** ขั้นตอนการศึกษาอิสระฯ

**ดาวน์โหลด** คู่มือการศึกษาอิสระฯ + Template จัดหน้ารูปเล่ม !! คลิก  

**กรุณาอ่านให้ครบทุกข้อ**​ มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม : ได้ที่ Facebook - รายวิชาการศึกษาอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์ (เอกเทศ)


1. การส่งหัวข้อการศึกษาอิสระฯ
1.1 ตรวจสอบหัวข้อการศึกษาอิสระต้องไม่ซ้ำ คลิก (ยกเว้นอ.ที่ปรึกษาเห็นชอบให้พัฒนาระบบให้ดีกว่าเดิม)
1.2 ส่งเอกสารแบบฟอร์มเสนอหัวข้อ/โครงร่าง (IS-1) ให้อ.ที่ปรึกษาพิจารณา
1.3 กรอกข้อมูลใน http://www.istudy.cmru.ac.th ยื่นหัวข้อการศึกษาอิสระฯ
- นศ.ปี 3-5 ขอรับรหัสผ่านได้ที่หัวหน้าหมู่เรียน
- นศ.ปี 6-8 ขอรับรหัสผ่านด้วยตนเอง ในวันจัดประชุมการศึกษาอิสระแต่ละภาคเรียน
1.4 นศ.ต้องแจ้งอ.ที่ปรึกษา **คลิกอนุมัติ** จากนั้นจึงจะมีสถานะเป็น “อนุมัติหัวข้อ” และหัวข้อมีอายุ 6 เดือน (180 วัน)
1.5 นศ.ที่ยื่นหัวข้อผ่านแล้ว จะสามารถยื่นขอสอบบทที่ 1-3 ได้
Link : จำนวนรับนศ.การศึกษารึกษาการศึกษาอิสระ
Link : ตารางสอนอ.    
Link : ห้องพักอาจารย์


2. เตรียมเอกสารสอบ+ส่งเอกสารให้อ.ที่ปรึกษาอ่าน 
2.1 ตรวจสอบรูปแบบจัดพิมพ์ ถูกต้องตามรูปแบบคู่มือการศึกษาอิสระฯ คลิกอ่าน 
2.2 กรณีที่เอกสารมีการแก้ไข เมื่อนำเอกสารมาส่งให้อ.ตรวจ ให้เตรียมเอกสารตามลำดับ ดังนี้
- เอกสารฉบับใหม่ ที่แก้ไขสมบูรณ์ (อาจทำ hilight ข้อความ/อักษรที่ได้ทำการแก้ไขตาม comment)
- เอกสารฉบับเก่า ที่มีลายมืออ. เพื่อเปรียบเทียบว่าได้ทำการแก้ไขตามที่อ.แนะนำ 
- หากไม่แก้ไข/แก้ไขไม่ถูกต้อง/เพิกเฉยต่อคำแนะนำ จะไม่ได้รับอนุมัติสอบ
2.3 ควรเข้าพบ/รายงานความก้าวหน้าต่ออ.ที่ปรึกษา สม่ำเสมอ เป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
2.4 การเตรียมตัวยื่นขอสอบให้ติดต่ออ. ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนถึงกำหนดยื่นขอสอบ 
- หากมากระทันหัน นศ.ต้องการสอบจำนวนหลายคน อ.จะอ่าน+ตรวจงานไม่ทัน


