สถิตินักศึกษาที่รับของ ผศ.ดร.เสรี ปานซาง

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 3 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 0 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 7 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 3 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 2 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 11 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ผศ.ดร.เสรี ปานซาง

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 60143212 นายณรงศักดิ์ มูลมั่ง ระบบเตือนภัยน้ำหลากทางไกลด้วยลอร่า
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค ส.ค. 64
2. 60143213 นายจิรวัฒน์ ปันคำมูล ระบบเตือนภัยน้ำหลากทางไกลด้วยลอร่า
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค ส.ค. 64
3. 60143214 นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโน ระบบเตือนภัยน้ำหลากทางไกลด้วยลอร่า
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค พ.ค. 64
4. 58141337 นางสาวเขมจิรา พรมวัน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสื่อสาร ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
5. 58143303 นายภัทร ทายะติ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อระบุพิกัดปลายทางสำหรับระบบควบคุมหุ่นยนต์ส่งวัสดุอัตโนมัติ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค ก.ค. 62
6. 58143302 นายณัฐนันท์ สุภาวะ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อระบุพิกัดปลายทางสำหรับระบบควบคุมหุ่นยนต์ส่งวัสดุอัตโนมัติ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค ก.ค. 62
7. 58143209 นายวิศรุต ชอบชื่น การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อระบุพิกัดปลายทางสำหรับระบบควบคุมหุ่นยนต์ส่งวัสดุอัตโนมัติ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค ก.ค. 62
8. 56121731 นายรณกฤต ซอนเสน การเก็บข้อมูลและแสดงผลแบบออนไลน์เพื่อการวิเคราะห์การบริโภคพลังงานไฟฟ้า
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 62
9. 56121712 นางสาวกมลชนก พรมมี การ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ เรื่อง อะไรที่เรียกว่าทางสายกลาง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 62
10. 57143252 นายชลวัช ปัดเป่า ระบบควบคุมการปลูกพืชผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 62
11. 57143210 นายธนกร เทพสุวรรณ ระบบตรวจสอบและรายงานการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แบบสามเฟส
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 61
12. 56143123 นายธีรภัทร ชัยยะ แอพพลิเคชันตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยหลายตัวเลือกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 60
13. 55143102 นางสาวนภัทร์ สุธรรมซาว ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานระยะไกลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 60
14. 55223230 นายณัฐพล อุ่นต๊ะ การอ่านข้อมูลจากตัวตรวจจับและแสดงผลโดยใช้บอร์ดอาดูโน สำหรับวัดอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิ แอลกอฮอล์ และระยะทาง
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค เม.ย. 60
15. 54141324 นางสาวสุภารัตน์ ธรรมลังกา การ์ตูนแอนิเมชั่น นิทานพื้นบ้าน ตำนานดาวลูกไก่ 2 มิติ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 60
16. 54141316 นางสาวมยุรี จันทเลิศ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การเรียนรู้ความหมายของเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 60
17. 54141307 นางสาวทองนพคุณ พานทอง อินโฟกราฟิกแอนิเมชั่น เรื่อง การปั่นจักรยาน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 60
18. 54141438 นายวธัญญู วิเศษคุณ ระบบสินค้าคงคลัง สำหรับ อู่สุทัศน์บริการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 60
19. 54141404 นางสาวชุติมา โพธิทอง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การถ่ายภาพ เทคนิคและการนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 60
20. 54141411 นางสาวปนิดา อุ่งสวัสดิ์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความขยันหมั่นเพียรของเจ้าชาย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 60
21. 54141429 นายชลนที บุญทา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
22. 54141330 นายฐิติพงษ์ บุญเกิด อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง "รู้ทันไฟป่า "
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
23. 54141445 นายสิทธิชัย ดวงแสง การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เรื่อง "เนเจอร์ เรนเจอร์ ขบวนการภูติจิ๋วพิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
24. 55143103 นางสาวจินตนา ปัญญาเรือง ระบบฐานข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 59
25. 55143338 นายมนัส ใจเป็ง โปรแกรมตรวจข้อสอบแบบตัวเลือก โดยใช้กล้องเว็บแคม กระดาษคำตอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 59
26. 54141302 นางสาวกฤษณา คะวงค์ดอน ชุดสาธิตกฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 58