หมวดหัวข้อแอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ที่ปรึกษา เรื่อง สถานะ หลักสูตร
1. 62143113 นายศักรนันทน์ ศรีเหรานันทน์ อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล การพัฒนาอนิเมชั่น มายคราฟ 3 มิติ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
อนุมัติหัวข้อ วค
2. 62143137 นายปฏิพล พิมพ์พงษ์ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ แอนิเมชัน 2 มิติ “เจ้า (ของ) หมาผู้อาภัพ”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
3. 58143625 นายศักดิ์สิทธิ์ กองแก้ว ผศ.สมรวี อร่ามกุล กราฟิกเคลื่อนไหวสองมิติสำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
อนุมัติสอบ 4-5 ปร
4. 62141060 นายธนกฤต คำลือเกียรติ์ อ.กฤษณา เขียวมั่ง มาตราตัวสะกดภาษาไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
5. 62141059 นายจิรโชติ สุขวรรณา ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ สื่อเเอนิเมชัน 2 มิติอินโฟกราฟิก เรื่องไขรหัสปัญหาความเลื่อมล้ำทางการศึกษาสังคมไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
6. 62141066 นายอัษฎา ดวงทิพย์ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ อินโฟกราฟฟิก เรื่อง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
7. 62141044 นายณัฐกิตติ์ ชุมภู ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
8. 62141053 นายสุวรรณวุฒิ หายโศรก ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ประเพณีสำคัญของภาคเหนือ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
9. 62141003 นางสาวชรินทร์ทิพย์ จีนหลี อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ การ์ตูนอนิเมชั่น2d เกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
10. 62141038 นางสาวอชิรญา อมรรัตน์ไพศาล อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น2d เกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
11. 62141050 นายวชิรณัฐ คำมา ผศ.ดร.อรนุช พันโท การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การคัดแยกขยะ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
12. 62141006 นางสาวปุณยวีร์ ทองคำ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
13. 62141012 นายกิตติธัช หลวงนา อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการพัฒนาทักษะด้านศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
14. 62141031 นางสาวณัฐริกา พรมเสน อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เรียนรู้โครงสร้างเซลล์พืช
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
15. 62141076 นายพีระพงษ์ ศรีเที่ยง ผศ.พรวนา รัตนชูโชค สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
16. 62141035 นางสาวพิชญาภา กาศวิราช อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ภัยร้ายจากโควิด 19
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
17. 62141058 นางสาวอนุสรา ฉลอม อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ออฟฟิศซินโดรม ภัยร้ายใกล้ตัว
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
18. 62141001 นางสาวเกวลิน ขันธะ อ.กฤษณา เขียวมั่ง แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ช้อปปิ้งออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
19. 62141049 นายยศกร ตีรณวิบูลย์ อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค แอนนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เงา อุปราคาและเทคโนโลยีอวกาศ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
20. 62141039 นางสาวอรรัมภา ปันอิ่น อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
21. 62141026 นายศุภกร ลาวะ อ.กฤษณา เขียวมั่ง แอนิเมชัน เรื่อง ชาวม้งตระกูล "แซ่ย่าง"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
22. 62141005 นางสาวปิยะธิดา แรงเขตการณ์ อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง เทคโนโลยีแห่งอนาคต
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
อนุมัติสอบ 1-3 คพ
23. 62141032 นางสาวบุตรธิดา ใจปิง อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การรับมือกับดินโคลนถล่ม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
24. 62141010 นางสาวสุปรียา เมืองมา อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2D เรื่อง ระบบสุริยะและจักรวาล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
25. 62141033 นางสาวปฏิมากร คำเรือง อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจรอย่างปลอดภัย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
26. 62141043 นายณัชพล ปัญญาแก้ว อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการปลูกผักแบบไฮโดโปนิกส์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
27. 62141009 นางสาวสุธิดา วงศ์ดำรงวิวัฒน์ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ขนมไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
28. 62141042 นายกิตติพงษ์ หน่อแก้ว อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง แนะนำหลักสูตรในภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
29. 62141030 นายเอกบดินทร์ มณียารัตน์ ผศ.ดร.อรนุช พันโท การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง IoT คืออะไร
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
30. 62141065 นายอนุพร วงษ์หนู อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อัลกอริทึม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
31. 60143440 นายธนายุต ไกลถิ่น อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ สื่อการสอน 2 มิติ เรื่อง หลักการพิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
32. 56223437 นางสาวสุภัสสร สธรรม ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง รู้จักกับอาชีพบาริสต้า
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร
33. 59223150 นายสายหลาว น้อยน้ำเขียว อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
34. 56243214 นายจักราวุฒิ งามตา ผศ.พรวนา รัตนชูโชค สมุนไพรช่วยได้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
35. 54141338 นายภูริศ จันดาหาร ผศ.สมรวี อร่ามกุล การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง “บุหรี่ ควันมรณะ”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
36. 56223114 นายธนัฐกรณ์ ซาวจำปา ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร
37. 54141432 นายณัฐวุฒิ อินทะชัย อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยจากมลพิษและการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
38. 59143462 นายณัฐนันท์ ริมแจ่ม อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ต้นไม้ฟอกอากาศ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
39. 54141340 นายวรรณศิลป์ มโนวงศ์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อันตรายของ "ชานมไข่มุก"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
40. 56223113 นายณัฐพงษ์ ศิริหิรัญกรณ์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 7 ขั้นตอนล้างมือป้องกันโควิด-19
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร
41. 58141321 นายนลธวัช วรรณวงศ์ อ.ประธาน คำจินะ สื่อดิจิตอลแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ ประกอบแผนการสอนที่ 16 และ 29
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
42. 58141308 นายรัฐการ แ้ก้วกาบคำ อ.ประธาน คำจินะ สื่อดิจิตอลแอนิเมชั่น 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ ประกอบแผนการสอนที่ 16 และ 29
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
43. 58141314 นายภาคภูมิ กาเหล็ก อ.ประธาน คำจินะ สื่อดิจิตอลแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ ประกอบแผนการสอนที่ 16 และ 29
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
44. 59141327 นายสกนธ์ ประพันธ์แก้ว อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 14 เรื่อง มาตราตัวสะกด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
45. 59141309 นางสาวจรรยา จันต๊ะอุตม์ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 14 เรื่อง มาตราตัวสะกด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
46. 59141333 นางสาวภัทรมน แซ่ย้าง อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 14 เรื่อง มาตราตัวสะกด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
47. 59141326 นางสาวพรรณธิดา สามปิมปา อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 20 และ 23
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
48. 59141324 นายณัฐวัฒน์ พันธ์สนิท อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 20 และ 23
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
49. 59141332 นายนรินทร์ นันทศิริ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 20 และ 23
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
50. 56223016 นายณัฐโชติ ยะอุตม์ อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ อยากจะเป็นเจ้าของกล้องถ่ายภาพ ต้องรู้อะไรก่อน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
51. 58143208 นายศุภชัย มลคลไพรพันธุ์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 18 และ 25
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
52. 58143437 นายจักรกฤษณ์ ไชยวรรณ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง การกลั่นแกล้ง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
53. 58143315 นายศศิพงษ์ กันทะเนตร อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 18 และ 25
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
54. 53171721 นายอัฏฐวัฒน์ กิตติวัจน์ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
55. 58143636 นางสาวพันไมล์ กิติศักดิ์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 14 และ 27
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร
56. 58143633 นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยเทพ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 14 และ 27
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร
57. 58143679 นางสาวพนิตนันท์ สุนันท์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 14 และ 27
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร
58. 58223136 นายพีรฉัตร พันธ์อุโมงค์ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง บ้านอัจฉริยะ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
59. 53171667 นายศุภชัย ลีลารัตนกุล อ.อำนาจ โกวรรณ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกมหัศจรรย์ของน้ำ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
หัวข้อหมดอายุ คพ
60. 58141313 นางสาวศิรินทิพย์ แก้วมะลิวงค์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 9 สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
61. 58141305 นางสาวอำไพ ใจมา อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “ผ้าซิ่นน้ำท่วม”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
62. 57121727 นางสาวพรทิพย์ ยอดบุญเลิศ อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง โรคซึมเศร้าน่ากลัวแต่เราป้องกันได้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
63. 59143484 นายชินวัฒน์ วิทูรย์ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง "เทคนิคอินโฟกราฟิก"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
64. 58143307 นายสงกรานต์ เขื่อนมณี อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 18 และ 25
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
65. 54141444 นายสมพร อินถา อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ การ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง วางแผนดีชีวิตมีสุข
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
66. 54323023 นายปฏิพัทธ์ บัญฑิตร์ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ การ์ตูนแอนิเมชันสามมิติ เรื่องโคมไฟล้านนา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
67. 55323241 นายอิศรา อุดตัน อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค การ์ตูนแอนนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ตูมตามเด็กขี้เกียจ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
68. 53171604 นายฉัตรชัย สุดใจ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องปัญหาโรคไข้เลือดออก
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
69. 54323106 นางสาวปรีดิ์กมล นึกอนันต์ อ.ทัศนันท์ จันทร นาฬิกาชีวิต
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
70. 53171704 นายชวัลวิทย์ นาแพร่ อ.ทัศนันท์ จันทร การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยคุกคามยุคใหม่ Cyber Bullying
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
71. 56121721 นายนัทธพงศ์ ยศแก้ว อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง Landmark อาเซียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
72. 56121727 นายวชิรพงษ์ ปาอ้าย อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ภัยร้ายจากสังคมออนไลน์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
73. 53171653 นายจิรอนันต์ ปินอินต๊ะ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง "ไวรัสอันตราย"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
74. 54323319 นายณัฐพล ยอดดี อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ แอนิเมชั่น2มิติ เรื่องอวกาศน่ารู้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
75. 54141322 นางสาวสไบทิพย์ วงค์อ่อน ผศ.เกษรา ปัญญา อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง การใช้ยาอย่างปลอดภัย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
76. 54141348 นายเจนวัฒน์ โพบาทะ ผศ.เกษรา ปัญญา อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
77. 58143416 นางสาวจุฑามาศ ไชยวงศ์ อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิิติ เรื่อง โรคซึมเศร้าภัยใกล้ตัว
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
78. 52171201 นายกวินท์ สงวนพงษ์ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง นาฏศัพท์น่ารู้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
79. 56143211 นายนันท์นิพัทธ์ สุธรรมยอง อ.ทัศนันท์ จันทร อินโฟกราฟิกแอนนิเมชั่น เรื่องการปลูกผักสลัดแบบพอเพียง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
80. 55143538 นายสุชาติ หยกวุฒิรัตน์ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องรู้ทันไวรัสซิก้า ภัยร้ายจากยุงลาย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร
81. 55143524 นายประพันธ์ หม่องแวง อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ การพัฒนาการ์ตูนอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ข้าวหอมของมะลิ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร
82. 53171684 นางสาวพัฒนาพรรณ อุปถัมภ์ ผศ.ดร.อรนุช พันโท การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เห็ดพิษภัยร้ายในช่วงฤดูฝน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
83. 53171746 นางสาวอรพรรณ ปันเดง อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ลูกเทวดา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
84. 57243540 นางสาวพิมพ์นารา หมายมั่น อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู อินฟอร์กราฟิก แอนิเมชัน เร่ื่อง การประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท ไทยพอยท์ออฟเซลล์ จำกัด.
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
85. 57243519 นายคฑาวุธ ท้าวใชย อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การพัฒนาระบบเว็บท่าและบล็อก พร้อมวิดีโอสำหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ กรณีศึกษา บริษัทไทยพอยท์ออฟเซลล์จำกัด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
86. 57243551 นางสาวพรทิพย์ คำจั่ง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
87. 56121762 นางสาวเทียนทิพย์ กาวี อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ระบบสุริยะ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
88. 56121717 นางสาวจุราเกศ ดวงอุต อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การทำงานของหัวใจและหลอดเลือด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
89. 56121707 นางสาวนิภาพร โพธา อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการรณรงค์ เรื่อง “เพชฌฆาตเงียบ ที่เรียกว่า ความดันโลหิตสูง”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
90. 56121757 นายวรวุธ เมธสกุลชัย อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “ภัยร้ายใกล้ตัวจากการนอนดึก”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
91. 56121730 นางสาวอรนิชา นามวงค์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่อผสมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง "ครีมผิวขาวใสกับอันตรายที่แอบแฝงอยู่"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
92. 56121729 นายอานนท์ นิวรัตน์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “การเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
93. 56121712 นางสาวกมลชนก พรมมี ผศ.ดร.เสรี ปานซาง การ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ เรื่อง อะไรที่เรียกว่าทางสายกลาง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
94. 56143207 นายณัฐพล ดอนเปล่ง อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ แอนิเมชัน 3 มิติเรื่อง วงจรชีวิตครั่ง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
95. 53173039 นางสาวภคมน ภาคสุวรรณ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง "ยางรัก"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
96. 57121739 นางสาวแคทรียา เชื้อเย็น อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ผลไม้หรรษา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
97. 57121711 นายศุภกิจ ศรีบุญเรือง อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง คุณค่าของเวลา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
98. 57121702 นางสาวศิริลักษณ์ ปาลี อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค การ์ตูนแอนิเมชัั่น 2 มิติ เรื่อง พันธุกรรมของหนู
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
99. 57121722 นางสาวจันทร์จิรา คำภีระ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
100. 53223127 นายภูวไนย ทองน้อย อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนในการโดยสารเครื่องบิน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
101. 57121708 นางสาววิมลมณี นามวงค์ อ.ดร.รสลิน เพตะกร การ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ เรื่อง “ช่างตีมีด วิถีชีวิตแห่งภูมิปัญญา”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
102. 51171754 นายวรเชษฐ์ เข็มวิชัย อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ลีลาไก่ชนสายพันธุ์พม่า
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
103. 51171730 นายจีรพันธ์ อริยา อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2D เรื่อง 10 สาเหตุที่ก่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
104. 56143105 นางสาวธัญญารัตน์ ผัดก๋อง อ.ทัศนันท์ จันทร อินโฟกราฟิกแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
105. 55323332 นายวุฒิไกร อุสุยะ อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โครงการ “ แก้มลิง ” ทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
106. 53223779 นายณัฐวิทย์ ชัยพรหมมา อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ การ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง กว่าจะเป็นอักษรไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
107. 56143108 นางสาววราภรณ์ ตาแก้ว อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การ์ตูนแอนนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง การวัดคุณภาพของน้ำ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
108. 56143129 นางสาววณิชญา นิลคำ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
109. 56143104 นางสาวธนาภรณ์ จินะการ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ เรื่อง การส่งเสริมด้านโภชนาการ ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
110. 56143203 นางสาวศิริรัตน์ กงแก้ว อ.ทัศนันท์ จันทร อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง พลังงานทดแทน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
111. 54323304 นางสาวนันทวรรณ ฟองจันทร์ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง "5 เคล็ดลับ ข้อมูลปลอดภัยบนเฟสบุ๊ค"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
112. 54323223 นายธนวัฒน์ ปัดทุม อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง เจ้าขาวสุนัขผู้ถูกทอดทิ้ง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
113. 54323312 นายกิตติพงศ์ อุดมสม อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โลกของผีเสื้อ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
114. 54323123 นายประเสริฐ ไชยวงศ์ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องการเรียนรู้เศษส่วนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
115. 53171632 นางสาวพิมพ์พิศา จันทรคราส อ.พงศธร ฟองตา การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตอน ใบข้าวผู้มีจิตใจเข้มแข็ง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
116. 52223144 นางสาวศิริรัตน์ โลราช อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง คำสอนของพ่อ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
117. 52123855 นายอัฐวรรธ วงศ์ลือ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การ์ตูนแอนนิเมชันสามมิติ เรื่อง เต่ากับลิง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
118. 54141426 นายกฤติเดช ไพศาล อ.ทัศนันท์ จันทร สารคดีแอนิเมชันสองมิติในรูปแบบของโมชันอินโฟกราฟิก เรื่อง "อีโบลา โรคไร้พรมแดน"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
119. 54323220 นายณัฐวัฒน์ ไชยวรรณ์ อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เอ็ด ตะลุยโลกคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
120. 52171223 นายสัจจา บุญมา อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
121. 56121725 นางสาวพิชญา ตันวิรัช ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ธรรมชาติของแสง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
122. 56121747 นางสาวสุกัญญา แสงทอง ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ อินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
123. 56121760 นายเทวกร โกรินทร์ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ สื่อโมชันกราฟิกแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการรณรงค์ เรื่อง หมวกกันน็อคแหละดี สวมขณะขับขี่ชีวิตปลอดภัย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
124. 56121739 นางสาวดรุณี มะลิวัลย์ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เคล็ดไม่ลับฉบับดวงตาใสปิ๊ง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
125. 56121748 นางสาวสุรีมาศ คำฟู ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เด็กชายอ้วนท้วนกับของทอดน่ารู้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
126. 56121724 นายพนธิตร เมืองชื่น ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง “โลกไม่เคยอยู่นิ่ง”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
127. 56121733 นางสาวกัณฐิกา กองคำ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง "ผักผลไม้ 5 สี กับ วิตามิน 11 ชนิด"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
128. 56121734 นางสาวจิรพร ศรีกันชัย ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง เด็กชายเบาหวิวกับโรคเบาหวาน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
129. 56121705 นางสาววรรณิศา แก้วไหลมา ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง "ขนมหวานกับฟันสวย"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
130. 56121749 นายกนก แสนใจ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ สื่อโมชันกราฟิกแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง รู้ทันภัยโซเชียลเน็ตเวิร์ค
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
131. 56121706 นางสาวธันยาภรณ์ วงศ์สัมพันธ์ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
132. 56121737 นางสาวฐิติภัทร จักร์คำ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง กล้วยกับวิถีชีวิตไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
133. 54323119 นายธวัชชัย บุญสุภา ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องนักขลุ่ยกับนครเงียบเชียบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
134. 53123910 นายณฐนน นุชจำนงค์ อ.พงศธร ฟองตา การ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
135. 56323001 นางสาวกัญญา สมอ๊อด ผศ.เกษรา ปัญญา โครงการพระราชดำริฝนหลวงเพื่อปวงประชา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
136. 55143331 นายธนัชพงษ์ แก้วคำมา อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ แอนนิเมชัน 3มิติ เรื่อง แค่เงยหน้ามามองโลก
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
137. 56121728 นายศุภณัฐ มะโนเรือง ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 5 พระอารามหลวงในเขตเมืองเชียงใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
138. 54323354 นายณัฐพงศ์ ญาณะเจริญ ผศ.ดร.อรนุช พันโท การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง หลักการใช้ เพสเซ้น ซิมเปิ้ล เท้น, เพสเซ้น โฟรเกรซซีฟ เท้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
139. 56143209 นางสาวหัตถกานต์ พงษ์ปวง อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ตอน โภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 3
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
140. 55153149 นางสาวพัชรียา ทาหนัก อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประโยคภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
141. 55153250 นายวุฒินันท์ ตุ้ยหล้า อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง อันตรายจากกล่องโฟม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
142. 55143302 นางสาวเกษศิรินทร์ ขัดสาร อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล สื่อผสมเพื่อการเรียนรู้ ท่องอาณาจักรอาเซียน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
143. 55323225 นายนิชคุณ ไชยวุฒิ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น2มิติเรื่องหลักการเขียนโปรแกรมตอนการเขียนผังงาน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
144. 57143543 นายศิริพงษ์ หมูศรี อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประวัติศาสตร์ล้านนายุคราชวงศ์มังราย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
145. 56153008 นายณฐพงศ์ ใจมัง อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อันตรายจากไวรัสคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
146. 55143216 นายชานนทร์ พลอยแก้วเงิน อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล การ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง 3 เสาหลักแห่งประชาคมอาเซียน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
147. 55143412 นางสาวพรรษพร เนตรศักดิ์เกษม อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การใช้พืชสมุนไพรประเภทยืนต้น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
148. 54141320 นางสาววัลลภา ชัยวร อ.ทัศนันท์ จันทร การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง เที่ยวอย่างอนุรักษ์พิทักษ์ท้องทะเล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
149. 55143418 นายจักรพงษ์ เตจ๊ะ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลบ เพื่อลดปัญหาการเผา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
150. 52123856 นายบัญชา พรมเศษ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การศึกษาวิธีสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่นสื่อผสมสามมิติ เรื่อง นกกระยางกับปู พกชาดก ว่าด้วยผู้ฉลาดแกมโกง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
151. 52171244 นางสาวรัตน์กุล ต้นสี ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยมืดจากอินเทอร์เน็ต
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
152. 55143215 นายชัยวัฒน์ อินต๊ะนำ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
153. 55223213 นายกฤตกร พรหมนิล อ.ทัศนันท์ จันทร แอนิเมชั่น 3 มิติ เพื่อรณรงค์ เมาไม่ขับ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
154. 54323114 นายโชติพงศ์ กิตติสุนทโรภาศ อ.ประธาน คำจินะ แอนิเมชั่นส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เรื่อง ตารางเก้าช่อง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
155. 54141347 นายอภิวัฒน์ เร่งเร็ว อ.ทัศนันท์ จันทร อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง โภชนาการและการออกกำลังกาย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
156. 54141424 นางสาวสุวาทิณี ทองคำฟู อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล การ์ตูนแอนิเมชั่น สองมิติ เรื่อง หลอดยาสีฟันเปลี่ยนชีวิต
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
157. 54141311 นางสาวเบญจางค์ ใจคำ อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติเกี่ยวกับคุณธรรมด้านความขยัน เรื่อง ลูกโป่งสวรรค์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
158. 54141441 นายวุฒิพงษ์ วงค์ษา อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ภัยพิบัติไฟป่า
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
159. 54141344 นายสมชาย เล็กเรืองฤทธิ์ อ.ทัศนันท์ จันทร เครื่องดื่มมรณะ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
160. 54141317 นางสาวเมลาณี บังคมเนตร ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาสื่อผสมนำเสนอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
161. 54323231 นายประธาน ช่อเรืองศักดิ์ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การ์ตูนแอนนิเมชั่นและสื่อประสมเรื่อง ชุมชนจัดการตนเองกับสุขบัญญัติ 10 ประการ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
162. 54141427 นายคงเดช คง อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ตามรอยพระแก้วมรกต
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
163. 54141308 นางสาวกรวรรณ กิตติ์ปวร ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง นมแม่ดีที่สุด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
164. 55143217 นายณัฐชนน โวลิลำ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ การ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
165. 55323313 นายจารุวิทย์ ชาวคำเขต อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การออกแบบและพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น2มิติเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง น้ำป่าของฉัน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
166. 55323232 นายวีรศักดิ์ เชื้อไทย อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง โทษของการเมาแล้วขับ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
167. 54141324 นางสาวสุภารัตน์ ธรรมลังกา ผศ.ดร.เสรี ปานซาง การ์ตูนแอนิเมชั่น นิทานพื้นบ้าน ตำนานดาวลูกไก่ 2 มิติ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
168. 54141316 นางสาวมยุรี จันทเลิศ ผศ.ดร.เสรี ปานซาง การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การเรียนรู้ความหมายของเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
169. 54141307 นางสาวทองนพคุณ พานทอง ผศ.ดร.เสรี ปานซาง อินโฟกราฟิกแอนิเมชั่น เรื่อง การปั่นจักรยาน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
170. 54141402 นางสาวเกศินี ทับเอี่ยม อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้จักของเสียในร่างกาย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
171. 54141310 นางสาวนุชนาท โตบำรุง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง RSI ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
172. 54141319 นางสาววริศรา ชมภูแก้ว ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง "เด็กรุ่นใหม่ ฉลาดใช้ไอที ตอนเครือข่ายสังคมออนไลน์"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
173. 54141416 นางสาวเมธาวี วิยะ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ก้าวแรกสู่การออม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
174. 54141407 นางสาวนฤมล มะราช ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ การ์ตูนแอนนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ ตอน ความฝันของน้องพีช
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
175. 54141335 นายนนทชัย พลหาญ อ.ทัศนันท์ จันทร การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง มะพร้าว พืชประโยชน์รอบด้าน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
176. 54141350 นายวิทยา อุปรีย์ อ.ทัศนันท์ จันทร การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง มารู้จักว่าวจุฬากันเถอะ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
177. 53173061 นายณัฐวุฒิ อวดผล อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไงให้ปลอดภัย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร
178. 54141417 นางสาวรัฐญา อิ่มจันทร์ อ.ทัศนันท์ จันทร อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง " อ้วนจ๋า...ข้าลาก่อน"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
179. 54141440 นายวาริน นิ่มนวน อ.ทัศนันท์ จันทร การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สร้างเสริมความรู้ เรื่องเด็กน้อยหัดถ่ายภาพ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
180. 54141411 นางสาวปนิดา อุ่งสวัสดิ์ ผศ.ดร.เสรี ปานซาง การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความขยันหมั่นเพียรของเจ้าชาย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
181. 54141405 นางสาวฐิติรัตน์ หลองทุ่ง อ.ทัศนันท์ จันทร แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความลับของน้ำตาล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
182. 54141345 นายสหภาพ กิตติพูนพงศ์ อ.ทัศนันท์ จันทร การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
183. 54141325 นางสาวอภิวรรณ อ่อนน้อม อ.ทัศนันท์ จันทร สารคดีแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง "มหัศจรรย์วัฏจักรการกำเนิดน้ำและการอนุรักษ์น้ำ"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
184. 54141403 นางสาวณราวดี เครือวัง ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ พระอรหันต์อยู่ที่ไหน?
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
185. 51123827 นายต่อลาภ ศรีตาบุตร อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ แอนิเมชั่น 2มิติ เรื่อง การสกัด รีเอเจนต์ จากธรรมชาติ""
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
186. 54323240 นายวราพงศ์ ประดน อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค เจ้าหญิงผู้เสียสละ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
187. 54123551 นางสาวฐิติยา ชัยเวียง อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ การ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ เรื่อง เมาไม่ขับ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
188. 49121619 นางสาวมนตรา สุวรรณเลิศ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
189. 54141339 นายวรเชษฐ์ แซ่ย่าง อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง รางวัลของความสามัคคี
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
190. 49121627 นางสาวอนาวิล บุญรักษา อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล สื่อแอนิเมชั่น เรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
191. 53171657 นายทนงศักดิ์ แววจันทรา ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง การเดินทางของมะะเขือเทศน่ารู้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
192. 53171664 นายภคินทร์ วงค์ใหญ่ อ.อำนาจ โกวรรณ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกมหัศจรรย์ของน้ำ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
193. 53171725 นางสาวจีรนันต์ ฝั้นเอก ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การ์ตูนแอนิเมชั่น2มิติ เรื่องเทคนิคการตัดเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
194. 53171645 นางสาวสุภาวดี รสเข้ม ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องสารคดีภูมิปัญญาผ้าหม้อห้อม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
195. 54141406 นางสาวณัฐธิดา ศรีทอง ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี แอนิเมชัน 2 มิติ "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกลือ"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
196. 54141420 นางสาววิภาวรรณ สมเทศ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน เรื่อง "ไข่เจียวตะลุยอาเซียน"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
197. 54141330 นายฐิติพงษ์ บุญเกิด ผศ.ดร.เสรี ปานซาง อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง "รู้ทันไฟป่า "
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
198. 54141445 นายสิทธิชัย ดวงแสง ผศ.ดร.เสรี ปานซาง การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เรื่อง "เนเจอร์ เรนเจอร์ ขบวนการภูติจิ๋วพิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
199. 54323349 นายอธิรักษ์ วิจิตรวรรณ อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง แบบอย่างจากพ่ออย่างพอเพียง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
200. 54323341 นายวันชนะ วงศ์ดาว อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค การสร้างนิทานอนิเมชัน 2มิติ เรื่อง เจ้าลิงยอดกตัญญู
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
201. 55143121 นายณัฐชัย กุลวงศ์ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
หัวข้อหมดอายุ วค
202. 53171603 นายจิรวัฒน์ กิจสว่าง อ.กฤษณา เขียวมั่ง การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ป่อง กับไบโอดีเซล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
203. 52171249 นางสาวสุชิรา โพธิ์ศรีทัต อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง การเรียนรู้ธรรมชาติของดวงดาวและอวกาศ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
204. 55143233 นายศราวุฒิ จินดา อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ การ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในครัวเรือน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
205. 55143228 นายภาณุพงศ์ อุดไชย อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ยาเสพติด ตามบทเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
206. 53223145 นางสาวศุภลักษณ์ แสงคำจันทร์ อ.คชพันธ์ บุญคง การ์ตูนแอนิเมชั่น2มิติเรื่องดวงดาวและอวกาศของนายฮับเบิ้ล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
207. 53171658 นายธงไชย สีดาแดง ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
208. 53171640 นางสาววิลาวัลย์ เกษม อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ แอนิเมชั่น อินโฟรกราฟฟิค เรื่องพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
209. 52123917 นายภาคินัย ระวังสำโรง อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ การ์ตูนแอนนิเมชั่น2 มิติ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
210. 52123928 นายสุธิกานต์ จายนวล อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น สามมิติ โรคสายตาจากคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
211. 53171621 นายอรรถกานต์ สมณีวรรณ อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ สงครามโลกครั้งที่2
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
212. 53171654 นายชนะศักดิ์ เครือวัน ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง กาหลีกเลี่ยงผลกระทบจากฝุ่นละอองในอากาศ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
213. 53171666 นายวีระพันธ์ สุริวงษ์ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ผลกระทบจากปัญหามลพิษหมอกควันในภาคเหนือ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
214. 53171698 นายเชาวลิต เรืองแดง ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง เปิดโลกปิโตรเลียม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
215. 53171723 นางสาวกรวิกา การินทร์ อ.ทัศนันท์ จันทร การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง อันตรายจาก Social Network
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
216. 53171693 นางสาวสุดาพร อินกัน ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เด็กน้อยกับต้นแอปเปิล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
217. 53171742 นางสาวสิริทิพย์ สมมะณี ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เด็กดีมีมารยาทงาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
218. 53171718 นายสัตยา เกษตรการ อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง มัมมี่ขี้สงสัย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
219. 53191504 นางสาววรางศ์สิริ ศรีชมภู อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีวินัย "เรื่อง น้ำใส ไม่มีวินัย"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
220. 53171659 นายธนาคาร บ่อคำ อ.กฤษณา เขียวมั่ง การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ "เรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
221. 53171630 นางสาวธัญมนวรรณ ใจจันทร์ อ.อำนาจ โกวรรณ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ "เรื่อง อาชีพน่ารู้กับหนูพู่กัน "
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
222. 53171626 นางสาวจุฑาทิพย์ แสนสี อ.อำนาจ โกวรรณ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ "เรื่อง สมองของเรา"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
223. 53171635 นางสาวเพ็ญพักตร์ สังข์คำ อ.อำนาจ โกวรรณ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องคุณค่าของเงิน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
224. 53171711 นายปฏิพล หาญยุทธ อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ การรณรงค์พฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อค
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
225. 53171606 นายณัฐพงศ์ สีโอะ อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ การ์ตูนแอนิเมชั่น รณรงค์เลิกใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
226. 53171686 นางสาวรัชนี คิดธรรม อ.ทัศนันท์ จันทร การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง หนูนิดกับเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
227. 53171690 นางสาวศิริธร จรบูรณ์ อ.ทัศนันท์ จันทร การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ถ้วยเก่ากับความกตัญญู
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
228. 53171733 นางสาวปัทมา แสนชัย อ.ทัศนันท์ จันทร การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ตะลุยดินแดนโฟโต้ชอป
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
229. 53171634 นางสาวพรวนัช มณีวัฒนพร ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง 7 การละเล่นพื้นบ้านของไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
230. 53171707 นายทวีศักดิ์ จิณะเสน อ.ทัศนันท์ จันทร การ์ตูนเเอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้ทันมลพิษ...พิชิตหมอกควัน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
231. 54141323 นางสาวสุพิชญา มาเมือง ผศ.สมรวี อร่ามกุล การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องเจ็บเพียงนิด ช่วยชีวิตผู้อื่น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
232. 53171615 นายภูวดล สมตัว อ.ทัศนันท์ จันทร การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ปั่นสามล้อผ่อเมืองแป้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
233. 53123942 นางสาววนิดา ประติกา ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบเช่าหนังสือการ์ตูนร้านซันเดย์บุ๊ค
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
234. 54141321 นางสาววิราวรรณ บุญทาวงศ์ อ.พงศธร ฟองตา การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ เรื่องตุ๊กติ๊กเป็นไข้หวัด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
235. 52171202 นายเกรียงไกร อุสวา ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา เรื่อง ลูกแก้วเด็กดี
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
236. 53323176 นายชัยยา หมื่นศรีวงศ์ อ.กฤษณา เขียวมั่ง การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง สำนวนไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
237. 54141312 นางสาวนันท์นภัส มะโนคำ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ เดินตามรอยพ่อ...ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
238. 54141305 นางสาวฐิติมา จิ๋วทา อ.คชพันธ์ บุญคง การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ออกซิเจนจอมวุ่นวาย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
239. 54141304 นางสาวชิดชนก ผาลาภ อ.คชพันธ์ บุญคง การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ผืนแผ่นดินนักเดินทาง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
240. 54141419 นางสาววัชโรบล วุฒิ อ.คชพันธ์ บุญคง การ์ตูนแอนิเมชัน2มิติ เรื่อง การนำศีล5ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
241. 54141337 นายพัลลภ แก้ววงค์ธิ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ตะลุยยุคคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
242. 54141329 นายจิรายุทธ ลาห้วยฮ้อ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง มหัศจรรย์ของเทคโนโลยี ยุค 3G และ 4G กับด็อกเตอร์สตีฟ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
243. 54141318 นางสาวลลิตา สมเย็น ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์คอมพิวเตอร์ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
244. 54323309 นางสาวสุกานต์ตา หมื่นแก้ว อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตอน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
245. 54323306 นางสาวภัทรศยา พัฒนเสรีสกุล อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตอน มีศิลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
246. 53191501 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยยม อ.ทัศนันท์ จันทร การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับเด็กประถมศึกษา เรื่อง...หนูบัวผู้รู้คุณและลุงแดงผู้ซื่อสัตย์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
247. 51183101 นางสาวกฤษณา กรุงศรี อ.พงศธร ฟองตา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน บ้านแม่หล่ายกาซ้อง ตำบลแม่หล่าย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
หัวข้อหมดอายุ ทส
248. 54323010 นางสาวสิริพร ทะลาบุญ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน การพัฒนาการ์ตูนแอนิแมชั่น 2 มิติแนะนำอักษรล้านนา เรื่อง พื้นบ้านล้านนา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
249. 54123714 นางสาวรุ่งทิวา รูปงาม อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ การ์ตูนแอนนิเมชันสองมิติ เรื่อง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEC
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
250. 51171755 นายเพิ่มพล สายปัญญา อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2D เรื่องสุดสาครกับม้านิลมังกร
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
251. 53323155 นางสาวกนกวรรณ ปันทะนันท์ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง หมู่บ้านพอเพียง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
252. 53323101 นายกิตติชนม์ สวิง อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ภัยร้ายของบุหรี่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
253. 52173112 นายทวีทรัพย์ บัวผัด อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการแนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร
254. 53171695 นางสาวเสาวลักษณ์ ยะมงคล อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ตะลุยป่าสมุนไพร
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
255. 54141413 นางสาวพัชรี กิติวงศ์ อ.กฤษณา เขียวมั่ง แอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง แรง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
256. 54141334 นายทณัฐ วรรณภิระ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การ์ตูนแอนิเมชันสื่อผสมสองมิติสำหรับเด็ก เรื่อง คำสัญญาของกระต่ายน้อย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
257. 53123852 นางสาววัชพร ดวงดี อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ วีดีโอการนำเสนอ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอนนิเมชันสองมิติ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค
258. 54141415 นางสาวภัทรวรรณ วงศ์อารินทร์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการช่วยเหลือ เรื่องเงือกน้อยผจญภัยใต้ท้องทะเล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
259. 52323239 นายพงษ์พิษณุ กุคง อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3D เรื่อง ชีวิตนอกกรอบ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
260. 53171628 นางสาวชิดชนก จันทร์จรัส ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง 10 วิธีลดภาวะโลกร้อน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
261. 53171743 นางสาวสุธาสินี สมวัน อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ขยะมีคุณค่า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
262. 53171644 นางสาวสุนีย์ภรณ์ สะอาดถิ่น อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง มหัศจรรย์จากธรรมชาติ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
263. 53171744 นางสาวสุพัตรา จี้ตะนัน ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาการ์ตูนแนิเมชั่น2มิติเรื่องมหัศจรรย์ร่างกายเราชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
264. 53171633 นางสาวประกายดาว ผลจำเริญ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี พัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เรื่อง สองพี่น้องออมเงิน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
265. 53171647 นางสาวอังคณา ยากรณ์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง คำสอนของพ่อ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
266. 53171609 นายธนรักษ์ คำมาลา ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง แม่พระของปอแก้ว
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
267. 53171745 นางสาวเสาวลักษณ์ สุกาละ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การ์ตูนแอนนิเมชั่น2มิติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเรื่องช้างน้อยนักสะสม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
268. 53171618 นายสมชาย แสงอ่อน ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั้น 2 มิติ เรื่อง เทพผู้พิทักษ์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
269. 53323158 นางสาวนภัสนันท์ นำแม่อู อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่อง คุณธรรม 6 ประการ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
270. 53323152 นายเอกชัย พูลสวัสดิ์ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง เครื่องหมายจราจรเบื้องต้น ที่ควรรู้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส
271. 53171668 นายสมเพชร กมุทผดุง ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องลูกแม่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
272. 53171720 นายอนุสรณ์ ทรัพย์เมฆากุล ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องนกกากับนกยูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ
273. 53171655 นายณัฐดนัย ทองข่าย อ.กฤษณา เขียวมั่ง แอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง อาเซียนของหนู
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