3. การยื่นขอสอบบทที่ 1-3 , บทที่ 4-5 
3.1 ตรวจสอบเดือนที่อนุญาตให้ยื่นขอสอบ ในปฏิทินการศึกษาอิสระ คลิกดูปฏิทิน
3.2 ส่งเอกสารสอบ (บทที่ 1-3/บทที่ 1-5) ให้อ.ที่ปรึกษาพิจารณา
3.3 คลิกยื่นขอสอบ ในระบบ http://www.istudy.cmru.ac.th **ไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนยื่นขอสอบ** 
- นศ.ที่จะ **ขอสอบบทที่ 4-5** ต้องนำแบบฟอร์มข้อเสนอแนะฯ (IS-2) ที่มีลายเซ็นต์กรรมการครบทุกคน ให้อ.ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติสอบ
- อ.ที่ปรึกษา **ต้องกรอกคะแนนสอบบทที่ 1-3** ในระบบก่อน จึงจะมีปุ่มคลิกยื่น "ขอสอบบทที่ 4-5"
3.4 แจ้งอ.ที่ปรึกษา "คลิกอนุมัติสอบ" + ได้สถานะเป็น "อนุมัติสอบ" **ไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนยื่นขอสอบ**  จึงจะมีสิทธิ์สอบในแต่ละรอบ
3.5 จัดทำเอกสารสอบ (บทที่ 1-3/บทที่ 1-5) จำนวน 3 ชุด และ แยกใส่ซองสีน้ำตาล 3 ซอง !!!
- ทุกซองต้องติด "ใบปะหน้ายื่นขอสอบ" (บทที่ 1-3/บทที่ 4-5) และนำ แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ (IS-2) ใส่ในซอง ให้เรียบร้อย
- "ใบปะหน้ายื่นขอสอบ" พิมพ์ได้จากระบบยื่นขอสอบ หลังจากประกาศตารางสอบบทที่ 1-3 แล้ว 
3.6 นศ.ที่ได้ **อนุมัติสอบบทที่ 1-3**  
1) ติดตามประกาศตารางสอบและชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทาง Facebook-รายวิชาการศึกษาอิสระฯ จะประกาศภายใน 14 วัน หลังจากหมดเขตยื่นขอสอบในแต่ละรอบ 
2) ส่งซองเอกสารสอบจากข้อที่ 3.5 ให้กรรมการสอบ 3 ท่าน **ไม่เกินวันที่ระบุในตารางสอบ**
- หากเกินกำหนด แล้วไม่ส่งเอกสารสอบ ถือว่าได้ 0 คะแนน สอบตกต้องยื่นหัวข้อใหม่
3) กรรมการสอบพิจารณา **ภายใน 5 วัน** นศ.ต้องนัดวันรับคืนเอกสารสอบและรีบมารับคืนทันที
4) แก้ไขเอกสารบทที่ 1-3 ให้กรรมการสอบตรวจ และเซ็นลงนามใน แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ (IS-2)
3.7 นศ.ที่ได้ **อนุมัติสอบบทที่ 4-5** ต้องจัดสอบ + หาวันเวลา + จองห้องสอบ + นัดกรรมการสอบ ด้วยตนเอง !!!
1) ต้องจัดสอบเองให้แล้วเสร็จ **อย่างน้อย 10 วัน ก่อนกำหนดส่งเล่มสมบูรณ์ **
2) วิธีจองห้องสอบและนัดกรรมการสอบ คลิกอ่าน !!
3) ส่งซองเอกสารสอบจากข้อที่ 3.5 ให้กรรมการสอบ 3 ท่าน **อย่างน้อย 5 วัน ก่อนถึงวันสอบ** 
- หากกรรมการสอบไม่ได้รับเอกสาร/กรรมการสอบไม่ทราบเวลาสถานที่สอบ/สอบล่าช้าเกินกำหนด/
- นศ.แก้โปรแกรมและเอกสารไม่ทันกำหนดส่งเล่มสมบูรณ์ ถือเป็นความบกพร่องที่นศ.ต้องรับผิดชอบเอง

ตัวอย่าง หน้าจอสำหรับพิมพ์ใบปะหน้ายื่นขอสอบ

 


4. การขาดสอบ / การขอเลื่อนสอบ
4.1 การขาดสอบ หากได้รับอนุมัติสอบแล้ว ไม่มาสอบ/ขาดสอบ ถือว่าได้ 0 คะแนน
(สอบตก ไม่สามารถใช้หัวข้อเดิมได้อีก และต้องยื่นหัวข้อใหม่)
4.2 การเลื่อนสอบ หากนศ. มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย (เรียน/สอบ/ฝึกงาน/ไปราชการ/ป่วยหนัก)
ตรงกับวันสอบ ให้ติดต่อกรรมการสอบขอเลื่อนสอบ **ทันที** หลังจากฝ่ายการศึกษาอิสระประกาศวันสอบ หรือ **อย่างน้อย 7 วัน ก่อนถึงวันสอบ** คลิกเพื่ออ่านขั้นตอน
- ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนวันเวลาสอบแล้วแต่ดุลยพินิจของกรรมการสอบจะพิจารณาอนุเคราะห์
- หากได้รับอนุมัติเลื่อนสอบ นศ.ต้องจัดสอบเอง + หาวันเวลาจองห้องสอบ + นัดกรรมการสอบด้วยตนเอง !!!
- วิธีจองห้องสอบ https://www.istudy.cmru.ac.th/article/view/1464163322


5. การสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน
5.1 นศ.ต้องตรวจสอบสภาพห้องสอบ ก่อนถึงวันสอบ
- นำโน้ตบุคของนศ.มาทดสอบใช้งานกับพอร์ตโปรเจคเตอร์ในห้องสอบ
- หากโปรเจคเตอร์ชำรุด ให้ขอยืมโปรเจคเตอร์ของภาควิชาได้ที่ คุณกรีฑา ห้อง 262 **ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนถึงวันสอบ**
5.2 ในวันสอบต้องปฏิบัติ ดังนี้
- เตรียมแบบฟอร์มข้อเสนอแนะภาคนิพนธ์ (IS-2) มาในวันสอบเพื่อจดบันทึกข้อเสนอแนะกรรมการสอบ
- มาก่อนคนแรกสอบ> 30 นาที เพื่อติดตั้งระบบและโปรเจคเตอร์ให้เสร็จ (ห้ามมาเซตเครื่องในเวลาสอบ) และดูการสอบของผู้ที่สอบก่อน แล้วนำมาปรับปรุงการนำเสนอของตน
- ให้เตรียมเล่มการศึกษาอิสระฯ มาจดบันทึกตามเลขหน้าที่กรรมการให้แก้ไข/อัดเสียง/ ให้เพื่อนมาช่วยจดบันทึก
5.2 นศ.นำเสนอใช้เวลา 20-30 นาที เตรียม ppt สรุปใจความสำคัญที่เป็นประเด็นให้น่าสนใจ กระชับ
(อย่าอ่าน/ลอกทุกอย่างในเล่ม เพราะ อ.อ่านเอกสารเองได้)
5.3 กรรมการสอบซักถามและให้ข้อเสนอแนะ คนละ 5-10 นาที (ระยะเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์)
5.4 หลังสอบให้นศ.สรุปข้อเสนอแนะ ลงในแบบฟอร์มข้อเสนอแนะภาคนิพนธ์ (IS-2) (สอบบทที่ 1-3/บทที่ 4-5)
- หากแก้ไขเรียบร้อย ให้นำแบบฟอร์มข้อเสนอแนะภาคนิพนธ์ (IS-2) ไปให้กรรมการสอบทุกท่านลงนาม
5.5 กรรมการประเมินคะแนนสอบ จากความสมบูรณ์ เอกสาร + ผลงานที่พัฒนา + ความเข้าใจระบบ
- บทที่ 1-3 คะแนนสอบ 60 คะแนน : กรรมการสอบ 2 ท่าน ท่านละ 20 คะแนน | อ.ที่ปรึกษา 20 คะแนน
- บทที่ 4-5 คะแนนสอบ 40 คะแนน : กรรมการสอบ 2 ท่าน ท่านละ 10 คะแนน | อ.ที่ปรึกษา 20 คะแนน


6. การส่งเล่มสมบูรณ์การศึกษาอิสระฯ
- ต้องถูกต้องตามคู่มือการศึกษาอิสระ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ทุกข้อ!!! คลิกอ่านขั้นตอน


7. คู่มือการศึกษาอิสระฯ และแบบฟอร์มการศึกษาอิสระฯ
7.1 คู่มือการทำการศึกษาอิสระฯ คลิกอ่านเพื่อดาวน์โหลด ** ต้องทำตามคู่มือการศึกษาอิสระฯอย่างเคร่งครัด
หากไม่ทำตามจะไม่ได้รับการประเมินคะแนน/ไม่อนุญาตให้ขึ้นสอบ !!

7.2 แบบฟอร์มการศึกษาอิสระฯ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มเสนอโครงร่าง (IS-1)
- แบบฟอร์มข้อเสนอแนะการศึกษาอิสระ (IS-2)
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้งาน (IS-3)
- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ยกเลิกหัวข้อ/เปลี่ยนอ.ที่ปรึกษา) (IS-4(หัวข้อต้องไม่หมดอายุ)


8. การต่ออายุหัวข้อ (ที่หมดอายุแล้ว) 
8.1 หากหัวข้อหมดอายุ นศ.ต้องขอให้อ.ที่ปรึกษา **คลิกอนุมัติต่ออายุ** ในระบบ http://www.istudy.cmru.ac.th
- เมื่อได้รับอนุมัติต่ออายุเรียบร้อย สถานะวันหมดอายุจะเริ่มนับใหม่ 6 เดือน (180 วัน)
8.2 หากไม่ได้รับการอนุมัติต่ออายุ อ.ที่ปรึกษาจะ **คลิกยกเลิกหัวข้อ** ในระบบ http://www.istudy.cmru.ac.th
- จะต้องเริ่มขั้นตอนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ยื่นหัวข้อ
8.3 หัวข้อที่ **หมดอายุเกิน 1 ปี** แล้วไม่ได้รับอนุมัติต่ออายุหัวข้อ จะถูกยกเลิกหัวข้ออัตโนมัติ


9. การเปลี่ยนหัวข้อการศึกษาอิสระฯ (หัวข้อต้องไม่หมดอายุ)
9.1 นศ.ไปพบอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เพื่อขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหัวข้อ
9.2 อ.ที่ปรึกษาเปลี่ยนหัวข้อ (ไทย/อังกฤษ) ในระบบ http://www.istudy.cmru.ac.th
- สถานะการศึกษาอิสระฯ + วันหมดอายุไม่เปลี่ยนแปลง       


10. การเปลี่ยนอ.ที่ปรึกษา (หัวข้อต้องไม่หมดอายุ)
10.1 นศ.จะต้องยื่นแบบฟอร์มขอเปลี่ยนอ.ที่ปรึกษา (IS-4) +ให้อ.ที่ปรึกษาเดิมเซ็น+อ.ที่ปรึกษาใหม่เซ็น
10.2 ส่งเอกสารไปยังฝ่ายการศึกษาอิสระ (คุณกรีฑา ห้อง262 จะดำเนินการปรับแก้ไขให้ภายใน 14 วัน)
- สถานะการศึกษาอิสระฯ + วันหมดอายุไม่เปลี่ยนแปลง
10.3 กรุณาสำเนาเอกสารสำคัญทุกครั้ง หากเกิดปัญหาจะได้มีสำรองเพื่อติดต่อดำเนินการต่อไปได้ ​ 


11. การยกเลิกหัวข้อการศึกษาอิสระฯ  
- ต้องเริ่มขั้นตอนการศึกษาอิสระฯใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ยื่นหัวข้อ + ไม่สามารถยื่นหัวข้อเดิมซ้ำได้อีก
11.1 ยกเลิกหัวข้อ ที่หมดอายุแล้ว
นศ.จะต้องขอให้อ.ที่ปรึกษา **คลิกยกเลิกหัวข้อ** ในระบบ http://www.istudy.cmru.ac.th 
11.2 ยกเลิกหัวข้อ ที่ยังไม่หมดอายุ
11.2.1 นศ.จะต้องยื่นแบบฟอร์มขอยกเลิกหัวข้อการศึกษาอิสระฯ (IS-4) ให้อ.ที่ปรึกษาเซ็น
11.2.2 ส่งเอกสาร IS-4 ไปยังฝ่ายการศึกษาอิสระ (คุณกรีฑา ห้อง262 จะดำเนินการปรับแก้ไขให้ภายใน 14 วัน)
11.2.3 กรุณาสำเนาเอกสารสำคัญทุกครั้ง หากเกิดปัญหาจะได้มีสำรองเพื่อติดต่อดำเนินการต่อไปได้  


12. การรับรหัสผ่านเข้าระบบ​ / ลืมรหัสผ่าน  
12.1 การรับรหัสผ่านเข้าระบบ http://www.istudy.cmru.ac.th/is/
- นศ.ปี 3-8 ขอรับรหัสผ่านได้ที่หัวหน้าหมู่เรียน
- หัวหน้าหมู่เรียน รับรหัสผ่านทั้งหมู่เรียน ในวันประชุมการศึกษาอิสระแต่ละภาคเรียน เท่านั้น !!
12.2 นศ.ทุกท่าน **ต้องจำรหัสผ่าน** ให้ได้ 
12.3 หากลืมรหัสผ่าน และ **กู้รหัสผ่านจนสุดความสามารถ** ยังเข้าระบบไม่ได้
- หากมีอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ให้ขอ อ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ รีเซ็ตรหัสผ่านในระบบ istudy
- หากไม่มีอ.ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ นศ.ต้องหาอ.ที่ปรึกษาให้ได้ จากนั้นให้อ.ที่ปรึกษาที่จะอนุมัติหัวข้อเป็นผู้ติดต่อขอรหัสผ่านใหม่กับฝ่ายการศึกษาอิสระฯ 
- **ทั้งนี้การให้อ.ที่ปรึกษาขอรหัสผ่านใหม่ให้นศ. เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงและควรเกรงใจอ.ที่ปรึกษา**
- งด inbox + โทรขอกู้รหัสผ่าน อ.ฝ่ายการศึกษาอิสระจะไม่ตอบคำถามใดๆ เนื่องจาก เป็นความบกพร่องของนศ.เอง


