หมวดหัวข้อแอพพลิเคชันบนมือถือ

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ที่ปรึกษา เรื่อง สถานะ หลักสูตร
1. 62143103 นายเกริกพล คีรีวุฒิพงษ์ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย แอปพลิเคชันระบุตำแหน่งของผู้ประสบปัญหาทางรถ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
2. 62143115 นางสาวผกาสินี เปียงเถิน ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย แอปพลิเคชันระบุตำแหน่งของผู้ประสบปัญหาทางรถ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
3. 62143122 นายณัฐพล ตันติพัฒนา อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการสั่งอาหารเเละการจัดการอาหารในครัวสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวต๋าหลิ่ง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
4. 62143109 นายภัทรพงศ์ อินต๊ะ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอปพลิเคชันอวัยวะหรรษาในโลกเสมือน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
5. 62143101 นางสาวภาณุมาศ ใจยศเส้า อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอปพลิเคชันท่องอาณาจักรระบบสุริยะด้วย AR เสมือนจริง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
6. 62143131 นางสาวณัชนก ถาเกี๋ยง อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน เช็กหวาน แอปพลิเคชันเพื่อการควบคุมและดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
7. 58143642 นายเจนณรงค์ เขียวกันทา อ.ดร.รสลิน เพตะกร โมบายแอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอลี้ บนระบบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 ปร
8. 62143117 นางสาววธูสิริ ทองคำมั่น อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน เช็กหวาน แอปพลิเคชันเพื่อการควบคุมและดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
9. 62143130 นางสาวชญาณิศา คำมูลใจ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน เช็กหวาน แอปพลิเคชันเพื่อการควบคุมและดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
10. 62143114 นางสาวนิรัชพร ศักดิ์สอ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอปพลิเคชันอวัยวะหรรษาในโลกเสมือน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
11. 62143135 นายจตุพิชญ์ รวมสุข อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอปพลิเคชันอวัยวะหรรษาในโลกเสมือน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
12. 60143442 นายธเนศ บัวลอย อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล แอพพลิเคชันแจ้งเตือนข่าวสารชุมชนวัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
13. 60143208 นายกิตติศักดิ์ จันทร์เพ็ญ อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันการขายน้ำดื่มของโรงน้ำดื่มอินทนนท์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 4-5 วค
14. 61143242 นายภราดร ชุ่มใจ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี แอปพลิเคชั่นแนะนำโรงพยาบาลสัตว์ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 4-5 วค
15. 62143116 นางสาวพัชรินทร์ ขัดเรือน อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอปพลิเคชันท่องอาณาจักรระบบสุริยะด้วย AR เสมือนจริง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
16. 62143121 นายชัยธัช มาลัย อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอปพลิเคชันท่องอาณาจักรระบบสุริยะด้วย AR เสมือนจริง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค
17. 58143665 นางสาวเบญจมาศ อุดทาเศษ ผศ.เกษรา ปัญญา แอพพลิชันทดสอบความรู้ก่อนสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 4-5 ปร
18. 58143670 นายอภิวัฒน์ เที่ยงจันตา ผศ.เกษรา ปัญญา แอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 4-5 ปร
19. 58143614 นายพิพัฒน์ คาถา ผศ.สมรวี อร่ามกุล แอปพลิเคชันตลาดนัดและถนนคนเดินในเชียงใหม่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 ปร
20. 58143666 นางสาวมณีรัตน์ วีรศรีมงคลชัย ผศ.สมรวี อร่ามกุล เว็บแอปพลิเคชัน การบันทึกข้อมูลสุขภาพของแมว
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 4-5 ปร
21. 61123805 นายพีรศักดิ์ วังพฤกษ์ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพแมวบนโทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
22. 61143209 นายธีรวัฒน์ นันทะเสน อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเห็ดโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
23. 61143265 นายสายฟ้า กาศวิเศษ อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเห็ดโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
24. 61143020 นายศุภกิจ ใจคำ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล แอปพลิเคชันฝึกคิดเลขสุ่มคำตอบสองหลัก
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ปร
25. 61143007 นายนทีธร ลาภา ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล แอพพิเคชั่นสำหรับประเมินภาวะซึมเศร้า
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ปร
