นศทุกคนเข้ากลุ่ม Facebook ภาควิชา 4 กลุ่ม เพื่อรับทราบข่าวสาร

นศ.ปัจจุบันทุกท่าน กรุณาติดตามประกาศ ข่าวสารภาควิชา  เข้าร่วม Facebook 4 กลุ่ม ดังนี้

1. COMPUTER SCI&TEC CMRU CLUB - ข่าวศิษย์ปัจจุบัน/เก่า วิชาการ ความรู้ ทุน ศึกษาต่อ สมัครงาน แข่งขัน ประชุม อบรม

2. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ CMRU - อ่านประกาศจากภาควิชา

3. รายวิชาการศึกษาอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์ (เอกเทศ) - ปฏิทินเอกเทศ ตารางสอบ

4. รูปกิจกรรมภาควิชาคอมพิวเตอร์ CMRU