13. ระบบสืบค้นและเผยแพร่ผลงานที่พัฒนาในรายวิชาการศึกษาอิสระ
13.1 สืบค้นได้ที่ http://www.comdept.cmru.ac.th/  **มีไว้เพื่อการศึกษาของนักศึกษาเท่านั้น**
- หากต้องการทดลองใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ผู้พัฒนาระบบ เพื่อขอ Username และ Password 
ระบบใช้ได้เฉพาะเครือข่ายในม.ราชภัฏเชียงใหม่เท่านั้น !!  
13.2 หากต้องการใช้งานจากภายนอก ต้องใช้ Virtual Private Network (VPN) (คลิกอ่านขั้นตอนใช้ VPN)
13.3 ข้อมูลทุกอย่างถือเป็นลิขสิทธิ์ **มีไว้เพื่อการศึกษาของนักศึกษาเท่านั้น** ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มีไว้เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้า เป็นความรู้ 
- ห้ามคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต หากละเมิดจะได้รับโทษดำเนินคดีอาญาสูงสุด และตามระเบียบมหาวิทยาลัย ให้พ้นสภาพนักศึกษา หรือเพิกถอนอนุมัติปริญญาบัตร 


14. การขอใช้งานฟรีเว็บโฮสติง (Web Hosting) มร.ชม. **เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระฯ / นำไปใช้งานจริง **
- ยื่นขอโฮสล่วงหน้าให้เรียบร้อย **ก่อนลงทะเบียนเรียน** หรือ ก่อนวันส่งเล่มสมบูรณ์ **อย่างน้อย 1 เดือ** 
14.1 เว็บโฮสติงฟรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์  (เฉพาะนศ.ที่ได้รับอนุมัติสอบบทที่ 1-3) 
- ​คลิกขอโฮสติงได้ที่ http://istudy.cmru.ac.th/ เมนู "เว็บโฮสติง“ ซึ่งจะ Login ใช้งานได้ในวันถัดไป
- ​แนะนำให้ใช้โฮสติงจากภาควิชา **เป็นลำดับแรก** แทนการใช้โฮสติงภายนอกที่มีอายุใช้งานจำกัด เพื่อให้ผลงานของนศ.สามารถสืบค้นตัวอย่างผลงานได้เป็นระยะเวลานานกว่าใช้โฮสต์จากภายนอกที่มีอายุใช้งานจำกัด 
14.2 เว็บโฮสติงฟรี มร.ชม. จากสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (เฉพาะนศ.ที่ยังไม่ได้สอบบท1-3) 
- ยื่นขอโฮสติง ได้ที่ http://www.network.cmru.ac.th/system/index.php  หลังจากยื่นขอแล้วจะมีข้อมูลส่งเข้าในอีเมล์นักศึกษาเอง 
- สำหรับนศ.ที่ทำระบบเป็น Laravel Framework สามารถใช้ ้http://www.heroku.com 
14.3 หากเว็บโฮสติงฟรี มร.ชม.มีปัญหาไม่รองรับโปรแกรมหรือรันโค้ดโปรแกรมของนักศึกษาไม่ได้​ ​   
- ขอความกรุณานศ.ใช้โฮสติงจากภายนอก ที่หน่วยงานนำโปรแกรมไปใช้งานจริง ที่มีอายุใช้งาน **มากกว่า 1 ปี** นับตั้งแต่วันที่ส่งเล่ม และ **ต้องนำหลักฐานอายุโฮสติงมาประกอบในวันส่งเล่มสมบูรณ์**  
- ภาควิชาขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับนศ.ที่ใช้โปรแกรมอื่น/เวอร์ชันใหม่ๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีบริการ 


15. การศึกษาอิสระฯ แบบกลุ่ม
15.1 เกณฑ์พิจารณา **ทำเป็นกลุ่ม**
1) กลุ่มละไม่เกิน 2 คน
2) ต้องเป็นนศ.รหัสปีเดียวกัน + สาขาวิชาเดียวกัน (คุณวุฒิจบเหมือนกัน) + ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
3) ทุกคนต้องใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ และแบ่งหน้าที่ชัดเจน คนละโมดูล     
4) ขอบเขตต้องเหมาะสม ยากซับซ้อน/แปลกใหม่/มากเพียงพอ สำหรับการทำกลุ่ม
- หากคล้ายกับระบบเดิมที่เคยทำเพียงคนเดียว ต้องมีข้อแตกต่างที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน
15.2 ยื่นหัวข้อ **ชื่อเดียวกัน**  
15.3 ยื่นขอสอบ **พร้อมกัน** และต้องแจ้งอ.ฝ่ายการศึกษาอิสระให้ทราบ เพื่อล็อกให้จัดสอบวันเวลาเดียวกัน 
- คะแนนสอบและเกรด ได้เท่ากันทุกคน (ยกเว้น กรณีสุดวิสัยอื่นๆ ให้ขึ้นกับดุลยพินิจกรรมการสอบพิจารณาเป็นกรณีไป)
15.3 เอกสารสอบ+ใบปะหน้าขอสอบ
- เอกสารสอบ ให้ส่งรวมเป็นชุดเดียวกัน + "ใบปะหน้าขอสอบ" ให้พิมพ์เพิ่มชื่อให้ครบทุกคน 
15.4 ส่งเล่มสมบูรณ์ ตามขั้นตอน https://www.istudy.cmru.ac.th/article/view/1474863240
- ส่งเล่มเอกสารการศึกษาอิสระฯ ให้ส่งร่วมกัน เพียง 1 เล่ม !!!! (พิมพ์ชื่อนศ.ทุกคน ลงในเล่ม) 
- ส่งไฟล์อัพโหลด ให้ส่งแยกส่งในระบบของแต่ละคนเอง **ให้ส่ง Source Code เพียงคนเดียว**  เพื่อไม่ให้เปลืองพื้นที่ (คนที่เหลือให้ส่งไฟล์ Readme.txt แจ้งว่า Source code ส่งร่วมกับใคร)


16. การนำผลงานที่ได้รางวัล/ตีพิมพ์บทความวิชาการใช้เป็นผลงานการศึกษาอิสระ
16.1 เกณฑ์พิจารณา  ผลงานที่ได้รางวัล
1) นักศึกษาได้รับรางวัล (ทุกรางวัล) จากการแข่งขันที่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้
- ต้องมีอ.ที่ปรึกษาการแข่งขัน จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
- การแข่งขันตั้งแต่ระดับจังหวัดเป็นต้นไป ที่มีคณะกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน  
- เป็นผลงานที่สามารถพัฒนาและจัดทำตามรูปแบบเล่มสมบูรณ์การศึกษาอิสระได้
2) ผลงานที่ได้รับรางวัลตามข้อกำหนดในข้อที่ 1) และอ.ที่ปรึกษาเสนอชื่อมายังฝ่ายการศึกษาอิสระ สามารถใช้เป็นผลงานการศึกษาอิสระได้ โดย **ไม่ต้องจัดสอบบทที่1-3/4-5**
3) การพิจารณาเกรด นักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัล จะ **ได้ประเมินเกรด A**
16.2 เกณฑ์พิจารณา  ผลงานที่ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการ
1) นักศึกษาได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้
- ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็น Corresponding Author 
- ต้องเป็น Full Paper ที่มีมีการนำเสนอบทความ (Oral Presentation) และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
- ทำเป็นกลุ่มได้ บทความละไม่เกิน 2 คน (เป็นนศ.รหัสปีเดียวกัน + คุณวุฒิจบเหมือนกัน)
- เป็นผลงานที่สามารถพัฒนาและจัดทำตามรูปแบบเล่มสมบูรณ์การศึกษาอิสระได้
 2) ผลงานที่ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการ ตามข้อกำหนดในข้อที่ 1) และอ.ที่ปรึกษาเสนอชื่อมายังฝ่ายการศึกษาอิสระ สามารถใช้เป็นผลงานการศึกษาอิสระได้ โดย **ไม่ต้องจัดสอบบทที่1-3/4-5**
3) การพิจารณาเกรด ให้ **อ.ที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินเกรด**
16.3 ขั้นตอนดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1) นักศึกษาแจ้งความประสงค์ ต่ออ.ที่ปรึกษาผลงาน
2) นักศึกษายื่นหัวข้อ ในระบบ istudy
- กรณีทำเป็นทีม ทุกคนต้อง **ยื่นหัวข้อเดียวกัน** และ **ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนเดียวกัน**
3) อ.ที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลนักศึกษาได้รับรางวัล ให้กับฝ่ายการศึกษาอิสระ เพื่อปลดล็อกระบบให้นศ.ส่งเล่มสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องจัดสอบ
4) นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล ในการประชุมการศึกษาอิสระ แต่ละภาคเรียน และต้องลงทะเบียนนำเสนอผลงานที่ https://bit.ly/2I9XPox 
5) นักศึกษาต้องส่งเล่มสมบูณ์ ภายในระยะเวลาที่ปฏิทินกำหนด
16.3 ขั้นตอนการส่งเล่มสมบูรณ์ ให้ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1) จัดทำตามรูปแบบการศึกษาอิสระ https://www.istudy.cmru.ac.th/article/view/1474863240
2) การตรวจผลงานและรูปเล่ม ให้ผ่านการพิจารณาจากอ.ที่ปรึกษา 
3) การเซ็นลงนาม  ได้แก่ 
- อ.ที่ปรึกษา  
- หัวหน้าภาควิชา
4) กรณีทำผลงานเป็นทีม ให้ส่งเล่มสมบูรณ์เหมือนกับทำการศึกษาอิสระแบบกลุ่ม ยกเว้น ผลงานแข่งขันที่มีนักศึกษาต่างหลักสูตรกัน ให้แยกเล่มส่ง หลักสูตรละ 1 เล่ม


17. การพิจารณาเกรด IP​ และแก้เกรด IP
17.1 การพิจารณาเกรด IP
- นศ.ที่มีสิทธิ์ได้เกรด IP ต้องมีสถานะในระบบ istudy เป็น "อนุมัติสอบบทที่1-3" เป็นต้นไปและต้อง “สอบผ่าน มีคะแนนบทที่ 1-3 จากกรรมการสอบ 3 ท่าน” และ "หัวข้อไม่หมดอายุ" **ก่อนวันแรกของการสอบ Final** 
- แม้ว่านศ.มีสิทธิ์ได้เกรด IP แต่อ.ผู้สอน หรือ อ.ที่ปรึกษาเห็นว่า ผลงานนศ.ไม่คืบหน้า ตามที่ตกลงไว้ **จะได้เกรด F**
17.2 หากไม่มีสิทธิ์ได้เกรด IP และไม่อยากได้เกรด F  ให้ปฏิบัติดังนี้ (ไม่เช่นนั้นจะได้เกรด F)
- นศ.ที่ยังไม่ได้ชำระค่าเทอม ให้ยื่น **รักษาสภาพนศ.** แล้วการลงทะเบียนจะโมฆะ
- นศ.ที่ชำระค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว จะต้อง **ยกเลิกวิชา (Withdraw)** ภายในระยะเวลาปฏิทินวิชาการกำหนด หรือ **ลาพักการเรียน**  ก่อนวันแรกสอบ Final (หากเกินกำหนดจะได้เกรด F)
17.3 การแก้เกรด IP  
- ติด IP ได้นาน 2-3 เดือน ในภาคเรียนถัดไป ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 
ต้องสอบและส่งเล่มให้ทันในภาคเรียนถัดไป
- ถ้าไม่ส่งเล่มแก้เกรด IP จะได้เกรด F !!!  
17.4 วทบ.ปี8 + คบ.ปี10 ไม่มีสิทธิ์ได้เกรด IP ในเทอมสุดท้ายที่มีสภาพนศ. เพราะครบเวลามีสภาพนศ. จะต้องส่งเล่มให้ทันในเทอม 


18. การเซ็นชื่อเข้าสอบ Final วิชาการศึกษาอิสระ
18.1 นศ.**ทุกคน** ที่ลงทะเบียนเรียน ต้องมาเซ็นเข้าสอบ ที่แฟ้มเซ็นเข้าสอบ (แฟ้มสีแดง) หน้าห้อง 264
**ภายในวันแรกสอบ Final** จึงจะออกเกรด หรือส่งเกรด IP ได้
**จะวางแฟ้มเซ็นเข้าสอบ ล่วงหน้า 5-6 วัน ก่อนถึงวันแรกสอบ Final **
18.2 หากไม่เซ็นเข้าสอบจะได้เกรด M (ขาดสอบ) แล้วลงทะเบียนเรียนการศึกษาอิสระในภาคเรียนถัดไปไม่ได้ ต้องรอจนกว่าจะถึงกำหนดให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกรด M ให้เป็นเกรด F 


19. การประชุมการศึกษาอิสระฯ ประจำภาคเรียน
นศ.ที่ติด IP/ลงเรียน และนศ.ชั้นปีที่3 เป็นต้นไปที่จะยื่นสอบ หรือ ต้องเข้าประชุมการศึกษาอิสระฯ แต่ละภาคเรียน !!!
ตามกำหนดการประกาศในปฏิทินการศึกษาอิสระ คลิกดูปฏิทิน
19.1 เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ
     19.1.1 รับรหัสผ่านเข้าระบบ 
     19.1.2 แบบฟอร์มและการทำรูปเล่ม 
     19.1.3 ขั้นตอนการยื่นหัวข้อ/เปลี่ยนหัวข้อ/เปลี่ยนอ.ที่ปรึกษา/ยื่นขอสอบบทที่1-3,4-5/ส่งเล่มสมบูรณ์
     19.1.4 การขอโฮสติ้งมหาวิทยาลัย/การขอ VPN
     19.1.5 เกณฑ์การพิจารณาเกรด IP การออกเกรด และการเซ็นต์เข้าสอบ
19.2 นศ.ภาคพิเศษต้องส่งตัวแทน อย่างน้อยหมู่เรียนละ 1 ท่าน (ที่ไม่ติดภารกิจทำงาน) เป็นตัวแทนเข้าฟัง/สอบถาม และต้องนำไปอธิบายต่อให้นศ.หมู่เรียนเดียวกันเข้าใจขั้นตอน และสามารถดำเนินการได้ถูกต้อง 
19.3 หากนศ.มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ทำให้เข้าร่วมไม่ได้ เช่
น ติดทำงาน ติดเรียน ในเวลาดังกล่าว 
- ให้ส่งตัวแทนมาเข้าฟัง/สอบถามเพื่อนที่เข้าฟัง/ฝากข้อสงสัยให้เพื่อนมาสอบถาม/ศึกษาขั้นตอนเองให้เข้าใจ รายละเอียดทุกอย่างแจ้งครบแล้ว อ่านได้ที่ https://www.istudy.cmru.ac.th  
- งดโทร/inbox สอบถาม อ.ฝ่ายการศึกษาอิสระจะไม่ตอบคำถามใดๆ เว้นแต่เป็นเรื่องฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือไม่ได้แจ้งในการประชุม
- หากไม่เข้าประชุม แล้วมีปัญหาทำให้สำเร็จการศึกษาล่าช้า/ได้เกรด F ถือว่าเป็นความบกพร่องและความรับผิดชอบของนศ.เอง


20. การติดตามอัพเดทข่าว ประกาศ จากฝ่ายการศึกษาอิสระ
20.1 นศ.ต้องติดตามอ่านประกาศ จากฝ่ายการศึกษาอิสระฯ อย่างสม่ำเสมอ + อ่านทุกหัวข้อ 
- กลุ่ม Facebook - รายวิชาการศึกษาอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์ (เอกเทศ)
- ระบบ http://www.istudy.cmru.ac.th  
20.2 หากไม่อ่านประกาศ แล้วมีปัญหาทำให้สำเร็จการศึกษาล่าช้า/ได้เกรด F ถือว่าเป็นความบกพร่องและความรับผิดชอบของนศ.เอง


21. การแจ้งข้อมูลติดต่อในระบบ istudy
21.1 นศ.ต้องกรอกข้อมูลติดต่อเบอร์โทรและอีเมล์ให้เรียบร้อย จึงจะยื่นหัวข้อการศึกษาอิสระได้
21.2 นศ.**ทุกคน** ที่ลงทะเบียนเรียน ต้องแจ้งข้อมูลติดต่อในระบบ istudy ให้ครบ + ถูกต้อง หากมีเรื่องด่วนเกี่ยวกับผลการเรียน จะได้ติดต่อได้ทันที 
21.3 หากข้อมูลติดต่อผิด/ติดต่อไม่ได้ แล้วมีปัญหาทำให้สำเร็จการศึกษาล่าช้า/ติด F ถือว่าเป็นความบกพร่องและความรับผิดชอบของนศ.เอง


22. ตัวอย่างแบบฟอร์มการศึกษาอิสระฯ 

- แบบฟอร์มเสนอโครงร่าง (IS-1)


- แบบฟอร์มข้อเสนอแนะภาคนิพนธ์ (IS-2)


- แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้งาน (IS-3)


- แบบฟอร์มแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ยกเลิกหัวข้อ/เปลี่ยนอ.ที่ปรึกษา) (IS-4)


- แบบฟอร์มใบปะหน้ายื่นขอสอบ บทที่ 1-3/บทที่ 4-5 (พิมพ์ได้จากระบบยื่นสอบหลังจากอ.ที่ปรึกษาคลิกอนุมัติและฝ่ายเอกเทศจัดกรรมการสอบ)

◢ บทความ แก้ไข ลบ Version 1.1.3 (20160327) Copyright © 2016. Department of Computer, CMRU. All rights reserved.