26. 61143012 นายสหัสวรรษ ธงศรี ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล แอพพลิเคชั่นจองคิวสำหรับร้านเสริมสวยก้อย บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ปร
27. 61143222 นายบัณฑิต บุญคำจอน อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล การพัฒนาแอปพลิเคชัน ไดอารี อสม. สำหรับบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยต์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
28. 61143202 นางสาววัชมล โสดา อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ แอปพลิเคชันสะสมเเต้มออนไลน์ ร้าน 82 Cafe(แม่เมาะ)
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
29. 61143230 นายพชรกฤต คำแสน อ.ดร.รสลิน เพตะกร การพัฒนาแอปพลิเคชันปรึกษาเภสัชกรและบริการข้อมูลด้านยาเบื้องต้น
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
30. 61143231 นายอดิศร ปละอุด อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล แอพพลิเคชั่นเลขาส่วนตัวเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
31. 61143245 นายวิษณุ ดวงแสง อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล แอพพลิเคชั่นเลขาส่วนตัวเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
32. 61143210 นายเศรษฐวัฒน์ สุดธนู อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล แอพพลิเคชั่นเลขาส่วนตัวเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
33. 59223202 นายธนายุทธ ขันทะนา อ.ประธาน คำจินะ แอปพลิเคชันแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในอำเถอเชียงดาว
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ทส
34. 60143227 นายพงศ์พันธ์ เดชวงศ์ญา อ.ดร.รสลิน เพตะกร โมบายแอปพลิเคชันท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
35. 60143233 นายวิศวินท์ ตันวิวัฒน์ อ.ดร.รสลิน เพตะกร การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันฟิตเนสฮาเดส ยิม ซีเอ็นเอ็กซ์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค
36. 61143211 นายอดิศร นำเปี้ย อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน การพัฒนาแอปพลิเคชันหนังสือพูดได้เพื่อคนพิการทางสายตา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
37. 61143217 นายเจษฎา มาทัง อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน การพัฒนาแอปพลิเคชันหนังสือพูดได้เพื่อคนพิการทางสายตา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
38. 61143205 นายกฤษณะ ระกา อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน การพัฒนาแอปพลิเคชันหนังสือพูดได้เพื่อคนพิการทางสายตา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
39. 61143214 นางสาวปิยเรศ แก้วอุ๊ด อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ส่องเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศ์หรรษาด้วย AR เสมือนจริง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
40. 61143215 นางสาวอุบลวรรณ แก้วเต๋จ๊ะ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ส่องเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์หรรษาด้วย AR เสมือนจริง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
41. 60143236 นายสรายุทธ แสนจินดา อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องการเรียนรู้ดวงดาวจักรราศี
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
42. 60143203 นางสาวจิราลักษณ์ ยะคำป้อ อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องการเรียนรู้ดวงดาวจักรราศี
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
43. 60143411 นางสาวรสิตา มะโนรส ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย แอปพลิเคชันการเก็บบันทึกข้อมูลน้ำปัสสาวะของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
44. 60143441 นายธนาวุฒิ อินตานิ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อแนะนำร้านขายสัตว์เลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
45. 60143454 นายวันเฉลิม หอมหวล อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ทส
46. 60143448 นายพัฒนพล คำเพ็ง อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ แอปพลิเคชันโหวตคะเเนนเสียงรางวัลป๊อปปูล่าโหวตกิจกรรมการประกวดดาวเเละเดือนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
47. 56223440 นายธีรศักดิ์ รักจักรี ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 ด้วยเทคโนโลยี AR
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
48. 57143627 นางสาวรัตนาภรณ์ ปิ่นแก้ว ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 ด้วยเทคโนโลยี AR
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
49. 58143608 นายณัฐพงษ์ พรมมาเเบน ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้การคัดแยกขยะ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
50. 56143239 นายชาญวิทย์ วงศ์ปรีชาธรรม อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาช่างในเขตตัวเมืองเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
51. 57143306 นายสุกฤต ทนันชัย ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย แอปพลิเคชั่นบริหารจัดการธุรกิจสปา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค
52. 56153043 นายวัชรพงศ์ เนตรคำยวง ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบโปรแกรมสั่งรายการอาหาร
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ทส
53. 59143404 นายวุธวัต อุปนันต์ อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม9แหล่งในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ทส
54. 58143419 นายยสินทร อินราช อ.ทัศนันท์ จันทร แอปพลิเคชันจัดการข้อมูลการเพาะปลูกกาแฟ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและพ่อค้าคนกลาง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
55. 58143417 นายนฤพงษ์ ซาวพา อ.ทัศนันท์ จันทร แอปพลิเคชันจัดการข้อมูลการเพาะปลูกกาแฟ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและพ่อค้าคนกลาง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
56. 60143224 นายนันทวิทย์ จันทรังษี อ.ดร.รสลิน เพตะกร โมบายแอปพลิเคชันแบกเป้เช็คอินดอยเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
57. 59143266 นางสาวณัฐวรา ดวงสุวรรณ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ แอปพลิเคชันการซื้อขายสินค้าผ้าทอกะเหรี่ยงของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
58. 60143239 นายอัครฌาน เมืองชุม อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันความจริงเสมือนเกี่ยวกับการปั้นดิน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค
59. 60143207 นายกฤตภาส กุณธิ อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันความจริงเสมือน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค
60. 60143436 นายทรงยศ ฉิมกูล อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล ระบบจัดเก็บค่าน้ำหมู่บ้านแอ่นจัดสรรหหมู่ที่3 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ทส
61. 59143214 นางสาวสุธิณี ใจตา ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ เว็บแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชาเมี่ยงในเขตตำบลป่าแป๋
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
62. 60143204 นางสาวธีรวรรณ แก้วคำ อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริม เรื่องการแปลงสารหรรษา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
63. 60143219 นายพัชรพล ปิงยศ อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริม เรื่องการแปลงสารหรรษา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
64. 60143222 นายนทีกานต์ จองแอ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาแอปพลิเคชันนำเสนอพันธุ์พืชด้วยโมเดลเสมือนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
65. 60143215 นายชัชนนท์ ช่วยจันทร์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาแอปพลิเคชันนำเสนอพันธุ์พืชด้วยโมเดลเสมือนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
66. 58143639 นายวสันต์ ปาลี อ.ดร.รสลิน เพตะกร โมบายแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
67. 59143671 นางสาวรุ่งศิรินภา ผู้มีบารมี ผศ.สมรวี อร่ามกุล โมบายแอปพลิเคชันและแชทบอท จองห้องคาราโอเกะและสั่งอาหารของร้านอาหาร สวนอาหารเดอะการ์เด้นท์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
68. 59143615 นางสาววัชญา แสงคำดี ผศ.สมรวี อร่ามกุล โมบายแอปพลิเคชันและแชทบอท ระบบการจองห้องคาราโอเกะของร้านอาหาร สวนอาหารเดอะการ์เด้นท์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
69. 60143455 นายวิชชา อินต๊ะหล่อ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล เกมพื้นฐานคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
70. 58143520 นายอัครศาสตร์ มั่นขัน ผศ.สมรวี อร่ามกุล ์การพัฒนาแอพพลิเคชั่นอัพเดทสถานะการบริการซ่อมรถยนต์บนระบบปฏิบัติแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
71. 60143452 นายภานุวัฒน์ ฟองเมฆ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
72. 60143435 นายณัฐวุฒิ แย้มมาค อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของประเทศไทย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
73. 60143415 นายปริญญา ปิ่นทอง อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ แอปพลิเคชันแนะนำการเลือกซื้อสุนัขพันธุ์เล็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
74. 59143642 นางสาวเณศรา เรือนปาน อ.ดร.รสลิน เพตะกร ศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวันสำหรับระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
75. 60143234 นายสถิตย์ วรรณมงคล อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
76. 60143217 นายชัชวาล ผ่องใสย์ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
77. 60143242 นางสาวนิศารัตน์ โพธิ์ศรีนาค อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันความจริงเสริมสำหรับการเรียนรู้เรื่องสัตว์สงวนในประเทศไทย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
78. 60143246 นางสาวอัจฉรา มณีโชติ อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันความจริงเสริมสำหรับการเรียนรู้เรื่องสัตว์สงวนในประเทศไทย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
79. 60143202 นางสาวกันต์ฤทัย ทองจำรูญ อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันความจริงเสริมสำหรับการเรียนรู้เรื่องสัตว์สงวนในประเทศไทย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
80. 60143218 นายชิษณุพงษ์ ทาระจีน อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอพพลิเคชันความจริงเสมือนพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
81. 60143229 นายพชรภวิศ มุกดาภิรมย์ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอพพลิเคชันความจริงเสมือนพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
82. 60143216 นายธันวา ศักดิ์สูง อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอพพลิเคชันความจริงเสมือนพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
83. 56143448 นายรัชชานนท์ เต็มสวัสดิ์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี หนังสือพูดได้ ประวัติศาสตร์อยุธยา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
84. 56143428 นายฌัชวา บุญวุฒิ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี หนังสือพูดได้ประวัติศาสตร์อยุธยา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
85. 56143461 นายอรรถพล สังข์เขป ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี หนังสือพูดได้ประวัติศาสตร์อยุธยา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
86. 59223104 นางสาวปิยวรรณ คำอ้วน อ.ทัศนันท์ จันทร แอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการร้านแก๊สบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
87. 59143403 นายอรรณพ ขาวพนัต ผศ.พรวนา รัตนชูโชค แอปพลิเคชันคุณแม่มือใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
88. 58143512 นายศราวุฒิ ขาวงาม อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี แอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการข้อมูลร้านโกลเดนเรย์บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
89. 56143422 นายจักรกฤษณ์ นามะวัง ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย แอพพลิเคชั่นแนะนำการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
90. 58143326 นางสาววนิดา โฉมเกิด ผศ.พรวนา รัตนชูโชค แอพพลิเคชั่นเตรียมความพร้อมก่อนวิ่งมาราธอน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
91. 57143343 นายรวิพล จันทนุปาน อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันอู่ซ่อมรถฉุกเฉิน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
92. 58143667 นายเกรียงไกร วิรัตน์เกษม อ.ดร.รสลิน เพตะกร เช็คอินเช็คเอ้าท์โรงแรม
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ปร
93. 57143439 นายคณาธิป ทาแป้น อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันสนับสนุนการรับส่งผู้สูงอายุโดยอาสาสมัคร
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
94. 60143417 นางสาวอธิชา จิตตางกูร ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
95. 56121756 นายวชิระ อุทธวัง อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี แอปพลิเคชันควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพาะปลูกฮอปส์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ
96. 59143229 นายณัฐพงศ์ อนุวงค์ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบขอนัดหมายแบบกลุ่มสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
97. 59143423 นายภานุพงศ์ อุตะริ อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันการจัดการค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
98. 59143641 นายวัชรพงศ์ แก้วเมืองมูล อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี แอปพลิเคชันแนะนำบุฟเฟต์ร้านหมูกระทะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
99. 58143230 นายวิเชียร คำปาต๋า อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล แอปพลิเคชันจองสนามฟุตบอล กรณีศึกษาสนามฟุตบอลเดอะรีแลคซ์ซอคเกอร์คลับ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
100. 55223640 นางสาวนภัทร์ธมณฑ์ ปาละวัฒน์ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ แอพพลิเคชั่นวิเคราะห์กระดาษคำตอบแบบตัวเลืิอก
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
101. 56143232 นางสาวธัญญาเรศ ถาปนา อ.ทัศนันท์ จันทร แอนดรอยด์แอปพลิเคชันแนะนำสินค้า OTOP จังหวัดแพร่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
102. 55143118 นายจิรโรจน์ พงษ์ปวน ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล แอพพลิเคชันแผ่นที่ดาวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
103. 55223636 นายพิทยา สิงห์สุภา อ.อำนาจ โกวรรณ แอพพลิเคชั่นม่อนปิ่นเมือง3ดี
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
104. 59143230 นายศราวุธ พาจรทิศ อ.ดร.รสลิน เพตะกร โมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
105. 59143213 นายชาติธนา ถากว้าง อ.ดร.รสลิน เพตะกร โมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
106. 59143234 นายนนทวัฒน์ ปัญญะ อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอปพลิเคชันจำแนกภาพของผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
107. 59143216 นายบุญเลิศ แก้วคำหน้อย ผศ.พรวนา รัตนชูโชค แอพพลิเคชั่นโลกเสมือนผสานโลกจริงแสดงข้อมูลพันธุ์ไม้ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
108. 59143249 นายธนายุทธ สุวรรณศิลป์ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน กิ๋นฮิมตาง : แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการสารสนเทศและค้นหาพิกัดร้านอาหารริมบาทวิถีบริเวณคูเมืองเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
109. 55143139 นายอภิวัฒน์ เข็มอุดร ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
110. 58143426 นายณฤทธิ์ สุทธิพงศ์ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ แอปพลิเคชั่นแนะนำและบอกตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยใน จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
111. 56143427 นายชวลิต ปวนลอง อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบจัดการช่วงเวลาออกอากาศของฟ้ามุ่ยเรดิโอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
112. 59143438 นางสาวเรวดี ดีใจ อ.ทัศนันท์ จันทร แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ออกกำลังกายในเขตตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
113. 59143419 นางสาวธิดารัตน์ แก้วลื้อ อ.ทัศนันท์ จันทร แอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
114. 59143470 นางสาววรนาถ หน่อแก้ว อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ แอพพลิเคชันแนะนำท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
115. 59143450 นางสาวงามจิต หลุยจำวัน อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ แอพพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
116. 58143313 นายวธัญญู สิงห์คำ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อำเภอเชียงดาว บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
117. 58143420 นายธรรมนูญ บุญใหม่ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ การพัฒนาแอปพลิเคชันสั่งซื้อสินค้าร้านบ้านนมคาเฟ่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
118. 58143331 นางสาวหทัยพันธน์ วีระปิน อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ การพัฒนาแอปพลิเคชันดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
119. 57143409 นายศักดิภัท สวัสดิ์ไชย อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค แอปพลิเคชั่นจองสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค
120. 59143257 นายศรัณญ์ หาญโสดา อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน การออกแบบระบบควบคุมการปลูกผักออร์แกนิคอัตโนมัติโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
121. 59143227 นายธนวัฒน์ ถนอม อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน การออกแบบระบบควบคุมการปลูกผักออร์แกนิคอัตโนมัติโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
122. 54323037 นายวิชิต บุญเรือง อ.อำนาจ โกวรรณ เกมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค
123. 53123812 นายณัฐวัฒน์ สุริญาศักดิ์ อ.อำนาจ โกวรรณ ระบบจัดการบริหารร้านตัดผมบนแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค
124. 53123821 นายพลวัฒน์ วิโรทศ อ.อำนาจ โกวรรณ ระบบจำลองวางแผนการเงินบนแอพพลิเคชั่นบนมือถือเอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค
125. 57143521 นายไตรภพ คำศักดิ์ ผศ.สมรวี อร่ามกุล แอปพลิเคชั่นจัดการสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว (MungMing Apps)
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
126. 58143203 นางสาวมะลิสา ตากลม อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพสุนัขบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
127. 54141336 นายบุญทอง ไพรตระหง่าน อ.ทัศนันท์ จันทร แอพพลิเคชันคำศัพท์ภาษาลเวือะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 1,000 คำ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ
128. 54141303 นางสาวจันทนี รุ้งประนมกร อ.ทัศนันท์ จันทร แอพพลิเคชันคำศัพท์ภาษาลเวือะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 1,000 คำ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ
129. 58223163 นางสาวชัญญานุช รงค์ทอง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู แอพพลิเคชั่น และ ระบบสารสนเทศ คำร้องขอใช้ไฟฟ้า แผนกบริการลูกค้าการไฟฟ้า่ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
130. 59143242 นายศุภวิชญ์ จอมมณี อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
131. 59143442 นายนาธัน ณ เชียงใหม่ อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ แอปพลิเคชันการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเบื้องต้น
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
132. 58143421 นางสาวเมทิกา มีบุญ อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ แอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองฝาง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
