สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.อำนาจ โกวรรณ

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 9 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 2 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 5 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 0 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 5 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 1 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 1 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.อำนาจ โกวรรณ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 53173107 นายณรงค์ฤทธิ์ กองมงคล การซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต ของ ร้าน Me Design Shop
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ปร มี.ค. 64
2. 56143424 นายเจริญพล อินปั๋นแก้ว ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น สำหรับห้องบริหารจัดการเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร มี.ค. 64
3. 55223636 นายพิทยา สิงห์สุภา แอพพลิเคชั่นม่อนปิ่นเมือง3ดี
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 63
4. 54323030 นายไมตรี พรหมเมตจิต ระบบจัดการร้านค้า You & Me Cosmetic
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค พ.ค. 63
5. 54323037 นายวิชิต บุญเรือง เกมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค พ.ค. 63
6. 53123812 นายณัฐวัฒน์ สุริญาศักดิ์ ระบบจัดการบริหารร้านตัดผมบนแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค พ.ค. 63
7. 53123821 นายพลวัฒน์ วิโรทศ ระบบจำลองวางแผนการเงินบนแอพพลิเคชั่นบนมือถือเอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค พ.ค. 63
8. 53171667 นายศุภชัย ลีลารัตนกุล การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกมหัศจรรย์ของน้ำ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
หัวข้อหมดอายุ คพ พ.ค. 63
9. 54323112 นายจักรกฤษณ์ ชิณทวรรณ ระบบการจัดการร้าน นิว เอส เค อลูมิเนียม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 62
10. 53323082 นางสาวชลธิชา ธนทรัพย์ไพบูลย์ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง ร้านกูโรตี & ชาชัก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 62
11. 53323031 นายประลองพล ศุกระมูล ระบบสารสนเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเเม่เมาะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 62
12. 53223008 นายชนะชนม์ ศรีวิชัย ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โรงพยาบาลสารภี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 61
13. 53223007 นายฉัตรชัย ธิดา ระบบจัดการประปาหมู่บ้านผ่านเวปแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 61
14. 54323105 นางสาวนารถระพี เพ่งพิศ ระบบบริหารจัดการร้านสหกรณ์โรงเรียนปายวิทยาคาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 61
15. 53323026 นายธีรยุทธ ทะอินทร์ ระบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านสันกอดู่-บวกบอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 60
16. 55223267 นายอนุพล คำอ้าย การสร้างเกมชวนคิดคณิตศาสตร์ โดยโปรแกรม RPG MAKER VX ACE
เกม
สมบูรณ์ วค เม.ย. 60
17. 55223203 นางสาวชลิษา ยอดจิตร์ ระบบจัดการคลังสินค้าของร้านคอมพิวเตอร์ศิริษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 60
18. 53171664 นายภคินทร์ วงค์ใหญ่ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกมหัศจรรย์ของน้ำ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
19. 53171630 นางสาวธัญมนวรรณ ใจจันทร์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ "เรื่อง อาชีพน่ารู้กับหนูพู่กัน "
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
20. 53171626 นางสาวจุฑาทิพย์ แสนสี การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ "เรื่อง สมองของเรา"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
21. 53171635 นางสาวเพ็ญพักตร์ สังข์คำ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องคุณค่าของเงิน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
22. 53123737 นายอาทิตย์ ลือยศ เว็บแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 58
23. 53173134 นายสมยศ จงสุขสำราญ ระบบขายเครื่องดนตรีออนไลน์ ร้านน้อมมิวสิค
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร ก.พ. 58