หมวดหัวข้อฮาร์ดแวร์

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ที่ปรึกษา เรื่อง สถานะ หลักสูตร
1. 62143142 นายธีระศักดิ์ กระเศียร อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี เครื่องปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 1-3 วค
2. 62143105 นายณัฐพงษ์ กรชูโชค อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี เครื่องปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 1-3 วค
3. 62143147 นายณัฐวิทย์ กิตติธีรนันท์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 1-3 วค
4. 62143140 นายวีระศักดิ์ ภัคพลธนวินท์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 1-3 วค
5. 61143207 นายจักรกฤษณ์ ใจแก้ว อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกต้นกระบองเพชรด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 4-5 วค
6. 61143221 นายณัฐพล จินพละ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกต้นกระบองเพชรด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 4-5 วค
7. 62141017 นายโชคชัย ไชยอักษร อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะสำหรับนักศึกษาที่เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ
8. 62141019 นายณัฐวุฒิ มาอุด อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะสำหรับนักศึกษาที่เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ
9. 62141027 นายสิทธิศักดิ์ บัวขำ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาในการเกษตร ผ่านระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ
10. 62141052 นายสุรเวศม์ สุวรรณดำรงผล อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาในการเกษตร ผ่านระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ
11. 62141013 นายเกรียงชัย ฤทธิ์เนติกุล อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ต้นแบบระบบ IOT ควบคุมการเปลี่ยนน้ำด้วยวิธีการดันน้ำปลากัดผ่าน NETPIE
ฮาร์ดแวร์
อนุมัติสอบ 4-5 คพ
12. 58143541 นายทัศนพล อูปเสาร์ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
13. 61143227 นายภราดร แสงแจ่ม อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะ บนแพลตฟอร์ม NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
14. 61143224 นายปราชญ์พงศ์ เมืองวงศ์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะ บนแพลตฟอร์ม NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
15. 61143220 นายณัฐพงศ์ ชินรักษ์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะ บนแพลตฟอร์ม NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
16. 60143605 นายธัญพิสิษฐ์ จันทราช อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานตัวนับเวลาถอยหลัง 24 วินาที สำหรับบาสเกตบอลแบบไร้สาย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร
17. 60143630 นางสาวนุชนาฎ ปันทรัตน์ อ.ทัศนันท์ จันทร รถเข็นติดตามบุคคลอัฉริยะ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร
18. 60143636 นางสาวมณีวรรณ เทพสุวรรณ อ.ทัศนันท์ จันทร รถเข็นติดตามบุคคลอัฉริยะ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร
19. 60143610 นายณัฐวุฒิ ไชยงาม อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานตัวนับเวลาถอยหลัง 24 วินาที สำหรับบาสเกตบอลแบบไร้สาย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร
20. 60143212 นายณรงศักดิ์ มูลมั่ง ผศ.ดร.เสรี ปานซาง ระบบเตือนภัยน้ำหลากทางไกลด้วยลอร่า
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
21. 60143213 นายจิรวัฒน์ ปันคำมูล ผศ.ดร.เสรี ปานซาง ระบบเตือนภัยน้ำหลากทางไกลด้วยลอร่า
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
22. 57143417 นายสยมภู บุญทิม อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบควบคุมอุณหภูมิและความเป็นกรดด่างสำหรับการปลูกพริก
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
23. 60143214 นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโน ผศ.ดร.เสรี ปานซาง ระบบเตือนภัยน้ำหลากทางไกลด้วยลอร่า
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
24. 56143424 นายเจริญพล อินปั๋นแก้ว อ.อำนาจ โกวรรณ ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น สำหรับห้องบริหารจัดการเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร
25. 59223141 นายมิตรภาพ แก้วเกตุ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบตรวจจับสวิตช์ฉุกเฉินอัจฉริยะท่าอากาศยานเชียงใหม่
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
26. 58143660 นายปิยะพงษ์ มะโนราษฏร์ อ.ทัศนันท์ จันทร ชุดตรวจวัดค่าฝุ่น แจ้งเตือนผ่านระบบไลน์
ฮาร์ดแวร์
หัวข้อหมดอายุ ปร
27. 59143220 นายภาคีนัย คำแหลง อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี LoRaWAN สำหรับการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
28. 58143536 นายพงศธร ฟองคำ อ.ทัศนันท์ จันทร ระบบบันทึกภาพผู้กระทำผิดในบริเวณที่ห้ามกลับรถ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
29. 58143535 นายพัชรพล หอมรส อ.ทัศนันท์ จันทร ระบบบันทึกภาพผู้กระทำผิดในบริเวณที่ห้ามกลับรถ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
30. 55143602 นางสาวขวัญฤทัย บุญยิ่งมา อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบติดตามอุณหภูมิและความชื้นห้องเซิร์ฟเวอร์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร
31. 57143508 นายวัทธิกร ประจงบัว อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ เว็บแอ็พพลิเคชั่นระบบควบคุมสภาพอากาศโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบปิด
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
32. 58143322 นายศิริพงศ์ แสนพรม อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี แอปพลิเคชันควบคุมการทำงานตัวนับเวลาถอยหลัง 24 วินาที สำหรับการแสดงผลบน 7 Segments แบบไร้สาย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
33. 58143319 นางสาวสิริรัตน์ สีสุวรรณ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
34. 58143231 นางสาวภัทรพร วงศ์หาญ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
35. 56143439 นายปัณณทัต ปรัชญ์ธิไพลิน ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการ Mikrotik Network โดยใช้เทคโนโลยี API
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร
36. 56143453 นายศราวุฒิ ใสส่อง ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบบริหารจัดการ Mikrotik Network โดยใช้เทคโนโลยี API
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร
37. 58143303 นายภัทร ทายะติ ผศ.ดร.เสรี ปานซาง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อระบุพิกัดปลายทางสำหรับระบบควบคุมหุ่นยนต์ส่งวัสดุอัตโนมัติ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
38. 58143302 นายณัฐนันท์ สุภาวะ ผศ.ดร.เสรี ปานซาง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อระบุพิกัดปลายทางสำหรับระบบควบคุมหุ่นยนต์ส่งวัสดุอัตโนมัติ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
39. 58143209 นายวิศรุต ชอบชื่น ผศ.ดร.เสรี ปานซาง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อระบุพิกัดปลายทางสำหรับระบบควบคุมหุ่นยนต์ส่งวัสดุอัตโนมัติ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
40. 56121731 นายรณกฤต ซอนเสน ผศ.ดร.เสรี ปานซาง การเก็บข้อมูลและแสดงผลแบบออนไลน์เพื่อการวิเคราะห์การบริโภคพลังงานไฟฟ้า
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ
41. 57243537 นายเอกรักษ์ รุ่งเรือง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและแจ้งเตือนภัยบ้านพักผ่านอินเตอร์เน็ต
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
42. 57143252 นายชลวัช ปัดเป่า ผศ.ดร.เสรี ปานซาง ระบบควบคุมการปลูกพืชผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
43. 57121703 นายเสกสรร ตุนจริตจริยา อ.ประธาน คำจินะ ประตูระบายน้ำ 4.0 ผ่านระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ
44. 57143223 นางสาวกิตตินาถ สอนบาลี อ.ประธาน คำจินะ ซีเอ็มอาร์ยู เซฟตี้บอร์ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
45. 57121763 นายธราพงษ์ นุ่มมีศรี อ.ประธาน คำจินะ ประตูระบายนํ้า 4.0 ผ่านระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ
46. 57121701 นายทิชา ปริกเพชร อ.ประธาน คำจินะ ประตูระบายน้ำ 4.0 ผ่านระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ
47. 57121734 นายกฤษณพนธ์ ฟูธรรม ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ เครื่่องเพาะถั่วงอกมหัศจรรย์ ควบคุมโดยระบบNETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ
48. 57121705 นายปวริศร พรหมนิล ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ เครื่องเพาะถั่วงอกมหัศจรรย์ ควบคุมโดยระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ
49. 57121755 นายธีรวัฒน์ กุลต๊ะ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ เครื่องเพาะถั่วงอกมหัศจรรย์ ควบคุมโดยระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ
50. 57143240 นายทศพล แสงศรีจันทร์ อ.ประธาน คำจินะ ซีเอ็มอาร์ยู เซฟตี้บอร์ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
51. 57143507 นายอภิสิทธิ์ อะกะเรือน อ.ประธาน คำจินะ ซีเอ็มอาร์ยู เซฟตี้บอร์ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
52. 56143320 นายทรงเกียรติ คำภีระ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ต้นแบบเครื่องวัดคุณภาพน้ำทางไกล
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
53. 56153034 นายพชธนะ สิงห์แก้ว อ.ประธาน คำจินะ ต้นแบบการจัดการดูแลบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามแดงด้วยราสเบอร์รี่พาย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
54. 57143302 นายปรียาภัฒน์ ศรีผึ้ง อ.ประธาน คำจินะ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทำเบาะนวดรองนั่งเพื่อสุขภาพ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
55. 57143210 นายธนกร เทพสุวรรณ ผศ.ดร.เสรี ปานซาง ระบบตรวจสอบและรายงานการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แบบสามเฟส
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
56. 54323141 นายพงศ์พัศ ปันฟอง อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมตู้เลี้ยงปลาหมอสีด้วยราสเบอร์รี่พาย
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
57. 55223230 นายณัฐพล อุ่นต๊ะ ผศ.ดร.เสรี ปานซาง การอ่านข้อมูลจากตัวตรวจจับและแสดงผลโดยใช้บอร์ดอาดูโน สำหรับวัดอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิ แอลกอฮอล์ และระยะทาง
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
58. 53323070 นายเอกฉันท์ ณ วรรณไทย อ.ประธาน คำจินะ อุปกรณ์ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยหลักการของตารางเก้าช่อง
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค
59. 53223103 นายกฤษฏิ์ กิตติภัฏสกุล อ.กฤษณา เขียวมั่ง ระบบควบคุมไฟฟ้าด้วยเว็บบราวเซอร์
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส
60. 54141302 นางสาวกฤษณา คะวงค์ดอน ผศ.ดร.เสรี ปานซาง ชุดสาธิตกฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