133. 58143312 นายกิตติพัฒน์ มูลคำ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคจากกอาการปวดศรีษะเบื้องต้น
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
134. 59143205 นายกิตติศักดิ์ ใคร้อุดม อ.จุฬาวลี มณีเลิศ แอพพลิเคชันระบบAR เสริมสร้างทักษะการคิดและการตัดสินใจสำหรับเด็ก ด้วยปริศนาแทนแกรม
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
135. 58143207 นายภาคภูมิ บุรี อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี แอพพลิเคชันรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
136. 56143456 นายสรวิชญ์ ณีระพันธ์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี แอพพลิเคชั่น AR พฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
137. 58143524 นายเฉลิมเกียรติ ดวงแก้ว อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล แอพพลิเคชั่นแนะนำการดูแลสุขภาพบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
138. 58143333 นางสาววารุณี อิ่นแก้ว อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารร้าน ปู่ฮา บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
139. 58143314 นางสาวพิมพ์อัปสร ปัญญาภู อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
140. 58143406 นางสาวศรุตา ไชยชนะ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู แอพพลิเคชั่นการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
141. 55143330 นายธนดน แสงจันทร์ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การใช้ AR เพื่อนำเสนอข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
142. 58143232 นางสาวกมลชนก ปัญญาเหล็ก อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี แอปพลิเคชันขายสินค้า ร้านอรอุมาสังฆภัณฑ์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
143. 58143531 นายกาญจพล สอนใจ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู แอพพลิเคชันการแนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในกลุ่ม 7 NCDs
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
144. 58143430 นายเอกนรินทร์ มูลกาวิน อ.ทัศนันท์ จันทร แอพพลิเคชั่นจำลองเสียงระนาดเอกล้านนา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
145. 57143401 นายปรวุฒิ พุฒหมื่น อ.ดร.รสลิน เพตะกร แอพพลิเคชั่นสำหรับการตรวจอาการตาบอดสีเบื้องต้น
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
146. 58141331 นางสาวพรภิรัต กองมา อ.ประธาน คำจินะ แอปพลิเคชั่นแต้มบุญ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ
147. 58141330 นางสาวพรพิมล ตุ่นกุณา อ.ประธาน คำจินะ แอปพลิเคชั่นแต้มบุญ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ
148. 58141347 นางสาวสุดารัตน์ ปุ๊ดแค อ.ประธาน คำจินะ แอปพลิเคชั่นแต้มบุญ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ
149. 58143327 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลุบลไพบูลย์ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอพพลิเคชั่นเตรียมสอบนายสิบตำรวจบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
150. 58143427 นายศิวดล เตปิน อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ โปรแกรมเพื่่อการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยที่่บ้าน ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
151. 58143431 นายทวีศักดิ์ สุโรจน์ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ แอพพลิเคชันแนะนำวัดที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
152. 56143119 นางสาววิชุดา หงษ์ประสิทธิ์ อ.ทัศนันท์ จันทร แอพพลิเคชั่นแนะนำร้านกาแฟในเมืองเชียงใหม่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
153. 58143403 นายทิวากร ชิวปรีชา อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอพพลิเคชั่นบันทึกสุขภาพและแจ้งเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
154. 57121713 นายอนุพร สุทธง ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ การ์ด AR เรียนรู้ธรณีพิบัติภัย สำหรับสะเต็มศึกษา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ
155. 57121736 นางสาวรัตนภรณ์ วงค์โปธิ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ การ์ด AR เรียนรู้ธรณีพิบัติภัย สำหรับสะเต็มศึกษา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ
156. 58143235 นางสาวศศิประภา วงค์คำวัง อ.คชพันธ์ บุญคง แอปพลิเคชันสำหรับสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิล
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
157. 57143546 นายสุรดิษ จันทร์สว่าง ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี แอปพลิเคชั่นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภายในเขตคูเมืองชั้นใน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
158. 57143444 นายพีระพล เพ่งพิศ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย แอพพลิเคชั่น แจ้งจุดเกิดไฟป่า
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
159. 53323261 นายพรเทพ หิรัญรัตน์ อ.ประธาน คำจินะ แอพพลิเคชันแอนดรอย เพื่อรายงานข้อมูลนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มะขุนหวาน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
160. 57121717 นายสักรินทร์ หงษ์คำ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ ลันเชอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสมาร์ตโฟนสำหรับ ผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ
161. 57121732 นายภาณุวัฒน์ จันทร์คำ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ ลันเชอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสมาร์ตโฟนสำหรับ ผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ
162. 57121715 นายธนากร หลวงราช ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ ลันเชอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสมาร์ตโฟนสำหรับ ผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ
163. 56223022 นายนราเศรษฐ์ วีระประเสริฐ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล แอพลิเคชั่นเชื่อมการติดต่อเบื่องต้นสำรับผู้ป่วยและผู้ประสพเหตุฉุกเฉิน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
164. 56223004 นางสาวธัญลักษณ์ เฉี่ย อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล แอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์เชื่อมการติดต่อเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
165. 57243504 นายนัฐรินทร์ มูลสาร อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู แอพพลิเคชันบริหารเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
166. 56143128 นายรุ่งโรจน์ ปินใจกุล ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ เรียนรู้คำศัทพ์ภาษาอังกฤษจากเมนูอาหารยอดนิยมของไทย บน ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
167. 53223007 นายฉัตรชัย ธิดา อ.อำนาจ โกวรรณ ระบบจัดการประปาหมู่บ้านผ่านเวปแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
168. 53323260 นางสาวอัญชลี ชมชื่น อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ระบบจัดเก็บสูตรเครื่องดื่มด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับร้าน 2 เฒ่า Coffee Bar
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
169. 57143321 นายพลากร นาจรัส อ.จุฬาวลี มณีเลิศ แอพพลิเคชันคัดกรองการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตตามเกณฑ์ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
170. 57121729 นายณัฐพงศ์ สมสุข ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ การ์ด AR เรียนรู้ธรณีพิบัติภัย สำหรับสะเต็มศึกษา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ
171. 57143413 นายยูเซฟ อาร์เอ็มแอลโอมาร์ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอพพลิเคชั่นหมอสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
172. 54123727 นายเกียรติจารุพัฒน์ สมศรี อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
173. 57143442 นายนพเก้า มายรรยงค์ อ.คชพันธ์ บุญคง แอปพลิเคชันสำหรับสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิล
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
174. 56143231 นางสาวธดาพร ต้อนรับ อ.ทัศนันท์ จันทร ร้านอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
175. 57143440 นายรัฐพงศ์ ภูสีโสม อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอปพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
176. 57143405 นายณัฐดนัย บุญเขียว อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอปพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
177. 57143403 นายสุทัศน์ เผ่าตุ้ย อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอปพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
178. 57143502 นายเทิดพงศ์ งานนันไชย อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอพพลิเคชั่นบันทึกตำแหน่งสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยว บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
179. 53173075 นายมนต์ชัย บุญหมื่น ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลผู้บริการซ่อมรถกรณีฉุกเฉิน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
180. 57143330 นางสาวอรุโณทัย ตันถาง อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอพพลิเคชั่นหมอสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
181. 57143349 นายทนง ปงกันคำ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอพพลิเคชั่นหมอสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
182. 54323011 นายกริชณทัต ชัยวัง ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
183. 55323101 นางสาวกฤษฎิ์มณี มงคล อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนระดับน้ำของประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
184. 53123721 นายพรรษวุฒิ บุญรัตน์ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ คำศัพท์ภาษาอาเซียนเบื้องต้นสำหรับระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
185. 56143126 ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ แอพพลิเคชันอาหารOTOPภาคเหนือของประเทศไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ
186. 55143510 นายเกียรติตระกูล ทองหมื่น อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอพพลิเคชั่น ปฏิทินการศึกษา CMRU บนระบบปฏิบิติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
187. 55143534 นายวุฒิพงศ์ ปัญญาเตียม อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล แอพพลิเคชั่นค้นหาสถานพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
188. 56143220 นายไตรภพ ปั้นดี ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ แอพพลิเคชันจังหวัดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของประเทศไทย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
189. 56121720 นายธีรพันธ์ ขันธิกุล อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอพพลิเคชั่นประเมินคะแนนความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
190. 56143123 นายธีรภัทร ชัยยะ ผศ.ดร.เสรี ปานซาง แอพพลิเคชันตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยหลายตัวเลือกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
191. 55143315 นางสาวสุพิชฌาย์ ปัดภัย อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล การสร้างแอพพลิเคชั่นเตรียมตัวก่อนสอบใบขับขี่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
192. 56143122 นางสาวธัญญาภรณ์ เจริญวัฒนะมงคล ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ แอพพลิเคชันสอนสุภาษิตญี่ปุ่นบนระบบปฏิบัติการดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
193. 55143207 นางสาววันเพ็ญ แข็งแรง อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล สวนพฤกษศาสตร์เสมือนจริง โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
194. 55223259 นายสวกฤต จิตตสุข อ.คชพันธ์ บุญคง แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน้าถัง เออาร์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
195. 54323047 นายณัชพล ฉายสุริยะกุล อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ แอพพลิเคชั่นคู่มือแนะนำการแก้ไขรถจักรยานยนต์เ้บื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
196. 54123736 นายณัฐพงษ์ จ่อแก้ว อ.คชพันธ์ บุญคง พจนานุกรมภาษามือไทยบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
197. 55143201 นางสาวแคทรียา แก้วตาติ๊บ อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
198. 54123740 นายทศพล จิตตะ อ.คชพันธ์ บุญคง แอพพลิเคชันแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชัยงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
199. 55143115 นายไกรวิชญ์ ทันวัน อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน สมุดโทรศัพท์อัฉริยะสำหรับติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
200. 51123846 นายณัฐกิตติ์ ป๋านเก๋ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล แอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน เรื่อง พระราชบัญญัติจราจรทางบก
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค
201. 55143503 นางสาวณัฐกานต์ อร่ามวิทย์ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน แอพพลิเคชั่นแบบประเมินคะแนนความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร
202. 55143333 นายธีรภัทร ทวยหาญรักษา ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี นำเสนอเเหล่งท่องเที่ยว เมือนเเกน บนปฏิบัติการแอนดรอย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
203. 55143445 นายอภิสิทธิ์ แก้วสระแสน อ.ประธาน คำจินะ แอพพลิเคชั่นบอกตำแหน่งภายในสวนสัตว์เชียงใหม่บนระบบปัฏิบัติการไอโอเอส
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
204. 55143443 นายสุชาติ แซ่เฒ่า อ.ประธาน คำจินะ แอพพลิเคชั่นบอกตำแหน่งภายในสวนสัตว์เชียงใหม่บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
205. 55143338 นายมนัส ใจเป็ง ผศ.ดร.เสรี ปานซาง โปรแกรมตรวจข้อสอบแบบตัวเลือก โดยใช้กล้องเว็บแคม กระดาษคำตอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส
206. 54323013 นายฉลอง ซาวคง ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี แอพพลิเคชั่นติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
207. 54123728 นายคุณัชญ์ กันทาดง อ.คชพันธ์ บุญคง แอพพลิเคชั่นภาษาไทยล้านนาบนระบบปฎิบัติการเอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
208. 54123768 นายรัชตะ บุญเป็ง อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล เว็บแอพพลิเคชั่นเชิงพื่นที่สำหรับงานวิจัย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
209. 54123756 นายพลวัฒน์ แก้วผล อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล แอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับใช้ในงานวิจัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
210. 53123709 นายชาญวิทย์ สุวรรณ อ.คชพันธ์ บุญคง แอพพลิเคชั่นบันทึกสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค
211. 54123722 นายกิตติรัตน์ อินทรักษ์ อ.คชพันธ์ บุญคง โปรแกรมทำรายรับ-รายจ่าย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค