หมวดหัวข้อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ที่ปรึกษา เรื่อง สถานะ หลักสูตร
1. 63141019 นางสาวธีราภรณ์ อุปละ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน (EPUB3) เรื่องฤดูบนโลก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 1-3 คพ
2. 62141023 นายปริญญา เวียงคำ อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 1-3 คพ
3. 62141024 นายภูวเนศ อิทธิสิริศักดิ์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง สารอาหารและระบบย่อยอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
4. 62141057 นางสาวน้ำผึ้ง ลุงวิ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
5. 62141028 นายสุกฤษฏิ์ แก้วกองบุญ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง การทำชุดอุปกรณ์ปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
6. 62141055 นายอนุชา ศรีจันทร์พรม อ.กฤษณา เขียวมั่ง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
7. 62141034 นางสาวพรชิตา ค่าซื้อ อ.กฤษณา เขียวมั่ง การพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
8. 62141062 นางสาวภูริชญา อินต๊ะ อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
9. 62141029 นายอรรถพล คำนวล อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
10. 62141022 นายนันทวัฒน์ ขุนชุ่ม อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
11. 61181062 นายวิทวัส หล้าตัน อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
12. 61181039 นายศิลปานันท์ บุญอุ้ม อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
13. 61181011 นายปฏิญญา วงค์งาม อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
14. 61181063 นายศราวุธ โศจิอรุณ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ประวัติศาสตร์เชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
15. 61181066 นายอิทธิภพ แสงปิน ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ประวัติศาสตร์เชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
16. 61181044 นางสาวประภัสสร กันทะมา ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
17. 61181018 นางสาวกาญจนา หาญใจ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
18. 61181012 นายวรวุฒิ จันทิมา อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
19. 61181010 นายณัฐพงษ์ จันทร์แสง อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
20. 61181040 นายสุทธิพจน์ สถานปัน อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
21. 61181020 นางสาวพิมพ์พิบุญ วงษ์ปัน ผศ.พรวนา รัตนชูโชค สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
22. 61181057 นายกิตติธัช เหล่าสิงห์ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชา การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
23. 61181033 นายตนุภัทร คำปา ผศ.พรวนา รัตนชูโชค สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชา การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
24. 61181007 นายกฤตนัย ใจธานี ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคใต้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
25. 61181046 นางสาวพาขวัญ อิ่นมะโน ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคใต้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
26. 61181038 นายปัญญกร ปัญญารัตน์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคตะวันออก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
27. 61181029 นายกตเวที ธรรมลังกา ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
28. 61181031 นายจีราวุฒิ อุ่นกาศ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ภมูิศาสตร์ชาติไทย ภาคตะวันออก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
29. 61181008 นายเกียรติศักดิ์ ปันแก้ว ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
30. 61181027 นางสาวสุพิชฌาย์ ป่าตุ้ม ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่องวัฒนธรรมไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
31. 61181067 นายคณิศร อ่อนสุระทุม ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
32. 61181014 นายอัฐพงษ์ คำวัง ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคเหนือ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
33. 61181034 นายธรณิศร ทิพยืปัญญา ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
34. 61181021 นางสาวพิมพ์ลภัส ปินตาศรี ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง วัฒนธรรมไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
35. 61181060 นายพชร ขันเงิน ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคเหนือ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
36. 61181047 นางสาวมลฤดี คงคาพิสุทธิ์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 ภูมิศาสตร์ชาติไทยภาคตะวันตก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
37. 61181017 นางสาวชลธาร ภาคภูมิอนันต์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 ภูมิศาสตร์ชาติไทยภาคตะวันตก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
38. 61181002 นางสาวกัญญารัตน์ จะหาร ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคกลาง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
39. 61181005 นางสาวศรีสกุล ตั้งเพชรศักดิ์กุล ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ชาติไทย ภาคกลาง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
40. 61181050 นางสาวสุธัญญา ผลไม้ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาศาสตร์พระราชา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
41. 61181024 นางสาวรุจี สุขยิ่ง อ.จุฬาวลี มณีเลิศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาศาสตร์พระราชา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
42. 61181043 นางสาวธัญญารัตน์ ปันดี ผศ.พรวนา รัตนชูโชค สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
43. 61143246 นายศุภกิตติ์ จุฑากาญจน์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี แอปพลิเคชันนำเสนอพันธุ์พืชมีพิษด้วยโมเดลเสมือน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
44. 61181023 นางสาวภัสราภรณ์ ไร่นากิจ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
45. 61181001 นางสาวกนกวรรณ กิจขุนทด อ.จุฬาวลี มณีเลิศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 รายวิชาความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
46. 61181051 นางสาวสุพิชญา ทุนกาศ อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 รายวิชา วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
