445. 55143235 นายสมเด็จ จอมวรรณ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบจัดการร้าน ซีเอ็น ผ้าม่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
446. 54123745 นายธีรโชติ เขื่อนเพ็ชร ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบการจัดกัดการฐานข้อมูลโครงการน้ำดื่มเพื่อชุมชน ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
447. 55143132 นายปิยะพงษ์ จันทร์ผา ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบจัดการหอพักสวัสดิ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
448. 55143225 นายบุลากร สุวรรณเลิศ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบจัดการหอพักโฆษิตแมนชั่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
449. 55143133 นายเพรียวพันธ์ ลังกากาศ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบส่งข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างโรงพยาบาลแม่ทากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
450. 53123945 นางสาวณิรัชญา แสนใจ อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ การบริหารจัดการระบบสินค้าคงคลัง ร้านใบบัวช็อป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
451. 54323338 จ่าอากาศเอกวรดิศ ตาธงรส อ.กฤษณา เขียวมั่ง ระบบบันทึกใบสั่งงานแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน 41
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
452. 55143340 นายวิริยะ วังสุนทร อ.ทัศนันท์ จันทร ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านแม่แก้ว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
453. 53323148 นายสัมฤทธิ์ เจาะจง อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบจองห้องประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำนักงานทรูเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
454. 53123822 นายพีระเดช ใจพนะทอง ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบสารสนเทศยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาคณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
455. 50223225 นายประสาน คำชุม อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล โปรแกรมสืบค้นข้อมูลการตรวจคนเข้าเมือง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
456. 53173004 นายจักริน เรืองฤทธิ์ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบจองห้องพักออนไลน์ สุภาวดีรีสอร์ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
457. 53173003 นายเกียรติชัย ปินตาเลิศ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบจัดการฐานข้อมูลประปาบ้านสันต้นม่วงใต้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
458. 53173034 นางสาวกุลิสรา โกลากุล อ.กฤษณา เขียวมั่ง ระบบคลังสินค้าคงคลังร้าน LoliRuri
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
459. 53173022 นายวิสินทร สามหงษ์ อ.กฤษณา เขียวมั่ง ระบบจัดการและยืม-คืนอุปกรณ์ของหมู่บ้านสันต้นม่วงใต้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
460. 54123701 นางสาวกัญญารัตน์ โชติพรหม อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบสารสนเทศโรคหลอดเลือดสมองตีบ โรงพยาบาลนครพิงค์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
461. 53173036 นางสาวณัฐภรณ์ เจริญ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบบริหารจัดการและซ่อมบำรุง บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัดบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
462. 54223320 นายดนัย พงค์จันตา อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบสารสนเทศงานบุคลากรของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
463. 54223308 นางสาวสิรินทร์พัชญ์ ตาวงษ์ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบสารสนเทศงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วน ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
464. 54223316 นายเฉลิมชัย แต้มฉลาด อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบสารสนเทศสืบค้นเอกสารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
465. 54223337 จ่าอากาศเอกสุวิชา ขัดสมภาร อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบควบคุมอายุชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่อง L-39
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
466. 54223325 นายบัณฑิต ก๋าเคลือบ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบสินค้าคงคลัง ร้านกาแฟเพื่อนขวัญ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
467. 54223342 นายเอกวิทย์ จันทะวัง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบบริหารจัดการคดีป่าไม้ อุทยานแห่งชาติผาแดง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
468. 54123709 นางสาวพัชราพร เสาร์คำ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบจัดการสินค้าคงคลังร้านศรีพรรณ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
469. 53173001 นายกฤษฎา ปิยะจันทร์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี โปรแกรมช่วยคำนวณและสรุปรายงานประจำวันของร้านแมคโดนัลค์สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
470. 50223632 นายอุกฤษฏ์ จียะพันธ์ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบสารสนเทศ บริษัท เลิฟ อิส จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร
471. 54323201 นางสาวกมลวรรณ จันทมณีกานต์ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบบริหารจัดการหอพักพรมแก้ว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
472. 54323228 นายนิคม ทองแดง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้นำชุมชนบ้านแม่ยะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
473. 53123754 นางสาวศิริขวัญ ทิพย์คำ อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบสารสนเทศของบริษัทเอชดีมีเดีย สตูดีโอ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
474. 54323109 นางสาววรรณภา ชาวเหนือ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าโดยใช้วิธีฮิวริสติกส์แบบ Nearest Neighbor โดยพิจารณาช่วงเวลาในการขนส่งสินค้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
475. 54323342 นายศตวรรษ จำปาวัน ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบจัดการห้องพักโรงแรมอินสไปร์เฮาส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
476. 54323018 นายณัฐวุฒิ อัครอังกูร ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าจากจุดเดียวด้วยวิธีการเชิงพันธุกรรม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
477. 53323069 นายอานนท์ มะโนสกุล ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับคริสตจักรนิมิตไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
478. 54123786 นายเอนกพงศ์ เสมอใจ อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบจัดการห้องพักออนไลน์ สำหรับกล้วยไม้อพาร์ตเม้นต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
479. 53323103 นายเกียรติศักดิ์ ตั้งวิชิตฤกษ์ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ สารสนเทศร้านฮอนข็อป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
480. 54123562 นายณัฐวุฒิ ธรรมมี อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบการจัดการฐานข้อมูลการยืม-คืนอุปกรณ์และภาชนะ บ้านแหวน-โขงขาว ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
481. 54123558 นางสาวอังคณา แก้วดวงกาศ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าออนไลน์โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
482. 54123554 นางสาวปิยะธิดา เพ็งบุบผา อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบจองรถตู้และจองแพ็คเกจทัวร์ บริษัทเชียงใหม่เอ็มไพรส์กรุ๊ป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
483. 54223220 จ่าอากาศโทนฤเบศร์ แสนญาติสมุทร อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบแจ้งซ่อมเคเบิลทีวีภายในออนไลน์สำหรับกองบิน41
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
484. 54123719 นางสาวอัญชลี ก๋าสม อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
485. 54123721 นายกิตติพงษ์ รังสิโยภาส อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบแสดงข้อมูลผลการศึกษาและคะแนนพฤติกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
486. 54123788 นายอรรถชัย อ้วนคำ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบจัดการหนังสือราชการและบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
487. 54123767 นายรังสิวุฒิ ดาษดาวัลย์ อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบฐานข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
488. 54123754 นายปิติภัทร ใจกันทา ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบจัดการร้านกาแฟ Coffee of Baan Bung - coffee & Food
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
489. 54123746 นายธีรภัทร กันทา ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบจองโต๊ะอาหารและห้องVIP ร้านอาหารเฮือนสลุงคำ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
490. 50123028 นางสาวนันท์นภัส สว่างโชติพัฒน์ อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ ระบบฐานข้อมูลสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
491. 53123941 นางสาวอริศรา นาเหมือง ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบคลังสินค้าร้านหิรัญ พริ้นท์ช็อป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส
492. 53173035 นางสาวจุฬาลักษณ์ กันทะคำ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบการจองห้องพักออนไลน์ ไวท์แซนด์บีชรีสอร์ท เกาะช้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
493. 53323075 นางสาวไข่ ชัชญาพงศ์ อ.พงศธร ฟองตา ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการในชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
494. 53123824 นายรณชัย จันทร์เรือน อ.ประธาน คำจินะ ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์วิธีการป้องกันโรคและแมลงศัตรูลำไย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
495. 52123851 นางสาววิจิตรา แก้วกำเนิด ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบบริหารจัดการร้านขายยา บ้านหมอยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
496. 53123848 นางสาวพรทิพย์ ไพรเสถียร อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลวิชาการ โรงเรียนบ้านปางหินฝน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค
497. 53123751 นางสาวภิรมณ์ญา มายัง อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบเบิกจ่ายคลังวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษาโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
498. 53123714 นายทวีป หวลอารมณ์ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบสารสนเทศวัดดอนมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
499. 53123737 นายอาทิตย์ ลือยศ อ.อำนาจ โกวรรณ เว็บแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
500. 53223004 นายนพเก้า ปัญญาเพชฐ์ อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบการจองห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลสารภี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
501. 53123706 นายจตุพล คำคง อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบบริหารจัดการงานซ่อมครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลปางมะผ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
502. 53123719 นายประวิทย์ อภินันท์ทิพยกุล อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์โรงพยาบาลปางมะผ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
503. 53123935 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์ทา ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การสร้างระบบสารสนเทศจัดการทรัพยากรน้ำ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
504. 53123734 นายอนุรักษ์ รุ่นไสว อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค ระบบจัดการฐานข้อมูลร้านสมสมัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
505. 53123733 นายหริพล แสนพรหม ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
506. 53123722 นายพันธกานต์ กระจ่างแก้ว ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบสารสนเทศเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สพล.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
507. 53123936 นางสาวณัฐญา ใจมาตุ่น อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบจัดเก็บหนังสือราชการของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
508. 53123938 นางสาวปัทมพร รอดสันเทียะ อ.กฤษณา เขียวมั่ง ระบบสินค้าคงคลังร้าน IE Racing
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
509. 53173040 นางสาวภารดี เหล่าตระกูลไพร อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบจัดการลูกค้าบริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
510. 53123710 นายณัฏชา ตาเที่ยง ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบสารสนเทศโรงเรียนณัทชวิทย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
511. 53123833 นายอนุพงษ์ มงคล อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค ระบบจองห้องประชุมกรณีศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
512. 53123729 นายวัชรพล ไหวพริบ อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค ระบบจองห้องประชุมกรณีศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
513. 52123946 นางสาวพรพิมล คงคำแหง อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนสารภีพิทยาคม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
514. 53173026 นายศุภโชค จันทร์ถา อ.กฤษณา เขียวมั่ง ร้าน บ.บริการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
515. 51183114 นางสาววารีรัตน์ แก้วกี่ อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบการจัดเก็บข้อมูลกองทุนหมู่บ้านสันช้างมูบ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
516. 53323058 นายสันทัด ทวีสินสุวรรณ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบฐานข้อมูลโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกและนิติบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
517. 52173018 นายมงคล อ้ายก้อน อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบจัดการสินค้าคงคลังของร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีสาขาโลตัสคำเที่ยง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
518. 53123925 นายศรัณยู วิใจคำ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบจัดการข้อมูล กรณีหอพัก พีพีแมนชั่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส
519. 52323110 นายฐากูร รอดพูล อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านถาวรกิจอะไหล่ยนต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
520. 53123703 นายกุลวัฒน์ พรมเมือง ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบบริหารจัดการ ร้านต๋องอาหารพื้นเมือง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
521. 53123704 นายคณิศร ลี อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บสารเคมีของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
522. 53123728 นายวรวิทย์ ฟุ้งชาติชยวงษ์ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบสารสนเทศ ยางรัก ในจังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
523. 53123731 นายศรภูมิ มะโนชมภู อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ภูมิสารสนเทศ ยางรัก ในจังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
524. 53123802 นายกิติศักดิ์ ยะมะโน อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบสารสนเทศฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
525. 53123818 นายประณต เสียงหาญ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบสารสนเทศเรื่อง ครั่ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค
526. 53123835 นายอภิชาติ ต่ออิ่น อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มล้านนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค