การจองห้องสอบบทที่ 4-5 และนัดกรรมการสอบ

การสอบบทที่ 4-5 นศ.ต้องหาวันเวลาสอบ + ห้องสอบ + นัดกรรมการสอบด้วยตนเอง !!! 
ต้องจัดสอบเองให้เสร็จสิ้น **ก่อนกำหนดส่งเล่มสมบูรณ์ อย่างน้อย 10 วัน** หรือตามกรรมการสอบเห็นสมควร
**หากกรรมการสอบไม่ทราบวันเวลาสอบ/สอบล่าช้าเกินกำหนด/นศ.แก้โปรแกรมและเอกสารไม่ทันกำหนดส่งเล่มสมบูรณ์ ถือเป็นความบกพร่องที่นศ.ต้องรับผิดชอบเอง

1. ค้นหาตารางสอน/วันว่าง กรรมการการสอบ
- ค้นหาตารางสอนอาจารย์ http://reg.cmru.ac.th/registrar/teach_time.asp​
- ค้นหาตารางสอบบทที่ 1-3 https://www.facebook.com/groups/445808458787639/
2. ค้นหาห้องว่าง และยื่นแบบฟอร์มขอใช้ห้อง (จองห้องสอบ​) 
**ต้องให้อ.ที่ปรึกษาเซ็นต์ลงนามในแบบฟอร์มขอใช้ห้อง** ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะยื่นแบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องได้
2.1 ห้องเรียน 222 224 263 265 (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)
- ค้นหาห้องเรียนว่าง (ทีละห้อง+ทุกห้อง)  http://reg.cmru.ac.th/registrar/room_time.asp
- จองห้องเรียน ติดต่อทีคุณกรีฑา ห้อง 262
2.2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา โทร 5933 (ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง/INC21/26071/26072/26073)
- ค้นหาห้องประชุมว่าง http://www.booking.cmru.ac.th/
- ยื่นฟอร์มขอใช้ห้องส่งที่สำนักดิจิตอลฯ ชั้น 3
2.3 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 28 โทร 5600 
- ค้นหาห้องประชุมว่าง http://www.science.cmru.ac.th/sciroom  
- ต้องขอให้อ.ที่ปรึกษาจองห้องผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บ http://www.science.cmru.ac.th/sciroom
2.4 ห้องเอื้องม่านสายพระอินทร์/ห้องเขียนตัวเมือง​ อาคารพระเทพ โทรศัพท์-โทรสาร 5887, 5880
- ค้นหาห้องประชุมว่าง http://www.culture.cmru.ac.th/web60/reserve-location
- ยื่นฟอร์มขอใช้ห้อง  http://www.culture.cmru.ac.th/web60/wp-content/uploads/form/location-form.pdf ส่งที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
2.5 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ โทร 5800
- ค้นหาห้องประชุมว่าง http://www.management.cmru.ac.th/meeting/​
- ยื่นฟอร์มขอใช้ห้อง  http://www.management.cmru.ac.th/web56/file/booking.pdf ส่งที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
2.6 ห้องเรียน/ห้องประชุมกลาง ทุกอาคาร โทร 5380
ห้องประชุมกลาง เช่น เอื้องสามปอยหลวง ชั้น3 อาคาร27/ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น15 อาคาร27/ศาลาร่มโพธิ์/ห้อง 411 
- ค้นหาห้องเรียนว่าง (ทีละห้อง+ทุกห้อง) http://reg.cmru.ac.th/registrar/room_time.asp
- ยื่นฟอร์มขอใช้ห้อง http://www.dbdcmru.com/download-document.html ส่งที่สำนักงานฝ่ายสถานที่
3. การติดต่อกรรมการสอบ ให้ปฏิบัติตามลำดับ ดังนี้
3.1 ติดต่อด้วยตนเอง ที่ห้องพัก 221, 223, 262, 264 + ห้องเรียน 
- แต่งกายชุดนศ.ตามระเบียบมร.ชม. หรือแต่งกายสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
- นัดหมายล่วงหน้า จะได้ไม่เสียเวลา หากมาแล้วไม่พบอาจารย์
- ตารางสอนอาจารย์ ค้นหาจาก http://reg.cmru.ac.th/registrar/teach_time.asp​
- ห้องพักอาจารย์ ดูได้ที่ http://www.computer.cmru.ac.th/index.php?name=main&file=show&id_detail=2
3.2 ฝากข้อความทาง Line / Facebook inbox หากไปหาอาจารย์หลายครั้งแล้วไม่พบ 
- ให้ขอ Line / Facebook กรรมการสอบได้ที่ห้องพักอาจารย์ หรือขอที่อาจารย์ที่ปรึกษา
- ให้ฝากข้อความแจ้งรายละเอียดให้ครบ เช่เรียน อาจารย์xxxxxx xxxx
56123001 นาย/นางสาวxxxxxx xxxx (หลักสูตรxxxxxx ชั้นปีที่ x) เบอร์โทร 087xxxxxx
หัวข้อเอกเทศ: xxxxxxx
อ.ที่ปรึกษา: xxxxxxx
กรรมการสอบ: 1. xxxxxxx 2. xxxxxxx
- ขออนุญาตสอบถามวันว่างอาจารย์เพื่อจัดสอบการศึกษาอิสระบทที่ 4-5 
อาจารย์สะดวกให้นัดหมายสอบในระหว่างวันที่เท่าไหร่บ้าง ครับ/ค่ะ 
- ขออนุญาตนัดหมายสอบการศึกษาอิสระบทที่ 4-5 วันที่...... เวลา...... สถานที่.............
และขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบครับ/ค่ะ
- หากไม่รับข้อความตอบกลับ ให้ติดต่อด้วยวิธีการอื่น 
3.3 ติดต่อทางโทรศัพท์ หากมีเรื่องจำเป็น เร่งด่วน!! ฉุกเฉิน รอไม่ได้  
- ให้ขอเบอร์โทรอาจารย์ได้ที่ห้องพักอาจารย์ หรือขอที่อาจารย์ที่ปรึกษา
- ใช้วาจาสุภาพ และแจ้งชื่อสกุล+ชั้นปี+หลักสูตร ทุกครั้งที่ติดต่อ  
- โทรในเวลาที่อ.ไม่มีสอน + เวลาราชการ /เหมาะสม ถูกกาละเทศะ 
3.4 หากติดต่อกรรมการสอบไม่ได้ หรือมีปัญหาใดๆ 
- กรุณาขอคำแนะนำจากอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