สถิตินักศึกษาที่รับของ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 10 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 2 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 0 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 0 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 5 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 1 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 61143020 นายศุภกิจ ใจคำ แอปพลิเคชันฝึกคิดเลขสุ่มคำตอบสองหลัก
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ปร ก.ค. 65
2. 61143011 นายสหจร เทพบรรจง เว็บไซต์ระบบการจัดการสำหรับร้านโพธิ์เงินนวดแผนไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ก.ค. 65
3. 61143007 นายนทีธร ลาภา แอพพิเคชั่นสำหรับประเมินภาวะซึมเศร้า
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ปร ก.ค. 65
4. 61143012 นายสหัสวรรษ ธงศรี แอพพลิเคชั่นจองคิวสำหรับร้านเสริมสวยก้อย บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ปร ก.ค. 65
5. 61143002 นายธิติภูมิ ธรรมยา เกมคิดเลขมหาสนุกตะลุยโลกคณิตศาสตร์
เกม
สมบูรณ์ ปร ก.ค. 65
6. 55143118 นายจิรโรจน์ พงษ์ปวน แอพพลิเคชันแผ่นที่ดาวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 63
7. 55143139 นายอภิวัฒน์ เข็มอุดร แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 63
8. 55143112 นายกณวรรธน์ มณีนวล ระบบบริหารจัดการร้านครูพรรวมช่างเชียงดาว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 62
9. 52173102 นายเกริกไกร เครือวงษ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเอ็น.เจ.คอมพิวเตอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร ต.ค. 61
10. 52223051 นางสาวธนิยา ถาวงศ์ ระบบการให้บริการแรงงานต่างด้าวพาสปอร์ตของห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน แสนสยาม เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 61
11. 52173136 นายวนัส ใยนันตา ระบบสารสนเทศโครงการทอฝันปันรัก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ธ.ค. 60
12. 52173107 นายณัฐพงษ์ พูลธวัช ระบบสารสนเทศของโรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ธ.ค. 60
13. 54223115 นายจิรพันธ์ ศรีุบุญเรือง ระบบจัดการข้อมูลการจองคิวออนไลน์ ร้านชนะโฟโต้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 60
14. 52223111 นายปราชญ์ จันทร์ศิริตานนท์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านไฮแบ็ค
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 60
15. 55143202 นางสาวจริยา โพสี ระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำแก่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 60
16. 55143110 นางสาวรัติยาภรณ์ โนฟู ระบบการจัดการฐานข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าน้าว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 60
17. 52223054 นางสาวรพีพรรณ เทพวงค์ ระบบฐานข้อมูลออนไลน์สมาคมสืบสานตำนานปี่ซอจังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 60
18. 55143129 นายนฤเบศ เหง้าน้อย ระบบจองโต๊ะอาหารร้านอาหารผาลาดตะวันรอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 59