47. 61181004 นางสาววรินยา ป้ออินทร์ อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 รายวิชา วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
48. 61181019 นางสาวพิจิตรา สิทธิคำ อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
49. 61181036 นายนิพนธ์ เพาพาน อ.ประธาน คำจินะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
50. 61181009 นายณัฐพงษ์ คนอยู่ อ.ประธาน คำจินะ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
51. 61181006 นางสาวสุพิชฌาย์ ขัทมาร อ.ประธาน คำจินะ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
52. 61181035 นายนัทธกานต์ คตวงฆ้อง อ.ประธาน คำจินะ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
53. 59141312 นายภัครพงษ์ สุยะ อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องระบบหายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
54. 59141316 นายทวีเกียรติ กวีวัฒน์ อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องระบบหายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
55. 59141317 นายชัยพร ทรายนิล อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องระบบหายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
56. 59141329 นางสาวปุณยนุช สุขรอด ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง โครงสร้างภายในโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
57. 59141308 นางสาวนภาพร ไชยชะนะ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง โครงสร้างภายในโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
58. 59141311 นายฐาปนันท์ ปัญญามี อ.จุฬาวลี มณีเลิศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
59. 59141319 นางสาวณัฐธิดา สักคำ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
60. 59141301 นางสาวรุ่งทิวา บุญถึง อ.จุฬาวลี มณีเลิศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
61. 59141315 นางสาวขวัญจิรา สันใจ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ดิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
62. 59141302 นายธนวัต กาวีระ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง และหยาดน้ำฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
63. 59141334 นางสาวรุ่งทิวา เปลี่ยนวอน อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
64. 59141325 นางสาวชิดตะวัน เตอะอ้าย อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
65. 59141321 นายศศวัต ทรัพย์เหม อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง และหยาดน้ำฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
66. 59141330 นายณัฐภูมิ ขวัญอยู่ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
67. 59141310 นายนราวิชญ์ สิทธินอก ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
68. 59141303 นายอภิสิทธิ์ แก้วชัยยา ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
69. 59141314 นางสาวกุลนันท์ มีเพ็งจันทร์ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB 3 เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง และหยาดน้ำฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
70. 58141344 นางสาวเบญจมาศ จักขุเรือง อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
71. 53171712 นายปัญจพล เกิดดี อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รอบรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
72. 58143241 นายภาณุพงศ์ กันทะวัง อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำเนิดจักรวาล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
73. 58143504 นายสราวุฒิ ไทยใหม่ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
74. 58141339 นายเศรษฐการ วิรัศมี อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เอกภพ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
75. 58141366 นางสาวนรินทร์พร เรือนแก้ว อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
76. 58141329 นายพงศกร ดีคำ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
77. 58141311 นายปวีณ สิทธิวะ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
78. 58141337 นางสาวเขมจิรา พรมวัน ผศ.ดร.เสรี ปานซาง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสื่อสาร ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
79. 58143958 นายชัยนรินท์ หลีเพิ่มสุข ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
80. 58141354 นางสาวอรทัย อินทะรังษี อ.ดร.รสลิน เพตะกร การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
81. 58141341 นางสาววาสนา ยอดคำ อ.ดร.รสลิน เพตะกร การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
82. 58141342 นางสาวสิริโสภา เมืองใจ อ.ดร.รสลิน เพตะกร การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
83. 58141336 นายพิชชานนทร์ คำเสน อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องโครงสร้างโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
84. 58141352 นายเทพพิทักษ์ เทียมยศ อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
85. 58141369 นางสาวจิราวรรณ แสนอ่อง อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
86. 58141361 นายนคเรศ สมโรย อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
87. 58141318 นายกฤษฏ์ แดงต่อม อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องโครงสร้างโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
88. 58141307 นายปฏิภาณ ใจซื่อ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องโครงสร้างโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
89. 58141310 นายปริญญา สุขา อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องระบบหายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
90. 58141320 นายอาชัญ ทรงสวัสดิ์วงศ์ อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องระบบหายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
91. 58141312 นายสุขไพรศาล ดารี อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่องระบบหายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
92. 58141367 นายสุวัฒน์ อารี ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
93. 58141326 นายนพรัตน์ คำแดง ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
94. 58141304 นายชนะศักดิ์ ธรรมปัญญา ผศ.พรวนา รัตนชูโชค การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
95. 58141356 นางสาวอนุรดี วงศ์เทพ อ.ประธาน คำจินะ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
96. 58141345 นางสาวอนุธิดา กันธิมา อ.ประธาน คำจินะ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
97. 58141372 นางสาวอัญชลี จันทร์เพ็ญ อ.ประธาน คำจินะ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
98. 58141315 นายวัชรพล หมูปัญญา อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แสงและเงา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
99. 58141335 นายปฏิภาณ สุนทร อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แสงและเงา สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
100. 58141334 นายชัชพงศ์ ศรีปะนะ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แสงและเงา สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
101. 58141371 นางสาววานิสสา สุนันต๊ะ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรู้จักกับทรัพยากร 5 ด้านและการใช้อย่างคุ้มค่า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
102. 58141322 นางสาวชรินรัตน์ เจริญวงศ์เกียรติ อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ดวงดาวและอวกาศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
103. 58141324 นางสาวสุทธิดา ดาวแสง อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
104. 58141306 นายณัฐพงศ์ สุวรรณเลิศ อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
105. 58141309 นางสาวธีราภรณ์ ใหม่บู้ อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการแก้ปัญหาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
106. 53171672 นายอิทธิพล กันขัด ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสร้างแบบทดสอบในโปรแกรม Adobe Captivate 9 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
107. 58141363 นางสาวปัญญาพร สุวรรณทา อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
108. 58143213 นางสาวธนัตชนก แก้วยศ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
109. 58143412 นายพิสิษฐ์ ยืนยงคีรีมาศ อ.คชพันธ์ บุญคง ระบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ด้านภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
110. 53171651 นายกลวัชร โชติวรนานนท์ ผศ.สมรวี อร่ามกุล บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แผ่นดินไหว สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
111. 56121764 นางสาวศิริวรรณ จุลเจือ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
112. 54141446 นายอนุกูล เอี่ยมอ่ำ อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop CS6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
113. 57121758 นางสาวกมลนารี ตานะ อ.ดร.รสลิน เพตะกร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 5 โรครู้ทันก่อนมี One night stand
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
114. 52171257 นายจีรพันธ์ พรหมศิริ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
115. 57121714 นางสาววัชราภรณ์ วิกาหะ อ.พงศธร ฟองตา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การวัด การชั่ง การตวง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
116. 57121723 นางสาวลลิตา วงค์วิริยะ อ.พงศธร ฟองตา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างโมเดลด้วย Google Sketch up สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
117. 57121725 นางสาวไพลิน พวงมาลา อ.พงศธร ฟองตา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคำราชาศัพท์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
118. 55143349 นายอาดูลย์ ธรรมมา อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สารเสพติดให้โทษ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
119. 53171692 นางสาวสถาพร ยศบุตร อ.ทัศนันท์ จันทร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
120. 53171699 นางสาวจงรัก วงค์เขียว อ.ทัศนันท์ จันทร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
121. 56121714 นายเกรียงไกร เทพมา อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การแปลงเลขฐาน 2 8 10 16 และรหัสแทนข้อมูล
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
122. 56121702 นางสาวกิตติยา บุญนาม อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
123. 56121773 นายรัฐพงศ์ ชุ่มใจ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ชั้นบรรยากาศน่ารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
124. 56121704 นางสาวณปภัช สุริยะชัย อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
125. 56121742 นางสาวเปมิกา ประทุมทอง อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สนุกกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
126. 55143311 นางสาวแพรวพิไล ไชยมิ่ง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การพัฒนาบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย สาระศิลปะ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
127. 55143433 นายพิสุทธิ์ สันใจ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคำสมาสสนธิ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
128. 55143307 นางสาวปาราวี ศรีเที่ยง อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
129. 53171660 นายนฤมิต กันคำ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
130. 54141448 นายวีรพนธ์ พลเมฆ อ.ทัศนันท์ จันทร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
131. 53171682 นางสาวปฏิมาภรณ์ วังมณี อ.กฤษณา เขียวมั่ง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสังคม เรื่องภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
132. 54141404 นางสาวชุติมา โพธิทอง ผศ.ดร.เสรี ปานซาง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การถ่ายภาพ เทคนิคและการนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
133. 54141418 นางสาววราภรณ์ ละอองอ่อน อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
134. 54141414 นางสาวพันธิชา โพธิขาว อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่อง ข้อมูล และสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
135. 54141422 นางสาวสราพร ปัญญาอนันตวงศ์ อ.พงศธร ฟองตา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โปรตีน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
136. 54141429 นายชลนที บุญทา ผศ.ดร.เสรี ปานซาง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
137. 53171620 นายสุรชัย ใจเคร่ง อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โครงสร้างแบบวนรอบ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ คพ
138. 55323111 นางสาวอัญชนา เกตุเรืองโรจน์ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
139. 53123902 นายกัณฐกฤติ์ ดอนสุวรรณ ผศ.ดร.อรนุช พันโท บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาไทย เรื่องคำศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
140. 55143450 นายเสกสรรค์ บุญเลิศ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
141. 55143438 นายวัชรพงค์ บ้านสระ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
142. 55143441 นายสหพันธ์ กันสิน อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
143. 55143440 นายศุภฤกษ์ กวงไหม อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มารยาทไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
144. 52171310 นายนำพล จันตา ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบนิเวศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
145. 53171617 นายศรุติ วงค์อินทร์ อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "แรงและการเคลื่อนที่" ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
146. 53171639 นางสาววราพร ทิประมูล อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โรคอ้วน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
147. 53171641 นางสาวศิวาพร ยอดเมือง อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
148. 53191505 นางสาววรัญญา ใฝ่ไพโรจน์(ยจ ฮ่องสอน อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน บทรเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รู้เท่าทัน...อันตรายจากโรคเบาหวาน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
149. 53171702 นายจิรพงศ์ ธรรมไชย อ.กฤษณา เขียวมั่ง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพอลิเมอร์น่ารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
150. 53171750 นางสาวลลิตา แก้วสว่าง อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างโมเดลจำลองความสำพันธ์ระหว่างข้อมูล
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
151. 53171731 นางสาวนันทินี พรมเสน อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการปรับบรรทัดฐาน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
152. 53171642 นางสาวศุภรัตน์ คำมุงเมือง ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Scrate สร้างสรรค์ สำหรับชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
153. 53123913 นายธนากร ญาณะก๋อง ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาและการใช้ภาษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
154. 53171748 นายอภิเดช เนียมพรมลี ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
155. 53171717 นายศุภณัฐ ไชยศิลป์ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
156. 52171204 นายชนาวุธ จิตอารี ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบทางเดินอาหาร
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ คพ
157. 52171238 นางสาวพัชรา กะเหล็ก ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ คพ
158. 53171687 นางสาวรัตนา ป่าธะนูคำ อ.ทัศนันท์ จันทร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้งานโปรแกรมAdobe Photoshop CS6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
159. 53171719 นายสุทธิพจน์ ดาวบนดอย อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พลังงานแสงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
160. 54141423 นางสาวสุภศรี ศรีเมือง อ.พงศธร ฟองตา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
161. 54141409 นางสาวนิภาภรณ์ ขายเครื่องเทศ อ.พงศธร ฟองตา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
162. 54141401 นางสาวกรรณิการ์ จอมแปง อ.พงศธร ฟองตา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รู้จักอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
163. 54123772 นายวัชรพล ต้นศิริ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
164. 54123707 นางสาวปาริฉัตร ธรรมธาดากุล อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
165. 54123708 นางสาวปิยะหทัย ใจคำลือ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
166. 54123723 นายกิตติศักดิ์ สำเร็จ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา โครงสร้างข้อมูล เรื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบรายการโยง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
167. 54123766 นายเมธาสิทธิ์ อุดดง ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาโครงสร้างข้อมูล เรื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อน และแบบ แถวคอย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
168. 53123919 นายภาณุพงศ์ ทาแดง อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" สำหรับนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงรียนบ้านแม่โป่ง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
169. 53171685 นางสาวภาวิณี ศรีจันทร์ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
170. 53171622 นายอานนท์ ทับแก้ว อ.พงศธร ฟองตา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฏหมายในครอบครัวสำหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ คพ
171. 52171320 นายสมไท หยกยิ่งเจริญลาภ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Flash CS3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
172. 51171735 นายบดินทร์ นุดวงแก้ว ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะป้องกันตัวมวยไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
173. 52171221 นายสมภพ คำไวโย ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประเพณี 12เดือนล้านนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
174. 52171301 นายกิตติพงศ์ สุดใจ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
175. 53171619 นายสันตวัตร โพธิ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เลขยกกำลังหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
176. 53171605 นายชาณวิทย์ จันผัด อ.ทัศนันท์ จันทร บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วิถีชีวิตการทำนาปลูกข้าวแบบโบราณ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
177. 53123901 นายกวีพัฑฒ์ ชัยบุตร อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของครั่ง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
178. 49171029 นายภุชพงษ์ ภิญโญ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
179. 53123928 นายสัมฤทธิ์ ชมภูทัน ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอาหารกับสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส